Wyszukiwarka:
Aktualności

Nowa Podstawa Programowa Katechezy

2018-06-10

News
W dniu 8 czerwca br. podczas 379. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski przyjęto nową Podstawę Programową Katechezy Kościoła Katolickiego w Polsce. Nowa Podstawa Programowa (PPK) wejdzie w życie od 1 września 2019 roku. 


KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI, Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce, Edycja św. Pawła, Częstochowa 2018, ss. 163.


* Bp M. Mendyk o nowej Podstawie Programowej

Nowa Podstawa Programowa Katechezy Kościoła Katolickiego w Polsce nie wprowadza zasadniczych zmian w odniesieniu do dokumentów z roku 2001 czy 2010. Koncepcja katechezy w naszym kraju "jest wynikiem przyjęcia tego, co cenne w polskiej tradycji katechetycznej, ścierania się poglądów, opisujących wyzwania, przed którymi staje świat i realistycznego osądu  możliwości głoszenia Ewangelii w różnych środowiskach. To dlatego, poza nauczaniem religii w szkole, zakłada duszpasterstwo katechetyczne w parafii oraz wsparcie dla katechezy rodzinnej. Działania te nie powinny być sobie przeciwstawne. Należy raczej dbać o to, by się wzajemnie uzupełniały".

PPK, odnosząc się do poszczególnych etapów edukacji szkolnej (wg zmian przyjętych przez MEN), zawiera:
  • charakterystykę psychologiczną dzieci i młodzieży na danym etapie edukacji,
  • podstawę programową nauczania religii (w przedszkolu lub szkole), obejmującą cele katechetyczne - wymagania ogólne, treści oraz wymagania szczegółowe i postawy, następnie zalecane warunki i sposób realizacji (układ tabelaryczny),
  • syntezę treści - wymagań szczegółowych innych przedmiotów szkolnych, służących korelacji nauczania religii z edukacją szkolną,
  • propozycje współpracy środowisk katechetycznych (rodziny i parafii).

Podstawa programowa obejmuje:
I. Terminologia PPK,
II. Wprowadzenie w życie religijne (przedszkole),
III. Katecheza inicjacji w sakramenty pokuty i pojednania oraz Eucharystię (klasy I-IV - szkoły podstawowej),
IV. Katecheza mistagogiczna - Wprowadzenie w Historię Zbawienia (klasy V-VIII - szkoły podstawowej),
V. Katecheza tożsamości chrześcijańskiej (szkoła ponadpodstawowa),
VI. Katecheza specjalna.


Podstawa Programowa Katechezy (PPK) jest to dokument adresowany do twórców programów katechetycznych i podręczników oraz katechetów. Treści PPK są skorelowane z treściami przekazywanymi podczas innych przedmiotów. Określają także wymagania, jakie można i należy postawić przed uczniem uczęszczającym na szkolne lekcje religii. Podstawa Programowa Katechezy wraz z nowym programem nauczania religii wejdzie w życie 1 września 2019 roku.

Od roku 2001 jest to już trzecia Podstawa Programowa Katechezy (2001, 2010, 2018). To dokument, który z jednej strony uwzględnia nowy system edukacji szkolnej, a z drugiej bierze pod uwagę proces przemian społecznych zachodzących w polskim środowisku.

Z chwilą, kiedy ogłoszono projekt reformy systemu edukacji (2015), podjęto działania zmierzające do przygotowania nowej Podstawy Programowej Katechezy Kościoła katolickiego w Polsce. Wcześniej, podczas różnych sympozjów, debat i spotkań katechetycznych podejmowano temat nowego programu katechetycznego.

Powołano specjalny Zespół ds. projektu PPK. W jego skład weszli nie tylko katechetycy-teoretycy, ale także katecheci, którzy na co dzień zmagają się w pracy szkolnej. Pochodzą oni niemal ze wszystkich środowisk katechetycznych w Polsce. To był blisko 20-osobowy zespół, który w różnych grupach próbował wypracować pewien materiał.

Przygotowany projekt oddano zewnętrznym recenzentom: bibliście, liturgiście, moraliście, dogmatykowi, mariologowi, dydaktykom. Po recenzjach, które wpłynęły do Komisji Wychowania, zostały naniesione poprawki.

Na początku maja tego roku za pośrednictwem SKEP projekt został przesłany do konsultacji księży biskupów, którzy wnieśli wiele cennych uwag i sugestii. Komisja Wychowania Katolickiego KEP wyraża wdzięczność za przekazane sugestie i ogromną pracę, jaką wykonali członkowie Zespołu ds. przygotowania projektu PPK.

por. Opoka.news/

Pozostałe tematy
Aktualności

Drogi wychowania - nowy cykl tematyczny

Od pierwszej niedzieli Adwentu inaugurujemy nowy cykl tematyczny Drogi wychowania, który jest zaproszeniem dla rodziców, nauczycieli i wychowawców oraz uczniów naszej Szkoły Słowa Bożego w tajniki pedagogii biblijnej. Tekstowi w dynamice lectio divna towarzyszyć będzie obraz (ilustracja) Anny Szadkowskiej OV. Ks. Artur Sepioło zachęca zaś do współpracy z Bożym Słowem w procesie wychowania i towarzyszenia swoim dzieciom w rozwoju, czyli "od teorii do praktyki"; ssb24.pl/

więcej

Dwa tomy Nowego Komentarza Biblijnego

Nowy Komentarz Biblijny wzbogacił się o dwa tomy: 1-2 Tm i Tt (NT XIV) pod red. S. Haręzgi oraz Jud i 2 P (NT XVIII) pod red. F. Mickiewicza. Tym samym NKB ma już 18 tomów (ST) i 18 tomów (NT). Gratulujemy Wydawnictwu Edycji św. Pawła dynamiki i konsekwencji; zob. warto_przeczytac

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 3883165

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu