Wyszukiwarka:
Aktualności

Nowa Podstawa Programowa Katechezy

2018-06-10

News
W dniu 8 czerwca br. podczas 379. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski przyjęto nową Podstawę Programową Katechezy Kościoła Katolickiego w Polsce. Nowa Podstawa Programowa (PPK) wejdzie w życie od 1 września 2019 roku. 


* Bp M. Mendyk o nowej Podstawie Programowej


Nowa Podstawa Programowa Katechezy Kościoła Katolickiego w Polsce nie wprowadza zasadniczych zmian w odniesieniu do dokumentów z roku 2001 czy 2010. Koncepcja katechezy w naszym kraju "jest wynikiem przyjęcia tego, co cenne w polskiej tradycji katechetycznej, ścierania się poglądów, opisujących wyzwania, przed którymi staje świat i realistycznego osądu  możliwości głoszenia Ewangelii w różnych środowiskach. To dlatego, poza nauczaniem religii w szkole, zakłada duszpasterstwo katechetyczne w parafii oraz wsparcie dla katechezy rodzinnej. Działania te nie powinny być sobie przeciwstawne. Należy raczej dbać o to, by się wzajemnie uzupełniały".

PPK, odnosząc się do poszczególnych etapów edukacji szkolnej (wg zmian przyjętych przez MEN), zawiera:
  • charakterystykę psychologiczną dzieci i młodzieży na danym etapie edukacji,
  • podstawę programową nauczania religii (w przedszkolu lub szkole), obejmującą cele katechetyczne - wymagania ogólne, treści oraz wymagania szczegółowe i postawy, następnie zalecane warunki i sposób realizacji (układ tabelaryczny),
  • syntezę treści - wymagań szczegółowych innych przedmiotów szkolnych, służących korelacji nauczania religii z edukacją szkolną,
  • propozycje współpracy środowisk katechetycznych (rodziny i parafii).

Podstawa programowa obejmuje:
I. Terminologia PPK,
II. Wprowadzenie w życie religijne (przedszkole),
III. Katecheza inicjacji w sakramenty pokuty i pojednania oraz Eucharystię (klasy I-IV - szkoły podstawowej),
IV. Katecheza mistagogiczna - Wprowadzenie w Historię Zbawienia (klasy V-VIII - szkoły podstawowej),
V. Katecheza tożsamości chrześcijańskiej (szkoła ponadpodstawowa),
VI. Katecheza specjalna.


* Podstawa Programowa Katechezy (PPK) jest to dokument adresowany do twórców programów katechetycznych i podręczników oraz katechetów. Treści PPK są skorelowane z treściami przekazywanymi podczas innych przedmiotów. Określają także wymagania, jakie można i należy postawić przed uczniem uczęszczającym na szkolne lekcje religii. Podstawa Programowa Katechezy wraz z nowym programem nauczania religii wejdzie w życie 1 września 2019 roku.

Od roku 2001 jest to już trzecia Podstawa Programowa Katechezy (2001, 2010, 2018). To dokument, który z jednej strony uwzględnia nowy system edukacji szkolnej, a z drugiej bierze pod uwagę proces przemian społecznych zachodzących w polskim środowisku.

Z chwilą, kiedy ogłoszono projekt reformy systemu edukacji (2015), podjęto działania zmierzające do przygotowania nowej Podstawy Programowej Katechezy Kościoła katolickiego w Polsce. Wcześniej, podczas różnych sympozjów, debat i spotkań katechetycznych podejmowano temat nowego programu katechetycznego.

Powołano specjalny Zespół ds. projektu PPK. W jego skład weszli nie tylko katechetycy-teoretycy, ale także katecheci, którzy na co dzień zmagają się w pracy szkolnej. Pochodzą oni niemal ze wszystkich środowisk katechetycznych w Polsce. To był blisko 20-osobowy zespół, który w różnych grupach próbował wypracować pewien materiał.

Przygotowany projekt oddano zewnętrznym recenzentom: bibliście, liturgiście, moraliście, dogmatykowi, mariologowi, dydaktykom. Po recenzjach, które wpłynęły do Komisji Wychowania, zostały naniesione poprawki.

Na początku maja tego roku za pośrednictwem SKEP projekt został przesłany do konsultacji księży biskupów, którzy wnieśli wiele cennych uwag i sugestii. Komisja Wychowania Katolickiego KEP wyraża wdzięczność za przekazane sugestie i ogromną pracę, jaką wykonali członkowie Zespołu ds. przygotowania projektu PPK.

por. Opoka.news/

fot. Podstawa Programowa Katechezy - WAM, Kraków 2010.

Pozostałe tematy
Aktualności

Maryjny Różaniec

Modlitwa różańcowa jest pięknym darem, który mobilizuje wielu do odnowienia więzi z Jezusem i Maryją. Św. Jan Paweł II w liście Rosarium Virginis Mariae przekonywał, że jest on "streszczeniem Ewangelii". Pani Krystyna w cyklu "Biblia kodem kulturowym" przybliża poezję Beaty Obertyńskiej nt. Różańca; warto_przeczytac/

więcej

II Międzynarodowy Kongres Katechetyczny

Papieska Rada ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji zaprasza na II Międzynarodowy Kongres Katechezy, który odbędzie się w Rzymie od 20 do 23 września 2018 r., poruszając temat: „Katecheta, Świadek Tajemnicy”.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 3773333

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu