Wyszukiwarka:
Aktualności

Nowa Podstawa Programowa i Program nauczania

2018-06-10

News
W dniach 8 czerwca i 19 września 2018 r. podczas Zebrań Plenarnych Konferencji Episkopatu Polski przyjęto nową Podstawę Programową Katechezy Kościoła Katolickiego w Polsce oraz Program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach.  Nowa Podstawa Programowa (PPK) oraz Program nauczania (PP), które wejdą w życie od 1 września 2019 roku. 


KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI, Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce, Edycja św. Pawła, Częstochowa 2018.

KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI, Program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach, Edycja św. Pawła, Częstochowa 2018.


* Bp M. Mendyk o nowej Podstawie Programowej

Podstawa Programowa Katechezy Kościoła Katolickiego w Polsce nie wprowadza zasadniczych zmian w odniesieniu do dokumentów z roku 2001 czy 2010. Koncepcja katechezy w naszym kraju "jest wynikiem przyjęcia tego, co cenne w polskiej tradycji katechetycznej, ścierania się poglądów, opisujących wyzwania, przed którymi staje świat i realistycznego osądu  możliwości głoszenia Ewangelii w różnych środowiskach. To dlatego, poza nauczaniem religii w szkole, zakłada duszpasterstwo katechetyczne w parafii oraz wsparcie dla katechezy rodzinnej. Działania te nie powinny być sobie przeciwstawne. Należy raczej dbać o to, by się wzajemnie uzupełniały".

PPK, odnosząc się do poszczególnych etapów edukacji szkolnej (wg zmian przyjętych przez MEN), zawiera:
  • charakterystykę psychologiczną dzieci i młodzieży na danym etapie edukacji,
  • podstawę programową nauczania religii (w przedszkolu lub szkole), obejmującą cele katechetyczne - wymagania ogólne, treści oraz wymagania szczegółowe i postawy, następnie zalecane warunki i sposób realizacji (układ tabelaryczny),
  • syntezę treści - wymagań szczegółowych innych przedmiotów szkolnych, służących korelacji nauczania religii z edukacją szkolną,
  • propozycje współpracy środowisk katechetycznych (rodziny i parafii).

Podstawa programowa obejmuje:
I. Terminologia PPK,
II. Wprowadzenie w życie religijne (przedszkole),
III. Katecheza inicjacji w sakramenty pokuty i pojednania oraz Eucharystię (klasy I-IV - szkoły podstawowej),
IV. Katecheza mistagogiczna - Wprowadzenie w Historię Zbawienia (klasy V-VIII - szkoły podstawowej),
V. Katecheza tożsamości chrześcijańskiej (szkoła ponadpodstawowa),
VI. Katecheza specjalna.

Podstawa Programowa Katechezy (PPK) jest to dokument adresowany do twórców programów katechetycznych i podręczników oraz katechetów. Treści PPK są skorelowane z treściami przekazywanymi podczas innych przedmiotów. Określają także wymagania, jakie można i należy postawić przed uczniem uczęszczającym na szkolne lekcje religii. Podstawa Programowa Katechezy wraz z nowym programem nauczania religii wejdzie w życie 1 września 2019 roku.

Od roku 2001 jest to już trzecia Podstawa Programowa Katechezy (2001, 2010, 2018). To dokument, który z jednej strony uwzględnia nowy system edukacji szkolnej, a z drugiej bierze pod uwagę proces przemian społecznych zachodzących w polskim środowisku.

Z chwilą, kiedy ogłoszono projekt reformy systemu edukacji (2015), podjęto działania zmierzające do przygotowania nowej Podstawy Programowej Katechezy Kościoła katolickiego w Polsce. Wcześniej, podczas różnych sympozjów, debat i spotkań katechetycznych podejmowano temat nowego programu katechetycznego.

Powołano specjalny Zespół ds. projektu PPK. W jego skład weszli nie tylko katechetycy-teoretycy, ale także katecheci, którzy na co dzień zmagają się w pracy szkolnej. Pochodzą oni niemal ze wszystkich środowisk katechetycznych w Polsce. To był blisko 20-osobowy zespół, który w różnych grupach próbował wypracować pewien materiał.

Przygotowany projekt oddano zewnętrznym recenzentom: bibliście, liturgiście, moraliście, dogmatykowi, mariologowi, dydaktykom. Po recenzjach, które wpłynęły do Komisji Wychowania, zostały naniesione poprawki.

Na początku maja tego roku za pośrednictwem SKEP projekt został przesłany do konsultacji księży biskupów, którzy wnieśli wiele cennych uwag i sugestii. Komisja Wychowania Katolickiego KEP wyraża wdzięczność za przekazane sugestie i ogromną pracę, jaką wykonali członkowie Zespołu ds. przygotowania projektu PPK.

por. Opoka.news/


Program nauczania religii:

Kolejna zmiana w systemie oświaty w naszym kraju wymusza korekty programowe nauczania religii katolickiej w różnych typach szkół publicznych i niepublicznych, społecznych i prywatnych. Nowy program nauczania religii - posługując się terminologią respektującą standardy szkolne, wytyczne Kościoła powszechnego dotyczące katechezy, jak i polską tradycję katechetyczną - jest w pełni zgodny z wcześniej przyjętą Podstawą programową (9 czerwca 2018). Dokument przyjmuje podział na cztery okresy edukacyjne: przedszkole, szkoła podstawowa - klasy I-IV i V-VIII oraz szkoła ponadpodstawowa. Każdy etap edukacyjny zawiera charakterystykę grupy, bloki tematyczne: cele katechetyczne, treści, wymagania, postawy oraz korelację z edukacją szkolną. 

I. Przedszkole Wprowadzenie w życie religijne - "Spotykam Jezusa" - Program nr AZ-0-01/18;

II. Klasy I-IV szkoły podstawowej: Katecheza inicjacji w sakramenty pokuty i pojednania oraz Eucharystii - "Zaproszeni na ucztę z Jezusem" - Program nr AZ-1-01/18;

III. Klasy V-VIII szkoły podstawowej: Katecheza mistagogiczna, wprowadzająca w historię zbawienia - "Bóg kocha i zbawia człowieka" - Program nr AZ-2-01/18;

IV. Szkoła ponadpodstawowa - liceum: Katecheza tożsamości chrześcijańskiej - "Z Bogiem w dorosłe życie" - Program nr AZ-3-01/18;

- Szkoła ponadpodstawowa - technikum: Katecheza tożsamości chrześcijańskiej - "Z Bogiem w dorosłe życie" - Program nr AZ-4-01/18;

- Szkoła ponadpodstawowa - branżowa I stopnia: Katecheza tożsamości chrześcijańskiej - "Z Bogiem w dorosłe życie" - Program nr AZ-5-01/18;

- Szkoła ponadpodstawowa - branżowa II stopnia: Katecheza tożsamości chrześcijańskiej - "Z Bogiem w dorosłe życie" - Program nr AZ-5-02/18.

V. Duszpasterstwo katechetyczne w parafii dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych:

  • Cztery Ewangelie i etapy dojrzewania chrześcijańskiego według C.M. Martiniego
  • Cztery Ewangelie jako cztery etapy formacji chrześcijańskiej
  • Tematyka spotkań w ramach duszpasterstwa katechetycznego w parafii - liceum
  • Tematyka spotkań w ramach duszpasterstwa katechetycznego w parafii - technikum
  • Tematyka spotkań w ramach duszpasterstwa katechetycznego w parafii - szkoła branżowa.

Dodatki: Uchwała Komisji Wychowania KEP z dnia 19 września 2018 r. ws. obowiązywania Podstawy programowej, Załącznik: Recenzja podręcznika do nauczania religii; Instrukcja dla autorów podręczników metodycznych. 

Od Wydawcy

Nowy Program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach został zatwierdzony przez Komisję Wychowania Katolickiego KEP 19 września 2018 r. Dokument jest zgodny z założeniami zawartymi w Podstawie programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce zatwierdzonej 8 czerwca 2018 r. Program uwzględnia zmiany wprowadzone w związku z reformą systemu oświaty.

Etapy edukacyjne zostały przygotowane z podziałem na poziomy nauczania i działy. Każdy dział zawiera: cele katechetyczne, treści nauczania, wymagania szczegółowe, postawy, które nie podlegają ocenie szkolnej, oraz korelację z edukacją szkolną. Program do każdej klasy zawiera także wskazania do realizacji programu, a każdy etap edukacyjny zakończony jest uwagami o współpracy z rodziną i parafią.

por. Edycja św. Pawła

Pozostałe tematy
Aktualności

Atlas biblijny

Atlas biblijny to popularna forma zaproszenia do "podróży" po Ziemi Świętej. Podróż "palcem po mapie" może być zaproszeniem do lektury Biblii oraz pełnym pasji odczytywaniem Kodu kulturowego. Polecamy pierwszy polski atlas biblijny przygotowany przez Instytut Geodezji i Kartografii oraz Wyd. Bernardinum; zob. GN/ 

więcej

Trudne pytania

Powracamy do działu "Trudne pytania". Czy możliwe jest rozróżnienie: Bóg TAK - Kościół - NIE! Odpowiada p. Katarzyna. Czekamy też na nowe trudne pytania; zob. klub_inicjatyw_biblijnych/84

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 4374719

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu