Wyszukiwarka:
Katechezy biblijne

Katecheza I

2024-03-21

News

Konspekt katechezy

Temat: Eucharystia od wieczernika aż do dzisiaj

Cel ogólny: uczeń zna najważniejsze wydarzenia związane z Eucharystią, jak również podstawowe terminy: Msza Święta i Eucharystia

Cele szczegółowe:

· uczeń wie, że pierwsi chrześcijanie spotykali się na liturgii w domach,

· uczeń wie, że chrześcijanie w pierwszych wiekach byli prześladowani i bardzo często oddawali życie za wiarę,

· uczeń potrafi wymienić najważniejsze punkty związane z Eucharystią w danej epoce (np. starożytność),

· uczeń w sposób świadomy potrafi przeżywać Eucharystię.

Metody i techniki:

wykład, rozmowa kierowana, praca w grupach

Pomoce dydaktyczne: prezentacja multimedialna, film z youtube pt. „Czym tak naprawdę jest Eucharystia?” (zob. https://www.youtube.com/watch?v=ZF7Fg6Vx3m4/); kartki do pracy w grupach.

Czas:

45 minut


Przebieg zajęć:

1. Wprowadzenie (5 minut).

a) Prowadzący katechezę wita uczniów.

b) Prowadzi modlitwę, np. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu lub Ojcze nasz…

c) Przedstawia temat: Tematem dzisiejszego spotkania będzie historia Eucharystii, jak wyglądała ona na początku i jak zmieniała się wraz z upływem czasu (slajd 1);

d) Jako wprowadzenie do lekcji: prezentuje film z youtube pt. „Czym tak naprawdę jest Eucharystia?”.

2. Wykład (17 minut).

a) prowadzący na samym początku wyjaśnia co znaczy słowo Eucharystia, skąd pochodzi i kiedy się pojawił. Termin „eucharystia”, wywodzący się z języka greckiego powstał ok. II wieku po Chrystusie (slajd 2).Słowo Eucharystia znaczy „dziękczynienie”. Jako pierwszy terminu tego użył św. Justyn w dziele „Apologia”. Znane są opisy ustanowienia Eucharystii przez Jezusa Chrystusa podczas Ostatniej Wieczerzy w Wieczerniku w Wielki Czwartek (por. Mt 26,26n; Mk 14,22n; Łk 22,19; 1 Kor 11,24).

b) Eucharystia jest najświętszym sakramentem, który jest jednocześnie znakiem jedności i miłości Boga: „Eucharystia jest sakramentem, w którym Jezus Chrystus ofiaruje za nas samego siebie, swoje Ciało i Krew, żebyśmy z miłości ofiarowali Mu siebie i zjednoczyli się z Nim w Komunii św. W ten sposób stajemy się jednym Ciałem Chrystusa, Kościołem” (Youcat nr 208). Prowadzący wymienia również symbole Eucharystii: hostia, czyli okrągły, biały opłatek opatrzony IHS (łac. Jesus Hominum Salvator – „Jezus Chrystus Zbawiciel”), który jest symbolem ciała Chrystusa; winogrona jako symbol krwi Chrystusa (z winogron tworzy się wino, które Jezus z apostołami spożywali podczas ostatniej „wieczerzy Pańskiej”) oraz kielich – naczynie, w którym łączy się wino i chleb (slajd 3).

Jak również informuje, że niewiele wiemy jak wyglądała Eucharystia w czasach pierwszych chrześcijan: oddzielenie się od liturgii w synagodze żydowskiej i inicjowanie nowej liturgii chrześcijańskiej „wieczerzy Pańskiej” (por. pisma wczesnochrześcijańskie, np. Didache, Ignacy w listach); pierwsi chrześcijanie spotykali się w prywatnych domach na liturgii (slajd 4-6).

c) prowadzący tłumaczy, że chrześcijanie przez pierwsze IV wieki byli prześladowani i oddawali za wiarę swoje życie. Dopiero w 313 roku za sprawą „Edyktu mediolańskiego” cesarza Konstantyna Wielkiego chrześcijanie przestali być prześladowani, a w 321 r. chrześcijaństwo stało się religią państwową (slajd 7-8).

d) W średniowieczu oficjalnym językiem Kościoła katolickiego stała się łacina. Eucharystia staje się niezrozumiała, brak czynnego udziału wiernych w liturgii.Panuje przekonanie, że sprawowanie Mszy Świętej jest sprawą tylko i wyłącznie samego kapłana. Kapłan odwrócony był tyłem do ludzi, sprawował liturgię w jęz. łacińskim. Jedynie ministrant służący przy ołtarzu odpowiadał kapłanowi. Nie przypominało to liturgii domowej z początków chrześcijaństwa (np. przygotowanie darów ofiarnych, czytanie tekstów biblijnych, zanoszenie Komunii do chorych…) (slajd 9).

W tym czasie powstały pierwsze księgi liturgiczne: sakramentarze, lekcjonarze, ewangeliarze – por. współczesne księgi liturgiczne (slajd 10-12). Prowadzący pyta uczniów: czy wiedzą co to jest mszał rzymski, lekcjonarz i ewangeliarz? Na tablicy multimedialnej pokazuje jak wygląda każda z tych ksiąg, a w dalszej kolejności wyjaśnia do czego służy każda z tych ksiąg.

· Ewangeliarz – ozdobna księga liturgiczna zawierająca teksty Ewangelii odczytywane w liturgii;

· Lekcjonarz – księga liturgiczna, która zawiera czytania biblijne na poszczególne dni roku liturgicznego;

· Mszał rzymski – najważniejsza księga liturgiczna w Kościele katolickim obrządku rzymskiego, zawierająca teksty stałych i zmiennych części mszy. Są tam też wskazówki potrzebne do sprawowania ofiary eucharystycznej oraz dotyczące szczególnych celebracji związanych z poszczególnymi obchodami i okresami roku liturgicznego.

Prowadzący tłumaczy czym charakteryzowała się liturgia w średniowieczu: jak sprawowano liturgię, jak często przyjmowano komunię świętą itp. Z racji tego, że Eucharystia była sprawowana w języku łacińskim i dla wielu była niezrozumiała, powstały w tym czasie także inne formy kultu religijnego, jak różaniec czy litania (aby w jakiejkolwiek formie mieć kontakt religijny z Bogiem). W średniowieczu panowało przekonanie, że człowiek jest niegodny tego aby przyjąć Pana Jezusa. Generalnie akcentowano ogromny Majestat Boży, uważano że Boga należy się bać i być stale gotowym stanąć po śmierci przed bożym majestatem. Naczelnym hasłem epoki średniowiecza było Memento mori – co znaczyło „Pamiętaj o śmierci!” (slajd 13).

e) Odnowa liturgiczna w okresie Soboru Watykańskiego II (slajd 14). Dochodzi do ogromnych zmian pod wpływem Konstytucji o liturgii św. (1963). „Liturgia szczytem i źródłem” (KO 10). Msza Święta jest odprawiana w językach narodowych (KL 36); kapłan zwrócony do ludu; ołtarz w centrum; dwa stoły: Słowa Bożego i Eucharystii. „Trzeba dążyć do rozkwitu poczucia wspólnoty parafialnej, zwłaszcza w zbiorowym celebrowaniu niedzielnej Mszy świętej” (KO 42) – budowanie wspólnoty eucharystycznej.


3. Praca w grupach (15 minut).

Grupa I.

Przeczytajcie definicję Eucharystii (por. Youcat nr 208). Przedstawcie ją w postaci schematu (np. zawierającego kluczowe słowa, strzałki, linie). Wybierzcie spośród siebie osobę, która zaprezentuje wyniki waszej pracy pozostałym uczniom.

Słowo Eucharystia znaczy „dziękczynienie”. Eucharystia została ustanowiona w Wielki Czwartek przez Jezusa Chrystusa podczas Ostatniej Wieczerzy, którą spożywał ze swoimi uczniami w Wieczerniku.

„Liturgia jest szczytem, do którego zmierza działalność Kościoła, i zarazem jest źródłem, z którego wypływa cała jego moc” (KO 10).

Podczas Eucharystii dochodzi do przemiany chleba i wina w ciało i krew Pana Jezusa.

Eucharystia jest sakramentem, podczas którego Jezus Chrystus sam ofiaruje siebie jako pokarm. Przyjmując Jego Ciało i Krew, stajesz się jedno z Nim i z innymi członkami Kościoła.

Na wykonanie zadania macie 5 minut. Na prezentację 2 minuty.


Grupa II.

Na podstawie informacji z lekcji odpowiedzcie na pytania o początki Eucharystii:

· Gdzie na Eucharystii spotykali się pierwsi chrześcijanie? [Odp.: Pierwsi chrześcijanie na Eucharystii spotykali się w domach].

· W jaki dzień pierwsi chrześcijanie spotykali się na Eucharystii? [Odp.: Dniem, w którym chrześcijanie gromadzili się na Eucharystii od samego początku była niedziela – dzień Pański, dzień zmartwychwstania Jezusa Chrystusa].

· Gdzie spotykali się chrześcijanie w dniu wspomnienia męczennika? [Odp.: W dniu kiedy wypadało wspomnienie męczennika chrześcijanie gromadzili się w katakumbach].

· Wyszukajcie w Internecie: kim był Neron i napisz co się wydarzyło w 64 roku w Rzymie za jego panowania? [Odp.: Neron-cesarz Imperium Rzymskiego. W roku 64 miał miejsce pożar Rzymu, co Neron wykorzystał, aby zburzyć dużą część miasta i wybudować sobie potężny pałac. Neron obwinił wyznawców Chrystusa o nieszczęście, jakie spotkało miasto nad Tybrem].

Na wykonanie zadania macie 5 minut. Na prezentację 2 minuty.


Grupa III.

Wypiszcie wszystkie skojarzenia związane z liturgią eucharystyczną w średniowieczu.

W średniowieczu oficjalnym językiem kościoła katolickiego staje się łacina. Eucharystia staje się niezrozumiała, brak czynnego udziału wiernych w liturgii. Ogromny nacisk kładziono w średniowieczu na to, aby kapłan który sprawuje Eucharystię był dobrze wykształcony, aby przede wszystkim On sam rozumiał co dzieje się na Eucharystii.

W średniowieczu panowało przekonanie, że Msza Święta jest sprawą tylko i wyłącznie samego kapłana. Kapłan odwrócony tyłem do ludzi. Jedynie ministrant służący przy ołtarzu odpowiada księdzu. Coraz rzadziej przyjmowana jest Komunia święta. Powstało w tym czasie także takie formy kultu, jak różaniec czy litania.

Na wykonanie zadania macie 5 minut. Na prezentację 2 minuty.


Grupa IV.

W Średniowieczu powstały pierwsze księgi liturgiczne, które z nich pozostały aktualne do dziś?

· Co to jest lekcjonarz?

· Co to jest Mszał rzymski?

· Co to jest Ewangeliarz?

Opisz każdą z tych trzech ksiąg i napisz do czego one służą.

Na wykonanie zadania macie 5 minut. Na prezentację 2 minuty.


Grupa V.

Wyszukajcie w Internecie informacje: Co to był Sobór Watykański II? Co zmieniło się w liturgii po tym wydarzeniu z życia Kościoła katolickiego?

Dochodzi do ogromnych zmian, które są obecne dzisiaj:

- „Liturgia szczytem i źródłem” życia chrześcijańskiego.

- Msza Święta jest odprawiana w językach narodowych.

- Kapłan zwrócony do ludu; ołtarz w centrum; dwa stoły: Słowa Bożego i Eucharystii.

- Eucharystia buduje wspólnotę – Kościół.

Na wykonanie zadania macie 5 minut. Na prezentację 2 minuty.


4. Podsumowanie (5 minut).

Po prezentacji wyników pracy w grupach prowadzący jeszcze raz na zakończenie (w ramach utrwalenia) przypomina najważniejsze terminy, informacje oraz wyniki wspólnej pracy.

Prowadzący daje również możliwość zadawania pytań uczniom.

Na zakończenie modlitwa: Chwałą Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu… lub „Panie nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedź tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja” (z liturgii Mszy św.).

Oprac. Jakub Wołczko, student IV teologii

Pliki do pobrania:

  1. Eucharystia Od Wieczernika ,Przez Wieki AŻ Do.pptx
Pozostałe tematy
Aktualności

Franciszek o lectio divina

"Jednym ze sposobów duchowego czytania Słowa Bożego jest to co nazywa się lectio divina... Polega na poświęceniu czasu w ciągu dnia na osobistą, medytacyjną lekturę fragmentu Pisma Świętego. I jest to bardzo ważne: każdego dnia poświęć czas na słuchanie, medytację, czytanie fragmentu Pisma Świętego. W tym celu zalecam, by zawsze mieć kieszonkową Ewangelię i nosić ją w torbie, w kieszeniach; poniżej

więcej

List do Galatów

Kolejny tom Komentarza Biblijnego Edycji św. Pawła budzi nadzieję na szybsze ukończenie wielkiego projektu polskiego środowiska biblistów. Komentarz Dariusza Sztuka SDB dotyczy dzieła, które Apostoł napisał pod koniec swego pobytu w Efezie jako odpowiedź na niepokojące wieści o niebezpieczeństwie zagrażającym wierze (por. Ga 3,2; 4,21; 5,4); NKB.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 14752754

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu