Wyszukiwarka:
Katechezy biblijne

Katecheza VI

2024-03-21

News

Konspekt katechezy

Temat: Od Eucharystii do adoracji. Czym jest adoracja i jak ją dobrze przeżywać? Różne formy modlitwy adoracyjnej (modlitwa w ciszy, modlitwa Słowem Bożym)

Cel ogólny

Uświadomienie uczniom, że częsta adoracja, wyrażająca się w różnych formach modlitwy, wspomaga kształtowania postawy dojrzałego chrześcijanina.

Cele szczegółowe

Uczeń po lekcji:

- wie, co oznacza termin modlitwa i adoracja;

- rozumie znaczenie adoracji dla życia chrześcijańskiego w wymiarze indywidualnym oraz dla całej wspólnoty Kościoła;

- potrafi wskazać pozytywny wpływ adoracji na swoje życie;

- uświadamia sobie, że od jego postawy zależy jakość jego relacji z Chrystusem;

- propaguje adorację w swoim środowisku.

Metody i techniki

Praca indywidualna, praca w grupach, mini wykład, okienko informacyjne (refleksja).

Pomoce dydaktyczne

Szary papier lub arkusze flipchartu, kartki A4, markery (w różnych kolorach, min. 4 na grupę), taśma (do pakowania paczek) lub masa mocująca, taśma klejąca, prezentacja multimedialna, projektor multimedialny, wydrukowane załączniki.

Czas

45 min


Przebieg zajęć:

1. Wprowadzenie (2 min)

Obecnie w diecezji gliwickiej przeżywamy szczególny czas, jakim jest kongres eucharystyczny. Przy tej okazji mówi się o Eucharystii z wielu perspektyw. Jedna z nich nie jest związana wprost ze Mszą Świętą, wynika jednak bezpośrednio z niej, a mowa o adoracji. Porozmawiajmy zatem o tym, co to jest adoracja i jakie ma znaczenie dla chrześcijanina (slajd 1).

2. Zapoznanie z terminami modlitwa i adoracja. Praca w grupach, mini wykład, okienko informacyjne (25 min) (slajd 2-4).

a) Prowadzący przedstawia definicję modlitwy i adoracji:

Modlitwa jest rozmową z Bogiem, zwróceniem się do niego w prośbie, dziękczynieniu czy uwielbieniu. Modlitwy możemy uczyć się od proroków, świętych, a przede wszystkim od Jezusa, który według Ewangelii za życia wiele razy zwracał się do Boga i przekazywał słowa modlitwy swoim uczniom. Modlitwa jest rozmową duchową, w której możemy się również zwrócić do świętych o wstawiennictwo u Boga. Właśnie świeci próbowali wielokrotnie definiować to, czym jest modlitwa. Teresa z Lisieux mówiła, że Modlitwa jest dla mnie wzniesieniem serca, prostym spojrzeniem ku Niebu, okrzykiem wdzięczności i miłości zarówno w cierpieniu, jak i radości, a św. Jan Damasceński wskazywał, że Modlitwa jest wzniesieniem duszy do Boga lub prośbą skierowaną do Niego o stosowne dobra.

b) Według Youcatu - Katechizmu Kościoła Katolickiego dla Młodych:

Modlitwa to zwrócenie się sercem ku Bogu. Kiedy człowiek się modli, wchodzi w żywą relację z Bogiem. Modlitwa to wielka brama do wiary. Kto się modli, nie żyje już więcej dzięki sobie, dla siebie i swoją własną siłą. Wie, że istnieje Bóg, do którego należy się zwracać. Człowiek modlący się coraz bardziej zawierza się Bogu. Już teraz szuka więzi z Tym, z którym pewnego dnia spotka się twarzą w twarz. Dlatego do życia chrześcijańskiego przynależy wysiłek codziennej modlitwy. Jednak nie można nauczyć się modlić, tak jak uczy się techniki. Choć dziwnie to zabrzmi: modlenie się jest darem, który otrzymujemy przez modlenie się.

c) Adoracja (slajd 5-7) jest jedną z form modlitwy, polegającą na szczególnej bliskości z Jezusem ukrytym w Najświętszym Sakramencie. Warto zwrócić uwagę na kilka cech adoracji, które podpowiada Katechizm Kościoła Katolickiego:

- człowiek, który adoruje Boga uznaje Go za Boga, Stwórcę i Zbawiciela; za Pana i Mistrza, nieskończoną Miłość;

- adoracja opiera się przede wszystkim na uwielbianiu Boga, oddawaniu mu czci;

- adoracja spaja życie ludzkie – chwila odpoczynku przed sakramentalnym Jezusem pozwala na nowo zanurzyć się w Bogu;

- spotkanie z Żywym Bogiem napełnia nas pokorą i nadaje pewność naszym błaganiom;

- nie ma ujednoliconej formy modlitwy podczas adoracji.

d) W trakcie adoracji można zbliżyć się do Jezusa przez różne formy modlitwy:

Modlitwa Słowem Bożym – adoracja wówczas zostaje wzbogacona fragmentem z Pisma Świętego, który prowadzi nas w spotkaniu, stanowi wskazanie czas wspólnie spędzony z Bogiem;

Modlitwa w ciszy – adoracja jest milczeniem przy Jezusie, opiera się na kontemplacji Jego bliskości z człowiekiem.

Uczniowie w grupach metodą „okienka informacyjnego” przedstawiają na kartkach A4 powyższe terminy w formacie schematu graficznego, metafory, porównania, dialogu komiksowego. Po zakończonej pracy prezentują swoje wyniki pozostałym uczniom i umieszczają w odpowiednim miejscu na schemacie narysowanym na flipcharcie, tablicy itp. zgodnie z wzorem:

Modlitwa

Adoracja

 Schemat graficzny


 Schemat graficzny

 Metafora, porównanie


 Metafora, porównanie

 Dialog komiksowy


 Dialog komiksowy


Zadania dla grup (zał. 1-6) (slajd 8)

Grupa 1 – przedstawienie modlitwy w postaci schematu zawierającego kluczowe słowa;

Grupa 2 – przedstawienie modlitwy w postaci metafory, porównania lub symbolu;

Grupa 3 – przedstawienie modlitwy w postaci związanego z tematem dialogu komiksowego;

Grupa 4 – przedstawienie adoracji w postaci schematu zawierającego kluczowe słowa;

Grupa 5 – przedstawienie adoracji w postaci metafory, porównania lub symbolu;

Grupa 6 – przedstawienie adoracji w postaci związanego z tematem dialogu komiksowego.

Polecenia dla grup znajdują się na końcu scenariusza w Załączniku 1.

Podsumowanie pracy w grupach – nauczyciel zwraca uwagę na elementy poszczególnych definicji zawartych w pracach młodzieży. Podkreśla, że modlitwa nie polega na automatycznym wypowiadaniu gotowych formułek, ale na żywej relacji z Bogiem, co w kontekście adoracji wybrzmiewa jako spotkania z Chrystusem obecnym w Najświętszym Sakramencie. Jeżeli uczniowie pominęli któryś istotny element definicji katechizmowych, przypomina ją.


3. Dyskusja: Modlitwa i adoracja dla współczesnego człowieka – spotkanie, przeżytek czy automat? Praca w grupach (10 min).

a) Prowadzący przedstawia zasady dyskusji:

- Zastanówmy się teraz, czym są dla współczesnego człowieka idee, o których dzisiaj rozmawialiśmy.

- W 4 kątach naszej sali macie po jednej możliwej odpowiedzi: spotkania, przeżytek, automat?

- Wybierzcie tę odpowiedź, z którą najbardziej się zgadzacie i stańcie przy niej. Jeżeli żadne sformułowanie wam nie odpowiada, stańcie przy znaku zapytania. Ustalcie swoje stanowisko i wybierzcie swojego przedstawiciela, który przekaże klasie wasze zdanie na forum klasy.

b) Uczniowie wykonują polecenie.


4. Podsumowanie (5 min)

a) Na zakończenie zajęć nauczyciel przedstawia myśl podsumowującą (slajd 9).

Modlitwa i adoracja stanowią fundament życia chrześcijańskiego, a ich praktykowanie jest konieczne dla prawidłowego wzrostu duchowego chrześcijanina, ale również konieczne dla wzrostu wspólnoty Kościoła.

b) Zadanie domowe - znaleźć w sieci informacje na temat adoracji w swojej lokalnej wspólnocie Kościoła - w jakich miejscach, jakim czasie i w jakiej formie odbywa się adoracja. Zadanie domowe należy sprawdzić na następnej lekcji.

Ważne jest to, by na lekcji wybrzmiała myśl podsumowująca. Zadanie domowe nie jest elementem koniecznym lekcji, należy rozeznać stosowność jego zastosowania.

Komentarz metodyczny: Liczbę grup i liczebność w niej uczniów ustalamy zależnie od liczebności klasy. Jeżeli klasa jest mniej liczna, można stworzyć mniej grup do okienka informacyjnego – wtedy dana grupa może wypełniać 2 karty okienka.

Literatura:

Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 2018.
Youcat – Katechizm Kościoła Katolickiego dla młodych, Częstochowa 2011.


Załącznik 1:

Grupa 1. Przeczytajcie definicję modlitwy. Przedstawcie ją w postaci schematu (np. zawierającego kluczowe słowa, strzałki, linie). Wybierzcie spośród siebie osobę, która zaprezentuje wyniki waszej pracy pozostałym uczniom. Na wykonanie zadania macie 5 minut. Na prezentację 2 minuty. Według Katechizmu Kościoła Katolickiego dla młodych: Modlitwa to zwrócenie się sercem ku Bogu. Kiedy człowiek się modli, wchodzi w żywą relację z Bogiem. Modlitwa to wielka brama do wiary. Kto się modli, nie żyje już więcej dzięki sobie, dla siebie i swoją własną siłą. Wie, że istnieje Bóg, do którego należy się zwracać. Człowiek modlący się coraz bardziej zawierza się Bogu. Już teraz szuka więzi z Tym, z którym pewnego dnia spotka się twarzą w twarz. Dlatego do życia chrześcijańskiego przynależy wysiłek codziennej modlitwy. Jednak nie można nauczyć się modlić, tak jak uczy się techniki. Choć dziwnie to zabrzmi: modlenie się jest darem, który otrzymujemy przez modlenie się.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Grupa 2. Przeczytajcie definicję modlitwy. Przedstawcie ją w postaci metafory, porównania lub symbolu. Wybierzcie spośród siebie osobę, która zaprezentuje wyniki waszej pracy pozostałym uczniom. Na wykonanie zadania macie 5 minut. Na prezentację 2 minuty. Według Katechizmu Kościoła Katolickiego dla młodych: Modlitwa to zwrócenie się sercem ku Bogu. Kiedy człowiek się modli, wchodzi w żywą relację z Bogiem. Modlitwa to wielka brama do wiary. Kto się modli, nie żyje już więcej dzięki sobie, dla siebie i swoją własną siłą. Wie, że istnieje Bóg, do którego należy się zwracać. Człowiek modlący się coraz bardziej zawierza się Bogu. Już teraz szuka więzi z Tym, z którym pewnego dnia spotka się twarzą w twarz. Dlatego do życia chrześcijańskiego przynależy wysiłek codziennej modlitwy. Jednak nie można nauczyć się modlić, tak jak uczy się techniki. Choć dziwnie to zabrzmi: modlenie się jest darem, który otrzymujemy przez modlenie się.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Grupa 3. Przeczytajcie definicję modlitwy. Przedstawcie ją w postaci związanego z tematem dialogu komiksowego. Wybierzcie spośród siebie osobę, która zaprezentuje wyniki waszej pracy pozostałym uczniom. Na wykonanie zadania macie 5 minut. Na prezentację 2 minuty. Według Katechizmu Kościoła Katolickiego dla młodych: Modlitwa to zwrócenie się sercem ku Bogu. Kiedy człowiek się modli, wchodzi w żywą relację z Bogiem. Modlitwa to wielka brama do wiary. Kto się modli, nie żyje już więcej dzięki sobie, dla siebie i swoją własną siłą. Wie, że istnieje Bóg, do którego należy się zwracać. Człowiek modlący się coraz bardziej zawierza się Bogu. Już teraz szuka więzi z Tym, z którym pewnego dnia spotka się twarzą w twarz. Dlatego do życia chrześcijańskiego przynależy wysiłek codziennej modlitwy. Jednak nie można nauczyć się modlić, tak jak uczy się techniki. Choć dziwnie to zabrzmi: modlenie się jest darem, który otrzymujemy przez modlenie się.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Grupa 4. Przeczytajcie opis adoracji. Przedstawcie je w postaci schematu (np. zawierającego kluczowe słowa, strzałki, linie). Wybierzcie spośród siebie osobę, która zaprezentuje wyniki waszej pracy pozostałym uczniom. Na wykonanie zadania macie 5 minut. Na prezentację 2 minuty. Według Katechizmu Kościoła Katolickiego dla młodych: Każdy człowiek, który pojmuje, że jest stworzeniem Bożym, pokornie uznaje Wszechmogącego i adoruje Go. W chrześcijańskiej adoracji, jednakże nie tylko dostrzega się wielkość, wszechmoc i świętość Boga, ale z wdzięcznością chwali się również Jezusa, w którym Bóg nas najpierw ukochał i który jest naszym Zbawicielem. Kto naprawdę adoruje Boga, przychodzi do Niego na kolanach lub rzuca się na ziemię. Przez to wyraża się prawda o relacji między człowiekiem a Bogiem: On jest wielki, a my mali. Jednocześnie człowiek nigdy nie jest tak wielki jak wtedy, gdy w postawie dobrowolnego poświęcenia klęka przed Bogiem. Niewierzący, który szuka Boga i zaczyna się modlić, może Go w ten sposób znaleźć.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Grupa 5. Przeczytajcie opis adoracji. Przedstawcie je w postaci metafory, porównania lub symbolu. Wybierzcie spośród siebie osobę, która zaprezentuje wyniki waszej pracy pozostałym uczniom. Na wykonanie zadania macie 5 minut. Na prezentację 2 minuty. Według Katechizmu Kościoła Katolickiego dla młodych: Każdy człowiek, który pojmuje, że jest stworzeniem Bożym, pokornie uznaje Wszechmogącego i adoruje Go. W chrześcijańskiej adoracji, jednakże nie tylko dostrzega się wielkość, wszechmoc i świętość Boga, ale z wdzięcznością chwali się również Jezusa, w którym Bóg nas najpierw ukochał i który jest naszym Zbawicielem. Kto naprawdę adoruje Boga, przychodzi do Niego na kolanach lub rzuca się na ziemię. Przez to wyraża się prawda o relacji między człowiekiem a Bogiem: On jest wielki, a my mali. Jednocześnie człowiek nigdy nie jest tak wielki jak wtedy, gdy w postawie dobrowolnego poświęcenia klęka przed Bogiem. Niewierzący, który szuka Boga i zaczyna się modlić, może Go w ten sposób znaleźć.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Grupa 6. Przeczytajcie opis adoracji. Przedstawcie je w postaci związanego z tematem dialogu komiksowego. Wybierzcie spośród siebie osobę, która zaprezentuje wyniki waszej pracy pozostałym uczniom. Na wykonanie zadania macie 5 minut. Na prezentację 2 minuty. Według Katechizmu Kościoła Katolickiego dla młodych: Każdy człowiek, który pojmuje, że jest stworzeniem Bożym, pokornie uznaje Wszechmogącego i adoruje Go. W chrześcijańskiej adoracji, jednakże nie tylko dostrzega się wielkość, wszechmoc i świętość Boga, ale z wdzięcznością chwali się również Jezusa, w którym Bóg nas najpierw ukochał i który jest naszym Zbawicielem. Kto naprawdę adoruje Boga, przychodzi do Niego na kolanach lub rzuca się na ziemię. Przez to wyraża się prawda o relacji między człowiekiem a Bogiem: On jest wielki, a my mali. Jednocześnie człowiek nigdy nie jest tak wielki jak wtedy, gdy w postawie dobrowolnego poświęcenia klęka przed Bogiem. Niewierzący, który szuka Boga i zaczyna się modlić, może Go w ten sposób znaleźć.

Oprac. Daniel Pietruszka, student IV teologii

Pliki do pobrania:

  1. Prezentacja - Katecheza o Adoracji - Daniel Pietruszka.pdf
Pozostałe tematy
Aktualności

Franciszek o lectio divina

"Jednym ze sposobów duchowego czytania Słowa Bożego jest to co nazywa się lectio divina... Polega na poświęceniu czasu w ciągu dnia na osobistą, medytacyjną lekturę fragmentu Pisma Świętego. I jest to bardzo ważne: każdego dnia poświęć czas na słuchanie, medytację, czytanie fragmentu Pisma Świętego. W tym celu zalecam, by zawsze mieć kieszonkową Ewangelię i nosić ją w torbie, w kieszeniach; poniżej

więcej

List do Galatów

Kolejny tom Komentarza Biblijnego Edycji św. Pawła budzi nadzieję na szybsze ukończenie wielkiego projektu polskiego środowiska biblistów. Komentarz Dariusza Sztuka SDB dotyczy dzieła, które Apostoł napisał pod koniec swego pobytu w Efezie jako odpowiedź na niepokojące wieści o niebezpieczeństwie zagrażającym wierze (por. Ga 3,2; 4,21; 5,4); NKB.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 14752950

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu