Wyszukiwarka:
Katechezy biblijne

Katecheza V

2024-03-23

News

Konspekt katechezy

Temat lekcji: Eucharystia źródłem jedności w Kościele, wspólnocie, rodzinie i człowieku. Eucharystia posyła do świata.


Cel ogólny: Uświadomienie uczniom, że Eucharystia jest źródłem jedności.

Cele szczegółowe:

Uczeń po lekcji:

- wie co to jest Eucharystia – „sakrament jedności”;

- rozumie dlaczego Eucharystia jest źródłem jedności w różnych wymiarach;

- zna źródła wiedzy na temat Eucharystii: Pismo Święte, Katechizm Kościoła Katolickiego;

- zna inne znaki i gesty jedności podczas Eucharystii;

- rozumie znaczenie gestu „rozesłania” („Idźcie w pokoju Chrystusa!”).

Metody i techniki:

Rozmowa kierowana, praca w grupach, burza mózgów, refleksja, dyskusja.

Pomocy dydaktyczne:

Prezentacja multimedialna, tablica szkolna, kredki oraz duży arkusz papieru (brystol), krótkie filmik z Youtube na temat Eucharystii i Pismo Święte (zob. Co to jest Eucharystia? - https://www.youtube.com/watch?v=UWHPemMyVQ4&t=8s/).

Czas: 45 min:

Przebieg lekcji:

1. Wprowadzenie (2 min).

Kongres eucharystyczny jest dobrą okazją do pogłębienie wiedzy nt. Eucharystii z wielu perspektyw. Jedna z nich jest związana z uświadomieniem sobie, że Eucharystia jest sakramentu jedności (slajd 1), a wierzący są wezwani do budowania komunii eklezjalnej. Porozmawiajmy zatem o Eucharystii w życiu Kościoła i w życiu osobistym każdego chrześcijanina.

2. Treść

Czym jest Eucharystia? Burza mózgów, krótki film (8 min). Nauczyciel wyświetla (slajd 2) po tym jak uczniowie swoimi słowami próbowali odpowiedzieć na to pytanie, a następnie puszcza krótki filmik na ten temat.

3. O co chodzi z tą jednością?

Dialog prowadzony (5 min).

Nauczyciel wyświetla następny slajd (slajd 3), po czym wyjaśnia uczniom o co w tym chodzi. „Eucharystia jest znakiem jedności, czyli zjednoczenia. Słowo „zjednoczenie” pochodzi od łacińskiego słowa communio, które tłumaczy się jako wspólnota, rozumiana nie tylko jako jedność miejsca i czasu, ale też jako postawa bycia gotowym do wspólnego działania, bycia darem dla innych, między innymi poprzez swoją dyspozycyjność”.

4. Co mówi Pismo Święte na ten temat?

Praca z Pismem Świętym (5 min).

Nauczyciel wyświetla (slajd 4), na którym są wyświetlone sygnaturki i prosi by uczniowie je odnaleźli w Piśmie Świętym:

„Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim” (J 6,56).

„Ponieważ jeden jest chleb, przeto my, liczni, tworzymy jedno Ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba” (1 Kor 10,17).

Następnie prosi uczniów, którzy znaleźli o odczytanie. Po lekturze konieczna jest krótka interpretacja tekstów: co tekst biblijny mi nam? jak rozumiemy jedność Ciała i Krwi – komunię eucharystyczną – komunię Kościoła?

5. Co mówi na ten temat Katechizm Kościoła Katolickiego?

Dialog prowadzony (5 min).

Następnie wyświetla (slajd 5) i tłumaczy uczniom jeżeli nie rozumieją tego, co mówi KKK.

Zwłaszcza konieczna jest refleksja nt. obowiązku moralnego chrześcijanina, który chce uczestniczyć w sposób pełny w Eucharystii, przyjmując Ciało i Krew Chrystusa (por. „Niech przeto człowiek baczy na siebie samego, spożywając ten chleb i pijąc z tego kielicha” – 1 Kor 11,28).

Św. Jan Paweł II przypomina; „Jeżeli chrześcijanin ma na sumieniu brzemię grzechu ciężkiego, to, aby mógł mieć pełny udział w Ofierze Eucharystycznej, obowiązkową staje się droga pokuty poprzez sakrament Pojednania” (zob. encyklika Ecclesia de Euchrystia, nr. 37).

6. Jakie są inne znaki i gesty jedności podczas Eucharystii?

Dialog prowadzony, słoneczko na tablicy (10 min).

Nauczyciel wyświetlając to pytanie (slajd 6) rysuje kółko na tablicy, w środku kółka wpisuje Eucharystia i prosi by uczniowie, którzy wiedzą i po zgłoszeniu się, dają prawidłową odpowiedź, by podeszli i dopisali swoje odpowiedzi

[Znaki i gesty np.: przyniesienie darów ofiarnych, modlitwa wspólna, śpiew, przekazanie znaku pokoju, czystość duszy, przyjmowanie Komunii świętej, „rozesłanie” końcowe].

7. Praca w grupach (10 min).

Po tym zadaniu nauczyciel dzieli uczniów na 4 grupy, dając im duży arkusz papieru (brystol), by napisali na środku temat lekcji i narysowali w grupie jak znaki jedności dostrzegają w czasie Mszy św. Warto wyjaśnić znaczenie końcowego „rozesłania” uczestników Eucharystii i znaczenie wyzwania: „Idźcie w pokoju Chrystusa!”(slajd 7).

Eucharystia posyła do świata, czyli zobowiązuje do budowania jedności – aktywnego udziału w życiu Kościoła, parafii, w grupach, ruchach i stowarzyszeniach; w dialogu ekumenicznym, w dawaniu świadectwa, zaangażowaniu w działalność społeczną i charytatywną.

8. Podsumowanie (2 min).

Nauczyciel podkreśla, że każdy z nas może uczestniczyć w budowaniu jedności poprzez aktywny udział w Eucharystii, która prowadzi do komunii eklezjalnej.

Modlitwa na zakończenie: Chwała Ojcu... lub modlitwa kongresu eucharystycznego.

Literatura:
Pismo Święte, Poznań 2000.
Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994.
Film z Youtube: Co to jest Eucharystia? - https://www.youtube.com/watch?v=UWHPemMyVQ4&t=8s/).

Oprac. Oliver Weigel

Pliki do pobrania:

  1. Eucharystia źródłem jedności w Kościele.pptx
Pozostałe tematy
Aktualności

Franciszek o lectio divina

"Jednym ze sposobów duchowego czytania Słowa Bożego jest to co nazywa się lectio divina... Polega na poświęceniu czasu w ciągu dnia na osobistą, medytacyjną lekturę fragmentu Pisma Świętego. I jest to bardzo ważne: każdego dnia poświęć czas na słuchanie, medytację, czytanie fragmentu Pisma Świętego. W tym celu zalecam, by zawsze mieć kieszonkową Ewangelię i nosić ją w torbie, w kieszeniach; poniżej

więcej

List do Galatów

Kolejny tom Komentarza Biblijnego Edycji św. Pawła budzi nadzieję na szybsze ukończenie wielkiego projektu polskiego środowiska biblistów. Komentarz Dariusza Sztuka SDB dotyczy dzieła, które Apostoł napisał pod koniec swego pobytu w Efezie jako odpowiedź na niepokojące wieści o niebezpieczeństwie zagrażającym wierze (por. Ga 3,2; 4,21; 5,4); NKB.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 14754093

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu