Wyszukiwarka:
Katechezy biblijne

Nie osądzajcie - bazylika św. Klemensa

2013-02-24

News
Bazylika św. Klemensa od zewnętrznej strony nie robi wielkiego wrażenia, ale wewnątrz kryje prawdziwe skarby z początków chrześcijaństwa w Rzymie. Można tu dotrzeć od bazyliki na Lateranie albo od Koloseum. Zachowały się pisemne świadectwa o papieżu Klemensie oraz o najstarszym kościele (titulus equiti), w którym chroniona jest "pamiątka" św. Klemensa (Hieronim).I. INTERPRETACJA PISMA
Dn 9, 4-10; Ps 79 (78); Łk 6, 36-38

Św. Klemens był trzecim następcą Piotra, po Linusie i Anaklecie. Co do jego życia najważniejsze jest świadectwo św. Ireneusza z Lyonu, który zaświadczył, że "widział [on] Apostołów", "spotykał się z nimi" i "miał jeszcze w uszach ich przepowiadanie, a przed oczyma miał ich tradycję" (Adv. Haer. 3,3,3). Dotykamy zatem samych początków Kościoła, naocznych świadków i sług Słowa. Klemens słuchał Ewangelii z ust samego Piotra Apostoła, a nie w relacji Łukasza - jak nam jest to dane. W tym kontekście musimy pamiętać o pojęciu natchnienia. Benedykt XVI w Verbum Domini wyjaśnia: "(...) podobnie jak Słowo Boże stało się ciałem za sprawą Ducha Świętego w łonie Dziewicy Maryi, również Pismo Święte rodzi się z łona Kościoła za sprawą tegoż Ducha. Pismo Święte jest <słowem Boga, dlatego że zostało spisane pod natchnieniem Ducha Bożego> (KO 9). W ten sposób uznaje się w pełni rolę ludzkiego autora, który napisał natchniony tekst, i jednocześnie Boga samego jako prawdziwego Autora" (VD 19).

Co Ewangelia Łukasza mówi dziś do nas? W pięciu krótkich wezwaniach w formie przysłów, przekazuje nam proste i uniwersalne wskazania: Bądźcie miłosierni.... Nie osądzajcie... Nie potępiajcie... Przebaczajcie... Dawajcie... Zatrzymajmy się na jednym, dotyczącym osądzania. Jak prorok Daniel zróbmy rachunek sumienia i wyznajmy szczerze: "zgrzeszyliśmy, zbłądziliśmy, popełniliśmy nieprawość... Wstyd na twarzach niech okrywa nas...".

"Godne uwagi - podkreśla F. Mickiewicz - jest to, że polskie słowo "krytyka" etymologicznie pochodzi od greckiego czasownika krino - sądzę i rzeczownika krites - sędzia. W tym kontekście można powiedzieć, że powstrzymanie się od krytyki mającej na celu ukazanie przede wszystkim negatywnych stron postępowania drugiej osoby, jest już okazaniem miłosierdzia" (NKB NT, t. I, 356).

* Czy wstydzimy się jeszcze swoich grzechów, a zwłaszcza grzechów języka - łatwych sądów, niepełnych ocen, pośpiesznych opinii?
* Jakie są nasze osądy?
* Czy potrafię mówić dobrze o innych, widzieć dobre strony swoich oponentów?


II. ŚWIĘCI - PROMIENIE ŚWIATŁA SŁOWA

Późniejsze świadectwa, pomiędzy IV a V w., przypisują Klemensowi tytuł męczennika. Wielkim wydarzeniem były odkrycia archeologiczne w obecnej bazylice, powstałej w końcu XI w., starszych śladów budowli z IV w. Do "pamiątki" - wypomnianej przez św. Hieronima - dotarli mnisi irlandzcy opiekujący się bazyliką dopiero w ostatnich dziesięcioleciach. Pod absydą znaleziono obszerny pokój z zachowanymi stiukami z I wieku, a obok drugi budynek z przełomu II i III w., używany wówczas jako świątynia Mitry. Ważnym potwierdzeniem odkryć był medal niewolniczy z I w. z łacińskim napisem: Tene me quia fugi et revoca me Victori acolito ad domenicum Clementis ("Zatrzymaj mnie, bo uciekłem, i odstaw mnie do Wiktora akolity przy kościele w domu Klemensa"). Podziemia i kościół, do których można zejść za opłatą, robi niesamowite wrażenie, jakby się było w Rzymie w czasach pierwszych chrześcijan.

Cennym świadectwem kultu świętych jest piękna mozaika w absydzie bazyliki. Chociaż pochodzi z początków XII w., wygląda na znacznie wcześniejszą, i nasuwa przypuszczenie, że została przeniesiona z dolnego kościoła lub co najmniej skopiowana. W wielu szczegółach przypomina bowiem małą mozaikę z V w. z baptysterium Lateranu (J. Gawroński).

Klemensowi Rzymskiemu przypisano autorstwo różnych pism, z których jedynym pewnym wydaje się List do Koryntian. Euzebiusz z Cezarei przekonywał, że jest on przekazywany "z pokolenia na pokolenie (...), uznany za prawdziwy, wielki i budzący podziw. Został napisany przez Klemensa, w imieniu Kościoła Rzymu, do Kościoła Koryntu... Wiemy, że od dawna i jeszcze za naszych dni czytany publicznie podczas zgromadzeń wiernych" (Hist. 3, 16).

Podważano autorytet biskupa, wydawano łatwe sądy o nim i o jego nauczaniu, prześladowano Kościół rzymski (okres rządów cesarza Domicjana). W Liście Klemens skarży się, że "nagłe przeciwności, pojawiające się jedna po drugiej".

Módlmy się za naszych kapłanów, biskupów, za Ojca św. Kapłani mogą dziś przywołać patrona kościoła stacyjnego: Zjednoczeni z całym Kościołem, ze czcią wspominamy... Linusa, Kleta, Klemensa... (I modlitwa eucharystyczna).


III. DOŚWIADCZENIE WIARY

Przeżywamy w tych dniach historyczne wydarzenia związane z ustąpieniem z urzędu biskupa Rzymu. Media spekulują, wydają różne sądy i opinie na temat decyzji Ojca św. Pojawił się zarzut, że Papież ucieka, porzuca łódź Kościoła. Podczas ostatniej niedzielnej modlitwy Anioł Pański z wiernymi (24.02) wyznał: "Pan wzywa mnie, bym wstąpił na górę, aby bardziej poświęcić się modlitwie i medytacji. Ale nie oznacza to porzucenia Kościoła, przeciwnie, jeśli Bóg tego oczekuje ode mnie, to właśnie dlatego, bym mógł dalej mu służyć (...)". Papież kolejny raz z wielką pokorą wyjaśnia i prosi wszystkich o modlitwę. Uczmy się Ewangelii pokory od tego świadka naszych czasów!

ks. Jan Kochel
fot. jk
Pozostałe tematy
Aktualności

List do Galatów [2024]

Kolejny tom Komentarza Biblijnego Edycji św. Pawła budzi nadzieję na szybsze ukończenie wielkiego projektu polskiego środowiska biblistów. Komentarz Dariusza Sztuka SDB dotyczy dzieła, które Apostoł napisał pod koniec swego pobytu w Efezie jako odpowiedź na niepokojące wieści o niebezpieczeństwie zagrażającym wierze (por. Ga 3,2; 4,21; 5,4); NKB.

więcej

Katechezy eucharystyczne

Kongres Eucharystyczny w diecezji gliwickiej stał się okazją do zaangażowania poszczególnych wiernych, jak i grup, stowarzyszeń i ruchów lokalnego Kościoła. Studenci Wydziału Teologicznego UO przygotowali cykl katechez eucharystycznych dla młodzieży, by odpowiedzieć na apel Biskupa Gliwickiego i włączyć się w przygotowanie do dobrego przeżycia tego czasu łaski; zob. Wprowadzenie. Katecheza III.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 14008996

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu