Wyszukiwarka:
Katechezy biblijne

Jesteś święty? „…bo Ja jestem Święty”

2014-02-26

News

Cele katechetyczne:

Obudzić i ożywić u uczniów pragnienie zjednoczenia się z Bogiem w świętości

Treści nauczania: 

Analiza i interpretacja treści zawartych w YC 342, 235, 132 oraz wybranych fragmentach Pisma Świętego:
-każdy chrześcijanin jest powołany do bycia świętym,
-pobudzenie pragnienia świętego życia u ucznia 

Zadania katechezy:

Poznanie, rozumienie i życie wiarą chrześcijańską na co dzień 

Wiedza: 

Po katechezie uczeń:
-wie, że święci są realnymi postaciami i pochodzą z różnych stanów, zawodów, środowisk itp.
-umie opowiedzieć o wybranych przez siebie świętych (kim byli, dlaczego zostali święci)
-wie, że świętość nie jest „tylko dla innych” i do podziwiania u innych

Umiejętności:

Po katechezie uczeń:
-uświadamia sobie, że święci nie są jakimiś postaciami z bajek albo z filmów o zmyślonych fabułach
-uświadamia sobie, że również on może mieć pragnienie świętości i realizować to pragnienie każdego dnia

Postawy:

Po katechezie uczeń:
-wykorzystując zdobytą wiedzę konfrontuje swoje myślenie i sposób swojego postępowania z modelem tego, do czego został powołany w życiu rodzinnym, w szkole itd. i wybiera zachowania mające realizować ten model 

Forma organizacji zajęć:

grupowa i zbiorowa

Metody dydaktyczne:
-
praca z tekstem,
-dyskusja moderowana przez katechetę

 Środki dydaktyczne:

Pismo święte: fragment Dz 7,8-10.54 – 8,1; Dz 9 (Paweł i Szczepan)
Wyciągi z książek:
-Ks. Jan Kracik, Święci wielcy i pomniejsi, żywoty nieulukrowane, Kraków 2010, Wydawnictwo m, s. 132 i 186 (Tomasz Morus i Robert Schumann)
-Marek Wójtowicz SJ, Święci z charakterem na każdy dzień roku, Kraków 2012, Wydawnictwo WAM, s. 78 (Joanna Beretta Mola)
-Ewa Skarżyńska, Co się w niebie święci, czyli skąd się biorą święci, 160 zadziwiających opowiastek z życia świętych nie tylko dla dzieci, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, 2013; (pozostali)
-Słownik Synonimów: hasła świętość i święty
-Słownik języka Polskiego: hasła świętość i święty
-Hasła świętość i święty z innych słowników
-Zdjęcia świętych do pkt II

 

PLAN KATECHEZY

Modlitwa: 

Z Ewangelii według świętego Mateusza:
9 Jezus ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego w komorze celnej, i rzekł do niego: «Pójdź za Mną!» On wstał i poszedł za Nim. 10 Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i siedzieli wraz z Jezusem i Jego uczniami. 11 Widząc to, faryzeusze mówili do Jego uczniów: «Dlaczego wasz Nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami?» 12 On usłyszawszy to, rzekł: «Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. 13 Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników».

Sytuacja wyjściowa

Prowadzący pokazuje uczniom zdjęcia: Matki Teresa z Kalkuty, Jana Pawła II, Michała Archanioła, św. Józefa, św. Maksymiliana Marii Kolbe, św. Franciszka i pyta kogo one pokazują. Katecheta pyta również, czy uczniowie znają jeszcze innych świętych? Kogo?

Temat zajęć:
„Na tych zajęciach zmierzymy się z trzema pytaniami: 

1. Co to jest świętość?
2. Co znaczy być świętym?
3. I co to ma ze mną wspólnego?”

 

 
Praca w grupach :
IVa. Wypełnianie „akt świętych”
 
Tworzą się 3 grupy uczniów, każda z grup:
-losuje po 2 przygotowane karty z krótkimi tekstami o świętych (błogosławionych, sługach bożych),[1]
-otrzymuje tekst piosenki zespołu Arka Noego „Taki duży, taki mały”
-otrzymuje wyciągi ze słowników z definicjami słowa „święty” i „świętość”
 
Na podstawie otrzymanych materiałów uczniowie wypełniają „akta świętego”, tzn. przygotowane karty, na których na podstawie informacji słownikowych podają kto to jest święty; wpisują imię świętego oraz uzupełniają jego/ jej dane biograficzne:
- płeć,
- pochodzenie (miejsce – miasto i państwo, środowisko społeczne, w jakim czasie żył(a), 
- zawód/ główne zajęcie życiowe, 
- na czym polegał jego/jej związek z Panem Bogiem, 
- czyim jest patronem, 
- ew. inne informacje.
 
Po uzupełnieniu uczniowie w ramach dyskusji odpowiadają na pytania:
-Co mają ze sobą wspólnego poznani święci, a czym się od siebie różnią?
-Punkt Dojścia [PD]: Różnią się oni od siebie w zasadzie większością cech i życiorysu, każdy z nich jest kimś niepowtarzalnym, innym
-Co takiego zrobili w swoim życiu, że są uznani za świętych?
-PD: przylgnęli w jakiś sposób – każdy na swój sposób – do Jezusa Chrystusa
-Czy myślisz, że sami siebie uważali za świętych?
-PD: Na 100% nie wiadomo, ale raczej nie. Święci ludzie mają bliski kontakt z Bogiem; wiedzą, że to On jest Święty, a oni sami nie są tacy jak Bóg, a więc nie są święci; dlatego patrzą na siebie jako na słabych i małych w porównaniu z Bogiem i raczej nie myśleli o sobie jako o świętych
 
IVb Studium Pisma Świętego i YC
Prowadzący rozdaje grupom karty z przygotowanymi fragmentami Pisma Świętego i z pytaniami do interpretacji w kluczu zajęć oraz późniejszej dyskusji:

Pismo Święte:

A wreszcie rzekł Bóg: «Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi!» Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę. Po czym Bóg im błogosławił (Rdz 1,26-28)  

Ponieważ Ja jestem Pan, Bóg wasz - uświęćcie się! Bądźcie świętymi, ponieważ Ja jestem święty! Bo Ja jestem Pan, który wyprowadził was z ziemi egipskiej, abym był waszym Bogiem. Bądźcie więc świętymi, bo Ja jestem święty! (Kpł 11,44-45) 

W całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty. (1P 1,14-16) 

Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi: i rzeczywiście nimi jesteśmy. (…) ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest.  Każdy zaś, kto pokłada w Nim tę nadzieję, uświęca się podobnie jak On jest święty. (1J 3,1-3)

Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. (Kol 3,1)

Jako więc wybrańcy Boży - święci i umiłowani - obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, podnosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby miał ktoś zarzut przeciw drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak i wy! Na to zaś wszystko przyobleczcie miłość, która jest więzią doskonałości. (Kol 3,12-14) 

Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich - w Chrystusie.  W Nim bowiem wybrał nas przez założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości  przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa. (Ef 1,3-5)

Bóg jest miłością: kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim. (…) Jeśliby ktoś mówił: «Miłuję Boga», a brata swego nienawidził, jest kłamcą, albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. (…) Takie zaś mamy od Niego przykazanie, aby ten, kto miłuje Boga, miłował też i brata swego. (1J 4,16.20-21) 

Pytania-klucze do dyskusji:

-Kto jest Święty według tych fragmentów PŚ? PD: Bóg jest, a ludzie mają być święci
-Czy jest jakiś szczególny rodzaj albo grupa ludzi wybranych do świętości? PD: Pan Bóg nie rozróżnia – każdy ma być święty
-Co to znaczy, że Bóg jest święty? Jak jeszcze pisarze biblijni mówią o Bogu? PD: Bóg = Miłość
-Jak się ma fragment A. z Księgi Rodzaju do reszty tekstów? W jaki sposób człowiek może być podobny do Boga? (przez Miłość)
-Czy miłość jest czymś osiągalnym dla człowieka? Co to znaczy miłować?

Po krótkiej dyskusji nt. interpretacji zadanych fragmentów Pisma Świętego zostaje zarysowana „konkluzja” zajęć przy pomocy poniższych tekstów z YC:

YC 342/ KKK 2012-2016, 2028-2029: Czy wszyscy powinniśmy zostać świętymi? 

Tak. Sensem naszego życia jest zjednoczenie się w miłości z Bogiem, pełnienie Jego woli. Powinniśmy pozwolić Bogu, aby „żyło w nas Jego życie” (bł. Matka Teresa) To znaczy być świętym.

Każdy człowiek stawia sobie pytania: kim jestem? po co jestem? jak stać się sobą? Wiara odpowiada: dopiero w świętości człowiek staje się tym, do czego stworzył go Bóg. Dopiero w świętości człowiek znajduje prawdziwą harmonię ze sobą i swoim Stwórcą. Świętość to nie jest jednak samodzielnie osiągnięta perfekcja, lecz zjednoczenie z wcieloną Miłością – Chrystusem. Kto w ten sposób uzyskuje nowe życie , ten odnajduje siebie i staje się świętym.

YC 132: Kościół jest święty nie dlatego, ze wszyscy jego członkowie są święci, ale dlatego, że święty jest Bóg, który w nim działa. Wszystkie członki Kościoła są uświęcone przez chrzest.

Zawsze, gdy pozwalamy się dotykać Trójjedynemu Bogu, wzrastamy w miłości , zostajemy uświęceni i zbawieni. Święci są ludźmi kochającymi (…) na swój własny sposób przekazują ludziom miłość, której doświadczyli od Boga 

YC 146: Co to znaczy świętych obcowanie?
Do wspólnoty świętych należą wszyscy ludzie, którzy swoją ufność pokładają w Chrystusie i przez chrzest przynależą do Niego, bez względu na to, czy jeszcze żyją, czy już umarli.
Podsumowanie zajęć przez prowadzącego na podstawie tzw. „6S”Chiary Lubich: Si sero santo, sero santo subito. – świętość polega na życiu z Panem Bogiem tu i teraz, w każdej chwili, która może wydawać się nawet mało znacząca, a nie tylko na snuciu wielkich planów i marzeń o nadzwyczajnej świętości. Można snuć wielkie plany, a być kimś, z kim ludzie nie mogą wytrzymać. 

Nowe życie 

Notatka do zeszytu:
Święci żyli we wszystkich czasach i dalej są między nami. Ci którzy są już uznani za świętych sami byli czasami ludźmi nawróconymi z bardzo grzesznego życia i oddalenia od Boga. Ich nawrócenie i świętość życia polegało na realizowaniu powołania, które przygotował dla nich Bóg: dla każdego było ono inne. Kościół podczas ostatniego Soboru Watykańskiego II przypomniał, że każdy chrześcijanin jest powołany do bycia świętym. Nie trzeba być wielkim bohaterem-męczennikiem, papieżem, czy zakonnikiem, żeby mieć szansę zostania świętym.
Świętość polega na tym, że jest się zjednoczonym z Bogiem i jest się Jego znakiem w miejscu, w którym się żyje. Na tym polega całe bohaterstwo codziennego życia – łatwiej jest czasem błysnąć wielkim czynem, niż długo bohatersko świecić stałym przykładem. Święta Mała Tereska powiedziała, że na jej drodze do świętości są same zwyczajne rzeczy. Źródła siły i umiejętności do takiego życia są z jednej strony nadzwyczajne, bo pochodzą od samego Boga, ale z drugiej strony są na wyciągnięcie ręki. Jednym źródłem jest Słowo Boga – Pismo Święte, a drugim – sakramenty (szczególnie Eucharystia), czyli przestrzeń, w której zawsze spotykam Boga.
Ci którzy są już w niebie mogą nam pomagać w tym, żeby do nich dołączyć. Warto ich prosić o pomoc i w ogóle dobrze z nimi żyć. Oni żyją i chcą nam pomagać.

 Praca domowa:
-Odpowiedz sobie w kilku zdaniach: Kim jesteś? Jakie jest twoje powołanie „na dziś / na teraz”?
-Napisz do przyjaciela w 2 tweetach/ smsach „Jak mogę być święty teraz/ natychmiast?” (Santo Subito!)? 

Modlitwa końcowa

Panie Boże, pomóż nam poznać jakie jest powołanie każdego i każdej z nas. 
Daj nam odwagę, żeby pójść za tym, co nam powiesz i siły, żeby to zrealizować 
tak, żeby każdy z nas w swoim powołaniu został świętym
i żebyśmy wszyscy spotkali się w niebie.
Prosimy Cię o to przez Jezusa Chrystusa.
Amen.

[1]Proponowani święci: sł. boży Robert Schumann (polityk), Jan Paweł II (papież), Jadwiga Śląska (królowa), Tomasz Morus (prawnik), Joanna Beretta Mola (matka i żona), św. Mateusz (ewangelista, z zawodu celnik, apostoł), św. Paweł i Szczepan (jeden – bardzo wierzący Żyd, który prześladował chrześcijaństwo, a drugi diakon, zabity pod nadzorem tegoż Pawła, zanim został powołany przez Jezusa), św. Marcin / św. Ekspedyt / Florian (żołnierze, dwoch z nich - męczennicy), święci Kosma i Damian (lekarze - męczennicy), Bł. Karolina Kózkówna (dziewica), św. Augustyn (biskup, ale wcześniej żył daleko od Boga) 

br. Michał Dragan OSB

 

Pozostałe tematy
Aktualności

Franciszek o lectio divina

"Jednym ze sposobów duchowego czytania Słowa Bożego jest to co nazywa się lectio divina... Polega na poświęceniu czasu w ciągu dnia na osobistą, medytacyjną lekturę fragmentu Pisma Świętego. I jest to bardzo ważne: każdego dnia poświęć czas na słuchanie, medytację, czytanie fragmentu Pisma Świętego. W tym celu zalecam, by zawsze mieć kieszonkową Ewangelię i nosić ją w torbie, w kieszeniach; poniżej

więcej

Wracaj do domu - Festiwal Życia 2024

Zapraszamy 8 - 14 lipca 2024 do Kokotka k. Lublińca (diecezja gliwicka) na Festiwal Życia. Hasło: "Wracaj do domu!". Domem jest wiara - życie w prawdzie - wspólnota - Kościół młodych. W Biblii dom oznacza rodzinę (Łk 1,69; 1 Kor 3,9; 1 Tm 3,15). Sprawdź i przyjdź! Festiwal Życia.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 15364261

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu