Wyszukiwarka:
Klub Inicjatyw Biblijnych

Parafialne Szkoły Słowa Bożego

2020-10-04

News
W instrukcji Papieskiej Kongregacji ds. Duchowieństwa Nawrócenie duszpasterskie wspólnoty parafialnej w służbie misji ewangelizacyjnej Kościoła (2020) posługa słowa Bożego zajmuje pierwsze miejsce. "Pismo Święte zawiera proroczą moc, która czyni go ciągle żywym. Konieczne jest zatem, aby parafia uczyła czytać i rozważać słowo Boże przez różnorodne sposoby głoszenia, stosując jasne i zrozumiałe formy przekazu, które mówiłyby o Panu Jezusie zgodnie z wciąż nowym świadectwem kerygamtu" (nr 21). Jak parafia winna uczyć czytać i rozważać słowo Boże? Jakie formy przekazu są dziś konieczne? Czy to tylko homilia, katecheza, a może także codzienna praktyka lectio divina w małych grupach słuchania - parafialnych Szkołach Słowa Bożego?


* Jak zakładać parafialne Grupy słuchania - szkoły słowa Bożego? Jak to zrobić? Bardzo prosto, chociażby na przykładzie niedzielnej lub tematycznej lektury tekstów biblijnych.


CZYTAJ!
Mt 21,33-43

Posłuchajcie innej przypowieści! Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznię, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: Uszanują mojego syna. Lecz rolnicy zobaczywszy syna mówili do siebie: "To jest dziedzic; chodźcie zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo". Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc właściciel winnicy przyjdzie, co uczyni z owymi rolnikami?»
Rzekli Mu: «Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze».

Jezus im rzekł: «Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: Właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił, i jest cudem w naszych oczach. Dlatego powiadam wam: Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce.


ROZWAŻ!

Młody kapłan prosił o informację na temat parafialnych Szkół Słowa Bożego: Jak zainicjować takie grupy w parafii? Jak wdrażać wiernych w lekturę, medytację, modlitwę i życie Słowem? Jak uczyć czytać i rozważać Pismo Święte?

Nie potrzeba wielkich środków ani specjalnych zabiegów. Trzeba tylko spojrzeć na Jezusa i posłuchać Jego opowieści! Jak On mówił i czynił? Jak uczył słuchać, czytać, rozważać, modlić się i żyć słowem Bożym?

Jezus nauczał w przypowieściach. Opowiadał o "pewnym gospodarzu, który założył winnicę" (w. 33). Z tej opowieści, porównania wziętego z codzienne życia, wyprowadzał naukę - przesłanie religijne. To nauka z życia wzięta. To nauka podpatrzona / zaobserwowana, rozeznana, przemodlona i zastosowana do życia słuchaczy. To nauka interpretacji i aktualizacji żywego Słowa. To również nauka odkrywania Chrystusa jako Wcielonego Słowa: «Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: Właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił, i jest cudem w naszych oczach (w. 42).

W przypowieści o zbuntowanych dzierżawcach można odkryć wiele tematów do re-lektury na dziś - tematów lekcji dla parafialnych kręgów biblijnych - spotkań w ramach Szkół Słowa Bożego. Każdy może zainicjować takie szkoły, korzystając np. z pomocy naszej internetowej Szkoły Słowa Bożego (www.ssb24.pl/).

Celem szkół Słowa Bożego jest uczenie czytania i rozważania Pisma Świętego - indywidualnie i wspólnotowo; celem ssb24.pl jest wdrażanie w starożytną praktykę lectio divina, w której nieodzowne są cztery kroki: czytaj! (lectio), rozważ! (meditatio), módl się! (oratio-contemplatio) i żyj Słowem! (actio); zob. cztery ikonki u góry ekranu, np. http://www.ssb24.pl/czytaj

Można zaprosić chętny (np. z kręgów biblijnych lub małych grup, wspólnot i stowarzyszeń parafialnych) na cotygodniowe spotkania, by uczyć się wspólnie odczytywać przesłanie biblijne z niedzielnej lektury Pisma Świętego (tzw. cykl liturgiczny) lub rozważyć wybrane tematy biblijne (tzw. cykl tematyczny). Można również połączyć dwie propozycje lub podejmować je zamiennie. Na naszej stronie odnajdziemy je poniżej ikonek wprowadzających w praktykę lectio divina.

Kapłan (animator) na wzór Mistrza z Nazaretu winien wprowadzać i towarzyszyć wiernym w sztuce osobistego ćwiczenia się w słuchaniu słowa Bożego. Może to czynić jedynie wtedy, gdy sam praktykuje duchową lekturę Biblii; gdy sam jest podobny do ewangelicznego ojca - gospodarza domu, który "ze swego skarbca wyjmuje to, co nowe i stare" (Mt 13,52). W spotkaniach parafialnych Szkół Słowa Bożego ważne jest, by odczytywać święty tekst zawsze w komunii Kościoła. "Istotnie, <bardzo ważna jest lektura wspólnotowa, bo żywym podmiotem Pisma Świętego jest lud Boży, jest Kościół (...) Pismo nie należy do przeszłości, gdyż jego podmiot, lud Boży inspirowany przez samego Boga, jest zawsze ten sam, a zatem słowo jest zawsze żywe w żywym podmiocie. Dlatego ważne jest, by czytać Pismo Święte i słuchać Pisma Świętego we wspólnocie Kościoła...>" (por. Benedykt XVI, Verbum Domini, nr 86).

I. Słowo Boże mówi dzisiaj do nas, dlatego papież zachęca, by stawiać mu pytania, np. gdy rozpoczyna się czytanie (lectio) tekstu, warto zapytać: co mówi test biblijny sam w sobie? "Bez tego etapu istnieje ryzyko, że tekst stanie się tylko pretekstem, by nigdy nie wyjść poza własne myśli" - zauważa B16.

II. Dalej ma miejsce rozważanie (meditatio), w którym stawiamy sobie pytanie: co mówi tekst biblijny nam? "Tutaj każdy osobiście, ale także wspólnota powinna otworzyć się na nie i z nim skonfrontować, ponieważ nie chodzi o rozważanie słów wypowiedzianych w przeszłości, ale w chwili obecnej" - przypomina B16.

III. W trzecim kroku lectio dochodzimy do etapu modlitwy (oratio), który zakłada pytanie: co my mówimy Panu w odpowiedzi na Jego Słowo? "Modlitwa jako prośba, wstawiennictwo, dziękczynienie i oddawanie chwały jest pierwszym sposobem, przez który Słowo nas zmienia" - uczy B16. Papież mówi też o kontemplacji (contemplatio), podczas której - jako dar Boga - Jego spojrzenie przy ocenie rzeczywistości i zapytujemy się: jakiego nawrócenia umysłu, serca i życia domaga się od nas Pan?

IV. Lekcje w Szkole Słowa Bożego wieńczy zadanie domowe - zaproszenie do działania (życia). "Warto też przypomnieć, że lectio divina w swej dynamice nie kończy się, dopóki nie doprowadzi do działania (actio), sprawiającego, że życie wierzącego staje się darem dla innych w miłości" (Verbum Domini, 87).

Jeśli zatem po spokojnym i uważnym przeczytaniu Mt 21,33-43 zapytamy: co mówi tekst sam w sobie? Zauważymy, że właściciele galilejskich winnic często pochodzili z bogatszych terenów Judei, stąd najmowali dzierżawców, spodziewając się na koniec zbiorów należnych im zysków. Ale rzeczywistości równie bywało. Opowiadanie Jezusa nie jest jednak opisem sytuacji społeczno-gospodarczej, lecz pouczeniem religio-moralnym. Niesie przesłanie - orędzie (kerygmat).

To Bóg jest właścicielem winnicy, my zaś najemcami. Bóg Ojciec gotów jest poświęcić wiele, nawet życie swojego Syna, aby uratować winnicę - swój lud. Nie zraża się oporem pracowników - nie męczy się wybaczaniem, lecz cierpliwie wysyła proroków, nauczycieli, kapłanów... (to już są elementy rozważania - odpowiedzi na pytanie: co mówi tekst biblijny nam?). Wiemy, że dziedzicem Właściciela winnicy jest Syn Boży, który oddał życie za każdego z nas (por. J 3,16).

W tym momencie rozpoczynają się kolejne etapy lectio divina: modlitwa - kontemplacja - działanie (życie) wg Słowa. Warto "uczyć czytać i rozważać słowo Boże przez różne sposoby głoszenia, stosując jasne i zrozumiałe formy przekazu". Warto dzielić się Słowem, a nade wszystko modlić się Nim. Bardzo pomocne w lekturze są pytania stawiane sobie i innym.

Koniecznie można jeszcze zapytać:
  • Kim jest dla mnie Syn Boży? Co uczynił dla mnie na Krzyżu?
  • Jakiego nawrócenia umysłu, serca i życia domaga się od nas Pan?
  • Co mogę dzisiaj zrobić, by zasłużyć na godność pracownika winnicy Pańskiej?
  • Czym jest dla mnie Kościół Boży?


MÓDL SIĘ!

Św. Ambroży zauważył: "Gdy człowiek bierze do ręki z wiarą Pismo Święte i je czyta, znów przechadza się z Bogiem w raju" (zob. Epistula 49,3).

Ojcze nasz, Gospodarzu Winnicy Pańskiej, pomóż mi być wiernym i godnym pracownikiem w Twojej własności. Spraw, bym nauczył się uprawiać rolę: czytać - rozważać - modlić się - działać (żyć) Słowem. Obym nigdy nie był najemnikiem - złodziejem słowa - obojętnym na Twoje duchowe natchnienia. Naucz mnie słuchać Słowa, ćwiczyć się w osobistym słuchaniu i wypatrywaniu pięknych stóp Twojego Syna - Dawcy dobrej i radosnej Nowiny (Iz 52,7; Rz 10,15). Pozwól mi znów przechadzać się w przepięknych zakamarkach Winnicy Słowa Bożego. Nie To Słowo mnie oczyszcza, odradza, odnawia i prowadzi na "zielone pastwiska", niech będzie "lampą dla moich kroków i światłem na mojej ścieżce" (Ps 119,105).


ŻYJ SŁOWEM!

Zainicjuję Szkołę Słowa Bożego w swojej rodzinie, wspólnocie, parafii. Gdy to się uda, podzielę się z tą dobrą nowiną z innymi! (poślij e-mail: jkochel@uni.opole.pl).

ks. Jan Kochel
Pozostałe tematy
Aktualności

List do Galatów

Kolejny tom Komentarza Biblijnego Edycji św. Pawła budzi nadzieję na szybsze ukończenie wielkiego projektu polskiego środowiska biblistów. Komentarz Dariusza Sztuka SDB dotyczy dzieła, które Apostoł napisał pod koniec swego pobytu w Efezie jako odpowiedź na niepokojące wieści o niebezpieczeństwie zagrażającym wierze (por. Ga 3,2; 4,21; 5,4); NKB.

więcej

Dzieło Wspierania Powołań

Biskup Gliwicki w specjalnym komunikacie przestawił inicjatywę powołania Różańcowego Dzieła Wspierania Powołań. "Najbardziej potrzebnym, a jednocześnie najprostszym sposobem towarzyszenia powołanym, jest nasza modlitwa, do której zachęcam gorąco wszystkich diecezjan" - przekonywał. Zapraszamy uczniów i sympatyków Szkoły Słowa do włączenia się w to dzieło; zob. poniżej

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 14624629

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu