Wyszukiwarka:
Klub Inicjatyw Biblijnych

Paschalna droga światła i słowa (IV)

2013-04-24

News


Nabożeństwo Drogi Światła i Słowa

Słowo jako creatura Verbi


Benedykt XVI w adhortacji apostolskiej O Słowie Bożym w życiu i misji Kościoła pisze: Rzeczywistość rodzi się zatem ze Słowa jako creatura Verbi, a powołaniem wszystkich jest służba Słowu. Świat stworzony jest miejscem, w którym rozgrywa się cła historia miłości (VD 11).


Wprowadzenie

Bóg, powołując do istnienia pierwszych rodziców, zapragnął więzi z człowiekiem. Grzech pierworodny był uderzeniem w tę pierwotną relację. Każdy kolejny grzech powiększa przepaść, oddzielając człowieka od źródła życia. Stąd gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem... (Ga 4, 4; por. Hbr 1, 1n). "Odwieczne Słowo, które wyraża się w stworzeniu i przemawia w dziejach zbawienia, stało się w Chrystusie człowiekiem "zrodzonym z Niewiasty" (...). Jego jedyna i szczególna historia jest ostatecznym Słowem, jakie Bóg kieruje do ludzi" (Verbum Domini nr 11), a spotkanie z Nim jest "spotkaniem z wydarzeniem, z Osobą, która nadaje życiu nową perspektywę..." (Deus cartiatis est nr 1). Śmierć na drzewie krzyża i chwalebne zmartwychwstanie Jezusa sprawiły, że pierwotna relacja została uratowana, odbudowana, odkupiona. Chciejmy zatem, przeżywając kolejne spotkanie Zmartwychwstałego Pana z najbliższymi, pochylić się nad pierwotną relacją do jakiej Bóg nas stale zaprasza.


1.
Zmartwychwstały ukazuje się Matce

Uczniowie wraz z Maryją trwali jednomyślnie na modlitwie. W tej perspektywie roztacza się przed nami obraz Kościoła, który swoją żywotność zawdzięcza zgodnej i wzajemnej obecności każdego z jego członków we wspólnocie. Maryja staje przed nami jako wzór całkowitego oddania się Słowu (Łk 1, 38. 45). Powierzenie swojego życia Bogu bez reszty jest wyrazem wiary, że tylko On jest w stanie zaspokoić najgłębsze nasze pragnienia.

Panie Jezu, daj nam siłę, abyśmy wzorem Twojej Matki, całkowicie powierzyli swoje życie Bogu!


2.
Zmartwychwstały ukazuje się niewiastą

Kobiety, przed którymi stanął żywy Pan, oddały mu pokłon. Natomiast słowa Jezusa: Nie bójcie się! – dotykają głębi relacji, do jakiej Bóg zaprasza każdego z nas. Relacji opartej nie na lęku i strachu, lecz na miłości oblubieńczej, wyrażającej się w całkowitym zaufaniu.

Panie Jezu, daj nam doświadczyć Twojej miłości!


3.
Zmartwychwstały ukazuje się Marii Magdalenie

Maria Magdalena, słysząc z ust Napotkanego swoje imię, rozpoznaje w nim Jezusa. Znajomość imienia wyraża pragnienie zainteresowania się osobą, chęć poznania i spotkania z nim. W czasie chrztu św., który rozpoczyna naszą relację z Bogiem, kapłan w sposób konkretny nazwał nas po imieniu, a Bóg wypiera i naznacza (niezatarte znamię). Od momentu, gdy kapłan wypowiada słowa: Mateuszu, ja Ciebie chrzczę..., Bóg ma nasze imiona wyryte na swoich dłoniach.

Panie Jezus, nie pozwól, abyśmy zapomnieli, że Ty każdego z nas znasz, lepiej niż my sami siebie!


4.
Zmartwychwstały ukazuje się Piotrowi

Widok pustego grobu wystarczył Piotrowi. Widzi pusty grób, leżące płótna. "Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, [które mówi], że On ma powstać z martwych" (J 20, 9). A drugi uczeń: Ujrzał i uwierzył. Relacja musi opierać się na wierze, która prowadzi ku zaufaniu. Taka wiara jest stanięciem w blokach startowych, przygotowaniem do rozpoczęcia życiowego biegu, którego meta znajduje się w ramionach Ojca.

Panie Jezu, przymnóż nam wiary!


5.
Zmartwychwstały dołącza do uczniów idących do Emaus

Obraz uczniów idących do Emaus ukazuje prawdę, która dla współczesnego człowieka jest trudna do przyjęcia i zrozumienia. Bóg zawsze pragnie iść z nami przez życie, krok w krok... Nigdy nas nie zostawia samych (sierotami). On pragnie naszych otwartych oczu i serc, abyśmy mogli poznać i uwierzyć..., a także iść z dobrą nowiną do braci.

Panie Jezu, daj nam odwagę wiary, otwieraj nasze oczy i serca!


6.
Zmartwychwstały objawia się uczniom w Emaus

Nie ma lepszej drogi budowania relacji z Jezusem, jak Eucharystia. To ona, w swojej prostocie słów i gestów, otwiera nasze oczy i serca - pozwala widzieć dalej, odczuwać głębiej, pomaga odrzucać powierzchowne patrzenie... W Eucharystii spotykamy Tego, który jest przy nas. Tak, ukrywa się pod osłoną znaków, ale Jego ciągła obecność staje się realna w sakramencie. Wszechmogący Bóg, abyśmy mogli Go dotknąć staje się Chlebem życia... Chlebem... za życie świata... (J 6, 48. 52). Taka jest cena więzi jaką Bóg z nami zapragnął "zawiązać".

Panie Jezu, dotknij naszych oczu, aby były czułe na Twoją obecność w Eucharystii!


7.
Zmartwychwstały ukazuje się ucznią w wieczerniku

Pokój wam! Dwa słowa, które ukazują orędzie z jakim przychodzi do nas Jezus. Pokazują Boga, który jest w stanie zaspokoić najgłębsze pragnienie ludzkiego serca. Słowa pokoju są lekarstwem na ogarniający nas chaos, spowodowany nienawiścią, cierpieniem, prześladowaniem. Trwać w relacji z Bogiem, to napełniać swoje serce pokojem, płynącym od Niego.

Panie Jezu, npełnij nas swoim pokojem!


8.
Zmartwychwstały ukazuje się Tomaszowi

Bóg zna człowieka. Wie, że przez rzeczywistość grzechu nie potrafi sam skierować swego serca do Niego. Bóg więc za każdym razem wychodzi z inicjatywą. Pierwszy umiłował... (1 J). Staje przed nami i zaprasza, abyśmy dotknęli Jego ran, bo w nich jest nasze uzdrowienie (por. Iz 53,5).

Panie Jezu, uzdrów choroby, które nie pozwalają nam w pełni cieszyć się życiem!


9.
Zmartwychwstały powołuje świadków Zmartwychwstania

Jezus chce wejść w relacje z każdym człowiekiem. On może nadać sens naszemu życiu. Z troski o nas powołał uczniów, których zadaniem jest zaświadczyć o tym, że On żyje! Być świadkiem tzn. przyjąć moc Ducha Świętego... iść aż po krańce ziemi (Dz 1, 8), by z pełnym przekonaniem głosić o tym, co słyszeli i widzieli na własne oczy (1 J 1, 1).

Panie Jezu, pozwól nam w świadkach wiary dostrzegać Twoją troskę o nas!


10. Zmartwychwstały ukazuje się ucznią przy pracy

W dzisiejszym świecie wydaje się, że człowiek wie lepiej niż Bóg co ma robić. Oddziela coraz grubszą linią czas dla Boga od czas normalnego życia. A Jezus przychodząc do nas w codzienności, chce być przy nas kiedy wstajemy, kiedy idziemy do pracy czy wykonujemy inne swoje obowiązki. Pragnie być przy nas zawsze, tylko czy my chcemy trwać w Jego obecności?

Panie Jezu, bądź zawsze przy nas - z nami - w nas!


11. Zmartwychwstały przypytuje Piotra

Miłość jest fundamentem, na którym rozpoczyna się budowę każdej więzi. Dotyczy to również więzi człowieka z Bogiem. Jezus świadom, że Piotr nie potrafi sam od siebie kochać, daje mu lekcje miłość - wdraża w miłość "większą". Pyta o miłość i czeka na odpowiedź. Wyznacza cele i zadania. Jezus w dialogu z Piotrem wyprowadza miłość z poziomu ludzkiej niedoskonałości do bezinteresownego daru z samego siebie.

Panie Jezu, podnieś naszą miłość do poziomu Twojej miłości!


12. Zmartwychwstały ukazuje się uczniom na górze

Idźcie (...) i głoście! - to ostatni nakaz, który Jezus wyznacza swoich uczniom. Dzięki realizacji nakazu misyjnego poszerza się grono chrześcijan, ponieważ spodobało się Bogu przez głupstwo głoszenia słowa zbawiać wierzących (1 Kor 1,  21). Każdego dnia przez słuchanie i modlitewne rozważanie Słowa, Bóg zaprasza nas do twórczego dialogu i trwania z Nim w jedności.

Panie Jezu, rozbudzi w nas pragnienie czytania, rozważania i modlitwy Słowa Bożego!


13.
Zmartwychwstały ukazuje się Pawłowi

Bóg nawiązuje relację z każdym człowiekiem, również z tym, który jeszcze wczoraj był żarliwym prześladowcą Kościoła. Podróż do Damaszku była ostatnią w życiu podróżą faryzeusza Szawła. Umarł dla świat, aby narodzić się dla Chrystusa. Wydarzenie to pokazuje Bożą logikę, która nigdy nikogo nie przekreśla.

Panie Jezu, broń nas od łatwego wydawania sądów na bliźnich!


14. Zmartwychwstały ukazuje się apostołom w dniu Wniebowstąpienia

Jezus, udając się do domu Ojca, nie zostawia człowieka z niczym. Obiecuje, że pośle nam Ducha Prawdy - Parakleta. Duch Święty inicjuje nowe więzi i relacje, które trwale jednoczą nas ze źródłem i celem naszej egzystencji.

Panie Jezu, ześlij nam swojego Ducha Prawdy.


Mateusz Mytnik

fot. mozaika I.M. Rupnika SJ w kaplicy Papieskiego Instytutu Polskiego w Rzymie

Pozostałe tematy
Aktualności

Franciszek o lectio divina

"Jednym ze sposobów duchowego czytania Słowa Bożego jest to co nazywa się lectio divina... Polega na poświęceniu czasu w ciągu dnia na osobistą, medytacyjną lekturę fragmentu Pisma Świętego. I jest to bardzo ważne: każdego dnia poświęć czas na słuchanie, medytację, czytanie fragmentu Pisma Świętego. W tym celu zalecam, by zawsze mieć kieszonkową Ewangelię i nosić ją w torbie, w kieszeniach; poniżej

więcej

List do Galatów

Kolejny tom Komentarza Biblijnego Edycji św. Pawła budzi nadzieję na szybsze ukończenie wielkiego projektu polskiego środowiska biblistów. Komentarz Dariusza Sztuka SDB dotyczy dzieła, które Apostoł napisał pod koniec swego pobytu w Efezie jako odpowiedź na niepokojące wieści o niebezpieczeństwie zagrażającym wierze (por. Ga 3,2; 4,21; 5,4); NKB.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 14751964

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu