Wyszukiwarka:
Klub Inicjatyw Biblijnych

Paschalna droga światła i słowa (V)

2013-05-02

News

Modlitwa w życiu świadków Chrystusa

Uwrażliwienie na świat młodych zakłada odwagę jasnego głoszenia... powinniśmy pomóc [im] w poznaniu Pisma Świętego i bliskim obcowaniu z nim, aby było niczym kompas wskazujący drogę, którą należy iść (VD 104).


Wprowadzenie

Modlitwa, modlitwa. I jeszcze raz: modlitwa, która buduje, pomaga iść codziennie do pracy, szkoły, by być tam świadkiem Chrystusa. Św. Jakub pouczał: Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie. Pragniecie zaspokoić tylko własne namiętności (Jk 4, 3). Czy dobrze się modlisz? Pamiętaj: Nie rób tego tylko dla siebie czy tylko dla najbliższych! Módl się za cały Kościół, czyli wszystkich wierzących. Módl się i proś dla świat całego. Dzięki temu umacniane będzie mistyczne Ciało Chrystusa.


Stacja I: Zmartwychwstały ukazuje się Matce - Dz 1, 12-14

Trwali jednomyślnie i wytrwale. Bliscy Jezusa byli razem. Nie tylko ze sobą, ale i z Nim. Przecież powiedział, że tam, gdzie dwóch albo trzech spotka się w Jego imię, tam On będzie z nimi. Dlaczego my tak nie umiemy? Może nie chcemy, nie umiemy być jedno-myślni. A co dopiero modlić się o coś wspólnie! Problem w tym, że bez wspólnoty mało co się udaje. Dzięki modlitwie zebrani doszli do zgody, otrzymali Ducha Prawdy, budowali i pomnażali Kościół.

Módlmy się z Maryją o dar jedności dla całego Kościoła i nas samych.


Stacja II: Zmartwychwstały ukazuje się niewiastom - Mt 28, 5-10

Kto by pomyślał? Pierwszymi, które mówią światu o zmartwychwstaniu Pana są kobiety. Nie apostołowie, nie uczniowie, ale kobiety. To im Pan każe przekazać wiadomość dla najbliższych współpracowników. Choć były przerażone całą sytuacją, bo grób okazał się otwarty, przemówił do nich anioł, to jednak z radością poszły wykonać polecenie - ewangelizować!

Módlmy się ze Świętymi niewiastami o odwagę głoszenia Chrystusa zmartwychwstałego.


Stacja III: Zmartwychwstały ukazuje się Marii Magdalenie - J 20, 11-18

Stała na zewnątrz i płakała. Nie uwierzyła, że On żyje! To było za wiele, jak na tak kruchą istotę: sąd, męka, ukrzyżowanie, a teraz jeszcze pusty grób, ktoś wyniósł ciało... Ale On po raz kolejny zmiłował się nad nią. Zobaczyła Go... "Mario!" - powiedział. Nazwał po imieniu i dał radość. Rozpoznała Chrystusa, bo miłowała... "więcej, aniżeli ci". Chciał dotknąć, lecz Jego ciało było już ciałem uwielbionym, tak, jak ciała tych, którzy w Dniu Ostatecznym zasiądą po prawej stronie Ojca.

Módlmy się wraz ze świętą Marią Magdaleną, abyśmy umieli zobaczyć Jezusa w każdym człowieku.

 

Stacja IV: Zmartwychwstały ukazuje się Piotrowi - J 20, 1-10

Jak to: zmartwychwstać? Nie rozumiem tego, przecież to jest niemożliwe. A jednak. Sami byli przecież świadkami wskrzeszania Łazarza, córki Jaira, a teraz Jezus powstał z martwych. Na górze jeszcze zabrakło zrozumienia Pisma: bo nie pozostawisz mojej duszy w Szeolu i nie dozwolisz, by wierny Tobie zaznał grobu (Ps 16, 10). Oto obietnica dla każdego z nas! Ciebie, mnie i tych, co są obok też... Bo Bóg jest Bogiem żywych, a nie umarłych.

Módlmy się ze świętym Piotrem, Jakubem i Janem o światło Ducha Świętego, by rozumieć słowo Boże.


Stacja V: Zmartwychwstały dołącza do uczniów idących do Emaus - Łk 24, 13-27

Jezus dołączył do uczniów, ale oni nie wiedzieli, kim jest ten Trzeci. To zupełnie tak samo, jak w przeszłości z patriarchami, a w przyszłości z nami. Bóg jest ze swoim ludem. Bóg wyprowadził lud z Egiptu, a Jezus zamieszkał pomiędzy nami w Nazarecie i pozostaje z nami w swoim Kościele. Tam, gdzie wyjaśniane jest Pisma, tam obecny jest Chrystus, bo "nieznajomość Pisma, jest nieznajomością Chrystusa" (św. Hieronim). Tam, gdzie kapłani łamią chleb, tam jest obecny Chrystus. On jest Bogiem z nami!

Módlmy się z Łukaszem i Kleofasem, abyśmy umieli zobaczyć Pana, który jest ze swoim ludem.


Stacja VI: Zmartwychwstały ukazuje się uczniom w Emaus - Łk 24, 28-35

Gościnność! Jakże ona jest ważna! Abraham pod dębami Mamre okazał ją trzem podróżnym, prostytutka Rachab - uratowała zwiadowców izraelskich, a Kleofas i [Łukasz] ugościli Zmartwychwstałego. Pan nagradza okazane dobro, jest wdzięczny za dar gościnności (Rz 12, 13; Hbr 13, 1n; 1 P 4, 9). Uczniowie otrzymali w zamian o wiele więcej niż chcieli – spotkali Jezusa. Żywego!

Módlmy się ze świętym Abrahamem i Apostołami o szczodrobliwość i gościnność, abyśmy mogli uczcić każdego, kogo posyła do nas Pan.


Stacja VII: Zmartwychwstały ukazuje się uczniom w Wieczerniku - J 20, 19-23

Gdy Jezus uzdrowił paralityka powiedział: synu odpuszczają ci się twoje grzechy (Mk 2, 5). W Wieczerniku tchnął na uczniów Ducha i dał im władzę odpuszczania grzechów. Chrystus podzielił się swoją władzą. Co byśmy zrobili bez sakramentu pokuty i pojednania? Niech Bóg będzie uwielbiony za ten dar! Przywraca nam życie, odradza, pozwala rozpoczynać od nowa.

Módlmy się ze świętymi uczniami Pańskimi, aby nigdy nie nastał taki dzień, w którym zabraknie kapłana w konfesjonale, by jednać nas z Bogiem.


Stacja VIII: Zmartwychwstały ukazuje się Tomaszowi - J 20, 24-29

Łatwo oceniliśmy Tomasza. Mówimy: "Niedowiarek...". A przecież, tak jest i w naszym życiu, łatwo pamiętamy innym złe rzeczy, a o dobru zapominamy. Gdy Jezus dowiedział się o chorobie Łazarza, to wyznał, że pójdzie do niego, jednak nie od razu. Uczniowie przypomnieli, że przecież faryzeusze niedawno próbowali go ukamienować. A Tomasz oświadczył: Chodźmy i my, aby razem z Nim umrzeć (J 11, 16). Bracie, Siostro pamiętaj Panu przede wszystkim gotowość do oddania życia za nas.

Módlmy się ze świętym Tomaszem za prześladowanych braci, aby byli wierni Panu aż do końca i w ten sposób otrzymali wieniec życia.


Stacja IX: Zmartwychwstały powołuje świadków zmartwychwstania - Mk 9, 2-10

Tym trzem apostołom dane było zobaczyć coś cudownego. Pan pokazał im swoje oblicze. Co ciekawe, Marek mówi o lśniąco białej szacie również w opisie pustego grobu: Weszły do grobu i ujrzały młodzieńca, siedzącego po prawej stronie, ubranego w białą szatę (16, 5). Biel olśniewająca jest obrazem nowego życia, doskonałego, które czeka nas w niebie. Przypomnijmy sobie też słowa z Apokalipsy św. Jana: To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku. Wyprali swe szaty i wybielili je we krwi Baranka. (…) Wśród nich zamieszka Siedzący na tronie. (…) bo będzie ich pasł Baranek stojący na środku tronu. On poprowadzi ich do źródeł wody życia, a Bóg otrze z ich oczu każdą łzę (Ap 7, 14. 17). Nie będzie łatwo, ale możemy wejść do nieba.

Módlmy się ze świętymi męczennikami, abyśmy wytrwali w chwili próby.


Stacja X: Zmartwychwstały ukazuje się uczniom przy pracy - J 21, 1-14

W całej tej opowieści pojawia się tajemnicza liczba - 154! 153 ryby, które zostały złowione przez apostołów, i ta, która była już na plaży, na "roznieconym ognisku". Suma ryb, gdy ją podzielić przez 2 - da 77. Gdy Piotr zapytał się Pana: Czy aż 7 razy ma wybaczyć bliźniemu, wówczas On nakazał: "Nie twierdzę, że 7, lecz aż 77 razy" (Mt 18, 22). W języku semickim znaczyło "zawsze". Tutaj liczba jest podwojona! Zauważ, proszę, że podwojenie (pomnożenie) jest wynikiem posłuszeństwa Jezusowi. Gdy uczniowie postanowili oddalić się od Jezusa, wrócić do swoich zajęć, to byli smutni i nic im się nie udawało. Dopiero powrót do Chrystusa w posłuszeństwie wiary, daje pozytywny wynik: radość, pokój, entuzjazm ewangelizacyjny. Oto wskazówka dla uczniów: posłuszeństwo Jezusowi przynosi pożądane owoce.

Módlmy się ze świętymi Apostołami za duszpasterzy, aby zawsze słuchali głosu Baranka Bożego.


Stacja XI: Zmartwychwstały przepytuje Piotra - J 21, 15-19

Piotr już wiele przeszedł. Wiele razy zapewniał o swojej miłości..., a jednak nie wychodziło. Chrystus nie rezygnował z niego, nie cofnął swojej obietnicy. Jezus jest wierny: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie bardziej niż oni? Paś moje baranki (owce)... Tak, jak jest wierny każdemu człowiekowi. Tobie, mnie, bez wyjątków. A czy ty okażesz Mu wierność? Czy jest lojalny, sprawiedliwy...? Jeśli tak, to wówczas pamiętaj na słowa Jezusa: Będziecie znienawidzeni przez wszystkich z powodu mojego imienia. Lecz ten, kto wytrwa do końca, będzie zbawiony (Mt 10, 22).

Módlmy się ze świętym Piotrem, aby żadne powołanie nie zmarnowało się; by powołani i konsekrowani byli wierni aż do końca.

 

Stacja XII: Zmartwychwstały ukazuje się uczniom na górze - Mk 16, 14-20

Kolejna twarda nauka dla najbliższych współpracowników Jezusa. Siedzieli za stołem, byli leniwi, odłożyli na później swoje zlecenia dane im przez Pana. A jednak Chrystus daje im kolejną szansę i zadanie. Zbawiciel nakazuje: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu (16, 15). Każe iść i głosić, czyli jakby wyjmuje z "inkubatora", w którym dotychczas przebywali (ze wspólnoty) i posyła na cały świat i do wszystkich... każdego kraju, ludu, kontynentu... człowieka. Przestrzega też: (...) a kto nie uwierzy, ten się potępi (16, 16). Twarda nauka – dla każdego z nas! Czy jesteś świadom jaki ciężar odpowiedzialności spoczywa na posłanych, na tobie i mnie?

Módlmy się - wraz z świętą Teresą od Dzieciątka Jezus - za misjonarzy, aby z odwagą głosili Chrystusa i Jego Ewangelię na całym świecie.


Stacja XIII: Zmartwychwstały ukazuje się Pawłowi - Dz 9, 14-20

Trzeba koniecznie wspomnieć wcześniejsze słowa Pana: Szawle, Szawle! Dlaczego mnie prześladujesz? (…) Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz (Dz 9, 4-5). Szaweł gnębił pierwszych wyznawców Chrystusa. Mówiąc dosadnie: był ich prześladowcą i mordercą. Wyrządził wiele złą, prześladował ludzi, wspólnoty... – tak przynajmniej myślał. Okazało się, że prześladuje samego Boga. A jak jest z tobą? Tak łatwo zgadzamy się na wiele sytuacji, akceptujemy poprawność polityczną, kompromis prawa... Niejeden z nas (ochrzczonych, członków Kościoła) żyje jakby na planecie zwanej Antychrześcijaństwo. Wielu w imię źle rozumowanej sprawiedliwości prześladują dziś Kościół, [Jego] Kościół. Szaweł też działał w poczucia obowiązku i żądzy sprawiedliwości - tak przynajmniej myślał. Może czas, by "spaść z piedestału", zatrzymać się i zweryfikować swoje postępowanie?

Módlmy się ze świętym Pawłem za chrześcijan, by nie sprzeniewierzyli się nauczaniu Pana.


Stacja XIV: Zmartwychwstały ukazuje się uczniom w dniu Wniebowstąpienia - Dz 1, 2-8

Czy mówisz o Jezusie swoim życiem? Nie tylko słowem, ale i czynem. Czy, słysząc żartów na temat Boga, Kościoła, wiary, śmiejesz się z pozostałymi? Czy prosisz, by tego nie robiono? Zwyczajne: jestem chrześcijaninem, proszę byście nie żartowali z mojego Boga. Wiem, że trudno jest się przeciwstawić większości. Ale wiem również, że wiele znaczy. Odważnie stawać w obronie swojej wiary, wspólnoty, Kościoła. Sam na sobie to przerabiałem, gdy szef w pracy w niewyszukany sposób wyraził się o jednych ze świąt Kościoła. Poprosiłem, żeby tego nie robił, bo jestem człowiekiem wierzącym. Skutek? Usłyszałem słowa: Przepraszam! Można? Można, trzeba tylko odwagi, męstwa...

Módl się z całym Kościołem o dary Ducha Świętego dla wierzących, by chcieli i umieli święcie żyć w tym świecie, który nas otacza.


Daniel Jaszczyszyn

fot. jk: aula Pawła VI - Chrystus Zmartwychwstały.
Pozostałe tematy
Aktualności

Franciszek o lectio divina

"Jednym ze sposobów duchowego czytania Słowa Bożego jest to co nazywa się lectio divina... Polega na poświęceniu czasu w ciągu dnia na osobistą, medytacyjną lekturę fragmentu Pisma Świętego. I jest to bardzo ważne: każdego dnia poświęć czas na słuchanie, medytację, czytanie fragmentu Pisma Świętego. W tym celu zalecam, by zawsze mieć kieszonkową Ewangelię i nosić ją w torbie, w kieszeniach; poniżej

więcej

List do Galatów

Kolejny tom Komentarza Biblijnego Edycji św. Pawła budzi nadzieję na szybsze ukończenie wielkiego projektu polskiego środowiska biblistów. Komentarz Dariusza Sztuka SDB dotyczy dzieła, które Apostoł napisał pod koniec swego pobytu w Efezie jako odpowiedź na niepokojące wieści o niebezpieczeństwie zagrażającym wierze (por. Ga 3,2; 4,21; 5,4); NKB.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 14752597

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu