Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Wielki Post

Środa Popielcowa - 29.02.2017

2017-02-28

News

"Nawróćcie się do mnie całym swym sercem" (Jl 2, 12) - wzywa Bóg u początku Wielkiego Postu. Kościół zaś w imieniu Chrystusa wzywa do pojednania się z Nim (2 Kor 5, 20). Droga do pokuty i pojednania prowadzi przez praktykowanie jałmużny, modlitwy i postu. Nawrócenie i uczynki pobożne należy czynić radykalnie: "oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień zbawienia" (2 Kor 6, 2).


CZYTAJ!

Mt 6, 1-6. 16-18

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę.

Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.


Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.


Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam: już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś gdy pościsz namaść sobie głowę i umyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie”.


ROZWAŻ!

Doświadczenie grzechu jest dramatem Boga i człowieka. Bóg nieustannie poszukuje swojego dziecka, pragnąc osobistej relacji z nim, stąd największym szczęściem człowieka jest trwanie przed Jego obliczem i oddychanie Jego duchem (por. Ps 51, 13). Grzech zaś jest zerwaniem tej pierwotnej relacji; oddziela człowieka od Boga: "grzech mój jest zawsze przede mną (…) uczyniłem co złe jest przed Tobą" (Ps 51, 5-6). Dlatego Bóg "litując się na widok niedoli" (Jl 2, 13) i "dla nas grzechem uczynił Tego, który nie znał grzechu" (2 Kor 5, 21). Uczynił to, "bowiem jest litościwy, miłosierny, nieskory do gniewu i bogaty w łaskę" (Jl 2, 13) .

Wielką łaską jest już to, że grzesznik dostrzega swoją tragiczną sytuację. Świadomość nieprawości jest konieczna, by zrodziło się pragnienie nawrócenia, a grzesznik mógł zawołać "zmiłuj się nade mną Boże (…) zgładź moją nieprawość" (Ps 51, 1). Grzech powoduje ból i cierpienie, które mogą być uleczone jedynie dzięki Temu, w którego "ranach jest nasze zdrowie" (Iz 53, 5). To z Jego przebitego boku "natychmiast wypłynęła krew i woda" (J 19, 34), dlatego w stronę Ukrzyżowanego trzeba skierować wołać: "Obmyj mnie zupełnie z mojej winy, i oczyść mnie z grzechu mojego (…). Stwórz (...) we mnie serce czyste" (Ps 51, 4. 12).

Aby móc stworzyć serce czyste Bóg wymaga od człowieka współpracy - nawrócenia, wzywając słowami proroka Joela: "Rozdzierajcie jednak wasze serca, a nie szaty" (Jl 2, 13).

O tym właśnie nawróceniu, niedostrzegalnym dla oka, mówi Jezus w dzisiejszej Ewangelii, podając trzy uczynki dobre (pobożności) integralnie związane z procesem nawrócenia: jałmużna, modlitwa i post. Maja one sens i wartość, gdy są wykonywane ze względu na Boga i w Jego obecności.

Stąd Jezus, wyjaśniając ich znaczenie, zwraca szczególną uwagę na wewnętrzną intencję, która winna im towarzyszyć. I tak w przypadku jałmużny zaleca, by "nawet lewa ręka nie wiedziała co czyni prawa" (6, 3), uwrażliwiając tym samym na pokusę samozadowolenia. O ile pycha i chęć bycia chwalonym jest łatwiejszą do rozpoznania, o tyle nadmierna miłość własna i brak pokory są ukryte i trudno dostrzegalne. Człowiek może czynić coś ze względu na Boga i dobro drugiego, a w rzeczywistości składać ofiarę bożkowi o imieniu "ja".

Z kolei modlitwa powinna dokonywać się w skrytości. Jezus przestrzega tych, które kochają się modlić, mając za cel pokazanie się ludziom (6, 5).

W końcu gani również te formy postu, które poprzez uzewnętrznienie budują przede wszystkim nadmierną miłość własną pokutnika. Jezus zaleca: "gdy pościsz namaść sobie głowę i umyj twarz" (6, 17). Czasownik grecki aleifo - "namaścić oliwą" w Nowym Testamencie użyty jest głównie w odniesieniu do nakazu namaszczania chorych (por. Mk 6, 13; Jk 5, 14) oraz namaszczenia stóp Jezusa (por. Łk 7, 38. 46; J 11, 2; 12, 3) czy Jego ciała po śmierci (por. Mk 16, 1). Namaszczenie głowy w kontekście postu przypomina pogrzebanie dawnego życia i związanych z nim grzechów, jak i uzdrowienie tego, co chore i pokrzepienie tego, co słabe, niedomagające.

Trzy uczyni (dobre, pobożne, sprawiedliwe: jałmużna, modlitwa i post) są konieczne i ważne jedynie wtedy, kiedy "spełniane są w ukryciu", by Ojciec, który "widzi w ukryciu" mógł za nie oddać jeszcze więcej (6, 4. 8. 18).

Prawdziwe nawrócenie prowadzi zatem do nagrody (radości) zbawienia oraz pociąga do głoszenia ustami chwały Boga (por. Ps 51, 17).

W kontekście czas pokuty i pojednania warto zapytać:

  • Czy podejmuję trud nieustannego nawrócenia się?
  • Czy spełniam praktyki religijne (pobożne) ze względu na Boga czy dla własnej chwały?
  • Jak wygląda moja relacja z Bogiem "w ukryciu"? Czy jest we mnie pragnienie intymnej relacji z Bogiem?
  • Jakie są moje postanowienia na tegoroczny czas postu?

 

MÓDL SIĘ!

Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej,

w ogromie swej litości zgładź moją nieprawość.

Obmyj mnie zupełnie z mojej winy

i oczyść mnie z grzechu mojego.

Uznaję bowiem nieprawość swoją,

a grzech mój jest zawsze przede mną.

Przeciwko Tobie zgrzeszyłem

i uczyniłem, co złe jest przed Tobą (...).


Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste

i odnów we mnie moc ducha.

Nie odrzucaj mnie od swego oblicza

i nie odbieraj mi świętego ducha swego.

Przywróć mi radość z Twojego zbawienia

i wzmocnij mnie duchem ofiarnym (...).


Panie, otwórz wargi moje,

a usta moje będą głosić Twoją chwałę (...).


Ps 51, 3-6a. 12-14. 17


ŻYJ SŁOWEM!

Po prostu: wciel w życie dzisiejszą Ewangelię!

Mateusz Beer

Pozostałe tematy
Aktualności

Jak uporządkować życie?

Nowa książka kard. Martiniego - przewodnik (wprowadzenie) do ignacjańskich ćwiczeń duchowych. Jak uporządkować swoje życie? - to pytanie ważne dla każdego chrześcijanina. Warto pozwolić się poprowadzić doświadczonemu przewodnikowi i kierownikowi duchowemu; rec.  

więcej

Krwi Chrystusa, zdroju miłosierdzia!

Lipiec to miesiąc czci Krwi Chrystusa. Dla współczesnego człowieka tego typu pobożność to trudne wyzwanie, stąd potrzeba powiązania kultu z miłosierdziem Bożym. Obraz Jezu, ufam Tobie i mozaika Krwi Chrystusa Marco I. Rupnika SJ wskazują na źródło kultu. Jest nim Serce Jezusa, które płonie miłością i obdarowuje świętymi sakramentami. W medytacji Najdroższej Krwi pomaga słowo Boże i refleksja p. Krystyny (poniżej).

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 5987649

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu