Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Mistyczna katedra litanii loretańskiej

Święta Maryjo (Sancta Maria)

2017-11-15

News
Litania loretańska zaczyna się najprostszym z określeń Matki Bożej, Jej ziemskim imieniem. Tak właśnie wprowadza Ją na scenę historii świętej ewangelista Łukasz: W szóstym miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do miasta galilejskiego, zwanego Nazaret, do dziewicy zaręczonej z mężczyzną o imieniu Józef, z rodu Dawida. Dziewicy było na imię Maryja (Łk 1,26). To długie i uroczyste wprowadzenie miało ukazać Boży sposób zbawiania świata. Spoganiała Galilea, nieznane w Biblii miasteczko Nazaret, wreszcie nic nie znacząca, uboga dziewczyna… „Bóg wybrał właśnie to, co w ocenie świata nie jest szlachetnie urodzone, co jest wzgardzone, i to, co nie jest, aby unicestwić to, co jest” (1 Kor 1,28).CZYTAJ!
Łk 1,26-38 (BT)

W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”. Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?”. Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”. Na to rzekła Maryja: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa!”. Wtedy odszedł od Niej anioł.


ROZWAŻ!


Imię Maryi (Mariam) było w ówczesnym judaizmie bardzo popularne. Nosiła je zarówno dumna żona króla Heroda, jak i pokorna Służebnica Pańska. Patronką tego imienia była siostra Mojżesza, Miriam, ciesząca się sławą jako prorokini i pośredniczka łask. Różnie tłumaczono pierwotne znaczenie tego imienia. Ponad sto lat temu niemiecki uczony, Otto Bardenhewer, wyliczył ponad 60 hipotez, a ciągle powstają nowe. Warto tu wspomnieć o propozycji polskiego biblisty, ks. Aleksego Klawka. Sugerował on kananejskie pochodzenie tego imienia, które w przybliżeniu miałoby oznaczać „przyczynę naszej radości”. Wrócimy do tej hipotezy przy odpowiednim wezwaniu Litanii. Tutaj chciałbym zwrócić uwagę na inną możliwość tłumaczenia imienia Mariam. Końcowe –m należy mianowicie do rdzenia słownego i pozwala dostrzec w nim sens - „Wywyższona”. Matka Najświętsza zdaje się nawiązywać do treści swego imienia w hymnie Magnificat, sławiąc Boga za to, że „wywyższył poniżonych” (Łk 1,52).

Ważniejsze jednak od wszelkich prób zrozumienia imienia Maryi jest zawierzenie Jej świętości. Świętość Matki Jezusa płynie z potężnego źródła świętości Boga. Na początku każdej litanii śpiewamy: „Święta Trójco, jedyny Boże”. To wezwanie wprowadza nas w tajemnicę świętości Maryi. W Starym Testamencie świętość jest przymiotem samego Boga. Nowy Testament rozciąga ten przymiot na Jezusa Chrystusa, jednorodzonego Syna Bożego. Anioł objawia Maryi przy zwiastowaniu: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i osłoni Cię moc Najwyższego; dlatego Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym” (Łk 1,35).

Świętość Chrystusa udziela się Kościołowi, Jego mistycznemu Ciału, jak to wyjaśnia Apostoł: „Chrystus umiłował swój Kościół i wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić” (Ef 5,25n). Jest więc Kościół „narodem świętym” (1 P 2,9), a jego członkowie w listach Pawła zwani są świętymi. Stąd też, choć z pewnymi oporami, zacznie się w Kościele nazywać świętymi tych, którzy już osiągnęli zbawienie. Należą do nich męczennicy, a przede wszystkim Matka Najświętsza, obdarzona pełnią łaski (Łk 1,28).

Już Litania do Wszystkich Świętych stawia imię Maryi na czele długiego szeregu orędowników niebieskich. Jest to wyraz wiary Kościoła w Jej szczególną opiekę nad ludem chrześcijańskim. Matka Jezusa, najbliższa Mu za życia ziemskiego, jest także u Jego boku w chwale zbawionych. O ile jednak Bożej pomocy wzywamy przez odwołanie do Jego miłosierdzia (zmiłuj się nad nami”), to Maryję i świętych możemy prosić jedynie o wstawiennictwo u Boga: „módl się za nami!” Jej orędownictwa doświadcza Kościół od samego początku, jak świadczy scena w Kanie Galilejskiej.

„Znak”, jakiego dokonał wtedy Jezus za sprawą swej Matki, był przyczyną nowej więzi pomiędzy Jego „braćmi i uczniami” (J 2,12). Sakramentalna struktura Kościoła ma swój zalążek na weselu w Kanie dzięki orędownictwu Matki Jezusa. Ufny w tę dyskretną a przemożną pomoc Maryi, Kościół będzie ustawicznie przywoływał Jej pomocy wołając wytrwale: „Święta Maryjo, módl się za nami!”


MÓDL SIĘ!

Święta Maryjo - módl się za nami!


ŻYJ SŁOWEM!

Maryja sama nazwała siebie "służebnicą Pańską" - Służebnicą Słowa: "(...) niech mi się stanie według twego słowa" (Łk 1,38). Zachęcała też w Kanie uczniów: "Zróbcie wszystko, cokolwiek [Jezus] wam powie" (J 2,5). Podejmijmy trud medytacyjnej lektury "Mistycznej katedry litanii loretańskiej" - odczytajmy jej biblijne przesłanie na dziś!

ks. Antoni Tronina

fot. uadyton.edu/

Pozostałe tematy
Aktualności

Katechezy eucharystyczne

Kongres Eucharystyczny w diecezji gliwickiej stał się okazją do zaangażowania poszczególnych wiernych, jak i grup, stowarzyszeń i ruchów lokalnego Kościoła. Studenci Wydziału Teologicznego UO przygotowali cykl katechez dla młodzieży, by odpowiedzieć na apel Biskupa Gliwickiego i włączyć się w przygotowanie do dobrego przeżycia tego czasu łaski; zob. Wprowadzenie. Katecheza VIII.

więcej

Dzieło Wspierania Powołań

Biskup Gliwicki w specjalnym komunikacie przestawił inicjatywę powołania Różańcowego Dzieła Wspierania Powołań. "Najbardziej potrzebnym, a jednocześnie najprostszym sposobem towarzyszenia powołanym, jest nasza modlitwa, do której zachęcam gorąco wszystkich diecezjan" - przekonywał. Zapraszamy uczniów i sympatyków Szkoły Słowa do włączenia się w to dzieło; zob. poniżej

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 14306717

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu