Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Mistyczna katedra litanii loretańskiej

Matka Chrystusowa (Mater Christi)

2017-12-16

News
Po przywołaniu trzech istotnych przymiotów Maryi, litania przechodzi do ich rozwinięcia w kolejnych inwokacjach. Posługując się przenośnią „mistycznej katedry”, możemy nazwać te trzy wstępne wezwania fundamentem, na którym będą się stopniowo wnosić mury tej starożytnej budowli. Zgodnie z przytoczoną wyżej zasadą, trzeba również dalsze wezwania litanijne odnosić nie tylko do osoby Maryi, ale także do Kościoła jako mistycznego ciała Chrystusa.

wprowadzenieCZYTAJ!

Mt 1,18-23

A oto jak było z narodzeniem Jezusa Chrystusa: Matka Jego była zaręczona z Józefem. Zanim jednak zamieszkali razem, poczęła z Ducha Świętego. Jej mąż Józef był człowiekiem pobożnym. Nie chciał Jej zniesławić i dlatego postanowił rozstać się z Nią po kryjomu. A gdy tak zdecydował, anioł Pański ukazał mu się we śnie i powiedział: "Józefie, synu Dawida, nie bój się przyjąć twojej żony Maryi, gdyż to, co się w Niej poczęło, pochodzi z Ducha Świętego. Urodzi Ona syna, a ty nadasz Mu imię Jezus, gdyż On uwolni swój lud od grzechów. A wszystko to się stało, aby się spełniło słowo Pana przekazane przez proroka: Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, którego nazwą Emmanuel, to znaczy: "Bóg z nami".


ROZWAŻ!

Pisma Nowego Testamentu ukazywały Maryję jako „Matkę Jezusa”; litania idzie dalej, przywołując wstawiennictwa Matki Chrystusowej.

Takie sformułowanie (Mater Christi) zwraca naszą uwagę na biblijne proroctwa o przyszłym Mesjaszu. Rzecz charakterystyczna, że prorocy zapowiadając narodziny Chrystusa, niezwykłego „Pomazańca” Bożego, wspominają również o Jego Matce (por. Iz 7, 14; Mi 5, 2). Razem ze swym Synem stanowi Ona „znak” dla współczesnych. Apokalipsa św. Jana nawiąże do tych proroctw, ukazując „wielki znak” wypisany na niebie (Ap 12, 1). Zawarta tam wspaniała synteza Objawienia łączy w znaku Matki Mesjasza dwie realizacje, historyczną i proroczą: Maryję i Kościół. Rozwiniemy ten temat w następnym rozważaniu. Tutaj zatrzymamy się nad osobistą relacją Jezusa do swej Matki.

Ewangelie podkreślają z naciskiem, że Jezus ukazuje w Jej osobie doskonały wzór posłuszeństwa Bożemu słowu. Ewangelia dzieciństwa Jezusa dwukrotnie zwraca uwagę na fakt, że Maryja starannie „zachowywała w sercu” wszystkie te słowa, które Ją przerastały (Łk 2, 19. 51). To właśnie Ją przedstawia przypowieść, mówiąca o ziarnie ukrytym w żyznej ziemi (Łk 8, 15). Gdy pewnego dnia doniesiono Jezusowi, że Matka Jego przyprowadziła krewnych z Galilei, aby mogli z Nim się spotkać, On odparł: „Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wprowadzają je w czyn” (Łk 8, 21). W kontekście całej Ewangelii staje się jasne, że nie oznacza to bynajmniej odmowy spotkania z Matką. Wręcz przeciwnie, Jezus chce Ją przedstawić swym uczniom jako wzór nowego rodzaju więzi łączących wiernych. Więzy krwi muszą być odtąd oczyszczone słowem Bożym i podniesione na wyższy, duchowy poziom. Opuszczenie rodziny „ze względu na królestwo Boże” nagradza Chrystus już na ziemi więzią duchową nowego rodzaju, a nadto obiecuje im „życie wieczne” (Łk 18, 28-30).

Matka Chrystusa zrozumiała to już na początku ziemskiej misji Syna. Na weselu w Kanie interwencja Maryi pozornie została odrzucona, w rzeczywistości jednak zaowocowała więzią o wiele bogatszą. „Początek znaków” spowodował, że uczniowie uwierzyli w Niego, stając się zaczątkiem wspólnoty Kościoła. Odtąd Jezus wraz z Matką, braćmi i uczniami” (J 2, 12) wspólnie wyruszą w drogę jako pielgrzymująca wspólnota zbawienia. Symboliczna scena z Ewangelii Janowej jasno ukazuje nierozdzielną jedność Kościoła z Maryją. Czwarty Ewangelista świadomie połączył ten „początek znaków” z ostatnim znakiem Jezusa, udzielonym jako Jego testament z krzyża. W Kanie „jeszcze nie nadeszła godzina” Jego (J 2, 4). Teraz na Golgocie oddaje On swej Matce pod opiekę wspólnotę wiary. „I od tej godziny uczeń przyjął Ją do siebie” (J 19, 27). Umiłowany uczeń, uosobienie Kościoła historycznego, wskazuje nam na niezastąpioną rolę Maryi w życiu wszystkich uczniów Chrystusa.


MÓDL SIĘ!


Matko Chrystusowa - módl się za nami!


ŻYJ SŁOWEM!

Śpiewają w tym czasie nasze piękne polskie kolędy szukamy w nich motywów maryjnych, biblijnych - tytułów naszej "mistycznej katedry".

ks. Antoni Tronina

fot. uadyton.edu/

Pozostałe tematy
Aktualności

Jak dobrze przeżyć W. Post?

WIELKI POST jest czasem walki duchowej i sztuki rozeznawania. Służą temu klasyczne formy pobożności: post, jałmużna, modlitwa..., droga krzyżowa, gorzkie żale, nawiedzanie kościołów stacyjnych, kazania pasyjne. Zapraszamy też do udziału w serii katechez o bałwochwalstwie; zob. katechezy.

więcej

Uzdrawiająca siła cnót

Na Wielki Post warto sięgnąć po nowy przekład książki kard. Martiniego. Jego medytacje dotyczą uzdrawiającej siły cnót boskich i moralnych, będących "niczym urządzenia nawigacyjne i sterowe, które pozwalają nam bezpiecznie płynąć przez wzburzony ocean życia"; zob. Warto

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 13045593

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu