Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Mistyczna katedra litanii loretańskiej

Panna łaskawa (Virgo clemens)

2018-04-13

News
Inaczej niż w stosunkach międzyludzkich, w zamyśle Bożym potęga nie kłóci się z łaskawością. Przypomina o tym piękna modlitwa mszalna: „Boże, Ty przez przebaczenie i litość najpełniej okazujesz swoją wszechmoc…” Bóg jest przecież z samej swej istoty Miłością (por. 1 J 4,8). Prawdę tę zapowiada już objawienie Starego Testamentu, Kiedy Mojżesz na górze Synaj pyta Boga o „imię”, czyli o definicję Jego najgłębszej tajemnicy, słyszy odpowiedź: „PAN, PAN, Bóg miłujący i łaskawy, nieskory do gniewu, bogaty w miłosierdzie i prawdę, wierny w miłości…” (Wj 34,6-7).

wprowadzenie

CZYTAJ!
Mt 20,24-28

Usłyszało [Jezusa] pozostałych dziesięciu [uczniów] i oburzyli się na tych dwóch braci. Jezus przywołał ich do siebie i powiedział: "Wiecie o tym, że rządzący uciskają ludzi, a wielcy dają odczuć swoją władzę. Nie tak ma być między wami. Jeśli ktoś z was chce być wielki, niech będzie waszym sługą. A jeśli ktoś z was chce być pierwszy między wami, niech się stanie waszym niewolnikiem. Tak jak Syn Człowieczy, który nie przyszedł po to, aby Mu służono, lecz aby służyć i oddać swoje życie jako okup za wielu".


ROZWAŻ!

Zauważmy, że i tym razem przymioty Boże znajdują odzwierciedlenie w postawie Matki Bożej. Ona jest „Panną łaskawą i wierną”, zgodnie z modlitwą Kościoła. U Matki, podobnie jak u Syna, moc i łaskawość są ściśle ze sobą powiązane. Jezus, łagodny i pokorny sercem, pochylony nad najsłabszymi, domaga się podobnej postawy od wszystkich swoich wyznawców. W Ewangelii znajdujemy taką przestrogę, skierowaną do najbliższych uczniów tuż przed męką Mistrza: „Wiecie o tym, że rządzący uciskają ludzi, a wielcy dają im odczuć swoją władzę. Nie tak ma być między wami. Jeśli ktoś z was chce być wielki, niech będzie waszym sługą…” (Mt 20,25-26).

Pierwszą, która spełniła ten warunek, jest pokorna Służebnica Pańska z Nazaretu. Dzięki swej służebnej postawie jest On najwierniejszym obrazem Syna. Jej Magnificat to hymn o wszechmocnym miłosierdziu Boga. „Jego miłosierdzie (gr. eleos) przez wszystkie pokolenia dla tych, którzy się Go boją” (Łk 1,50). Tak właśnie Nowy Testament tłumaczy bogaty w treść hebrajski termin chesed, który najpełniej określa działanie Boga w przymierzu z ludźmi: Jego życzliwość wobec wszystkich, którzy Mu zawierzyli. Maryja łączy w swej pieśni uwielbienia własne wywyższenie z losem odrzuconych przez świat. Odpodobnia się w tym do miłosiernego Boga, który sprzeciwia się pysznym a przygarnia poniżonych. Tym sposobem uprzedza Ona w sposób proroczy naukę Chrystusa z Kazania na Górze.

Postawa Maryi, Panny łaskawej, jest idealnym wzorem dla wszystkich dzieci Kościoła. Pochylona nad ludzkimi potrzebami już na weselu w Kanie, nadal objawia swą troskę o nas, będąc już w niebie. Obecne Jej wstawiennictwo jest nieporównanie skuteczniejsze niż każde inne. Świadczą o tym Jej niezliczone zjawienia w ostatnich czasach we wszystkich zakątkach ziemi. Przypomina Ona swą troską o ludzi, że istotnym zadaniem Kościoła jest głoszenie miłosierdzia Bożego. Panna łaskawa jaśnieje światu jako znak Bożej łaskawości i niezawodnej nadziei dla pokutujących.


MÓDL SIĘ!

Panno łaskawa – módl się za nami!


ŻYJ SŁOWEM!

"Łaska - powie Benedykt XVI - to oglądanie Boga, nasze doznanie Jego miłości". Łaska nie jest rzeczą, lecz samoobjawieniem się Boga w człowieku. Bóg nigdy nie daje mniej niż siebie samego. Poprzez łaskę jesteśmy w Bogu (Youcat 338). Maryja doświadczyła tego daru w spotkaniu z aniołem: "Raduj się, łaski pełna, Pan z Tobą" (Łk 1,28). Żyć w stanie łaski, być łaskawym dla innych, dziękować za łaskawość Boga!

ks. Antoni Tronina

fot. uadyton.edu/

Pozostałe tematy
Aktualności

Katechezy eucharystyczne

Kongres Eucharystyczny w diecezji gliwickiej stał się okazją do zaangażowania poszczególnych wiernych, jak i grup, stowarzyszeń i ruchów lokalnego Kościoła. Studenci Wydziału Teologicznego UO przygotowali cykl katechez eucharystycznych dla młodzieży, by odpowiedzieć na apel Biskupa Gliwickiego i włączyć się w przygotowanie do dobrego przeżycia tego czasu łaski; zob. Wprowadzenie. Katecheza III.

więcej

List do Galatów

Kolejny tom Komentarza Biblijnego Edycji św. Pawła budzi nadzieję na szybsze ukończenie wielkiego projektu polskiego środowiska biblistów. Komentarz Dariusza Sztuka SDB dotyczy dzieła, które Apostoł napisał pod koniec swego pobytu w Efezie jako odpowiedź na niepokojące wieści o niebezpieczeństwie zagrażającym wierze (por. Ga 3,2; 4,21; 5,4); NKB.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 14061928

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu