Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Mistyczna katedra litanii loretańskiej

Panna wierna (Virgo fidelis)

2018-04-19

News
Ostatnie wezwanie tej części Litanii wiąże się ściśle z poprzednim. Łaska i wierność to nie tylko przymioty samego Boga, objawione już w Starym Testamencie. To także atrybuty Chrystusa jako Arcykapłana nowego i wiecznego Przymierza. List do Hebrajczyków przedstawia Go wspólnocie chrześcijan jako „najwyższego kapłana, który zgładzi grzechy ludu” (Hbr 2,17). W dalszym ciągu swego wywodu Apostoł wyjaśnia, że doskonałe pośrednictwo pomiędzy znieważonym Bogiem a grzesznym ludem wymaga ze strony kapłana spełnienia dwóch warunków. Winien on być miłosierny względem grzeszników, a zarazem wierny Bogu.

wprowadzenie


CZYTAJ!
Łk 2,16-19

[Pasterze] poszli szybko i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. A gdy Je zobaczyli, opowiadali, co im zostało objawione o tym Chłopcu. Wszyscy, którzy to usłyszeli, dziwili się temu, co pasterze im mówili. A Maryja zachowywała wszystkie te słowa i rozważała je w swoim sercu.


ROZWAŻ!

Wierność, czy raczej wiarygodność kapłanów Starego Przymierza była wielokrotnie wystawiana na próbę, podobnie zresztą jak ich łaskawość wobec ludu. „Ale Chrystus jako Syn jest nad całym Jego domem! Tym domem my jesteśmy, jeśli tylko zachowamy pełną ufność i chlubną nadzieję” – kończy Apostoł swój wywód o wierności nowego i wiecznego Arcykapłana (Hbr 3,6).

Maryja, jako Matka Chrystusa – Kapłana, może być również wzywana słowami tej pięknej inwokacji litanijnej: „Panno wierna”. Jej wierność Ojcu niebieskiemu była wielokrotnie wypróbowana w doświadczeniach życiowych, zanim objawiła się w pełni pod krzyżem Syna. Zwłaszcza św. Łukasz zatroszczył się o to, aby w „ewangelii dzieciństwa Jezusa” dokładnie przedstawić reakcje Maryi na Boże objawienia: Jej zakłopotanie (1,29), trudności (1,34), zdziwienie wywołane proroctwem Symeona (2,33), niemożność zrozumienia słów dwunastoletniego Syna w świątyni (2,50). W obliczu tajemnicy przerastającej Jej możliwości poznawcze, Maryja zastanawia się dłużej nad tym, co słyszy i wraca ciągle na nowo do wydarzeń, w których uczestniczyła. Zachowuje o nich żywą pamięć i rozważa je w sercu (2,19.51).

Wrażliwa na słowo Boże, poddaje mu się nawet wtedy, gdy zdaje się przekreślać Jej plany, a Józefa napełnia wewnętrznym niepokojem (por. Mt 1,19-20). Jej odpowiedzi na wezwania Boże są równocześnie dziełem samego Jezusa, który działa przez swą Matkę. Tak było już przy Zwiastowaniu, a potem przy Ofiarowaniu w świątyni. Pełnia wiary Maryja schodzi w cień z chwilą, gdy Jej Syn wkroczy w życie publiczne. Do końca życia pozostanie już taką. Panna wierna staje się w ten sposób wspaniałym wzorem dla wszystkich dzieci Kościoła.

Tytuł „wierni” sam w sobie wystarcza na określenie uczniów Chrystusa, czyli tych, którzy wierzą w Niego. Określenie to zakłada oczywiście naturalne cnoty lojalności i dobrej wiary. Nauczycielką tych cnót jest w przekazie ewangelicznym Panna wierna, Maryja., toteż ich praktykowanie winno być przedmiotem troski każdego chrześcijanina. Oznacza ono ponadto wierność religijną, zgodnie z nakazem samego Mistrza: najważniejsze w Prawie to „sprawiedliwość, miłosierdzie i wiara” (Mt 23,23). Ci, którzy dają się prowadzić Duchowi Świętemu, owocują uczynkami, które przerastają wymogi Prawa. Wśród tych „owoców Ducha” wymienia św. Paweł także wierność (Ga 5,22). Objawia się ona nawet w najdrobniejszych szczegółach życia, jak pouczał sam Jezus: „Kto jest wierny w małej rzeczy, jest wierny i w wielkiej” (Łk 16,10). Wierność zatem dominuje nad całym życiem społecznym.

Jan Apostoł z kolei, wierny pouczeniem Chrystusa, wpaja swoim „dzieciom” zachętę do „życia w prawdzie”, czyli w wierności przykazaniom, zwłaszcza wzajemnej miłości (2 J 4-5). Za tak pojętą wierność czeka wiernych nagroda w postaci udziału w radości Pana (J 15,11). Owa wierność jednak zakłada ustawiczną czujność i walkę ze Złym. Ostateczna próba wierności okaże się straszna, ale z pomocą Maryi będzie ostatecznie zwycięska. Taką obietnicę przekazali wizjonerzy z Fatimy: „ostatecznie moje Niepokalane Serce zwycięży”.MÓDL SIĘ!

Panno wierna – módl się za nami!


ŻYJ SŁOWEM!

Język biblijny nie odróżnia wiary od wierności (pistis), wierzącego od wiernych (pistos). Być wiernym Bogu i człowiekowi to pełne ufności zaangażowanie się - wsłuchanie się w siebie - autentyczny dialog. Wierny jest ten, kto trwa mocno w Chrystusie - Słowie Życia (por. J 15,2-10; 1 J 1,1), ale wierność wiąże się też z dawaniem świadectwa (Dz 1,8; 5,32)!

ks. Antoni Tronina

fot. uadyton.edu/

Pozostałe tematy
Aktualności

Katechezy eucharystyczne

Kongres Eucharystyczny w diecezji gliwickiej stał się okazją do zaangażowania poszczególnych wiernych, jak i grup, stowarzyszeń i ruchów lokalnego Kościoła. Studenci Wydziału Teologicznego UO przygotowali cykl katechez eucharystycznych dla młodzieży, by odpowiedzieć na apel Biskupa Gliwickiego i włączyć się w przygotowanie do dobrego przeżycia tego czasu łaski; zob. Wprowadzenie. Katecheza III.

więcej

List do Galatów

Kolejny tom Komentarza Biblijnego Edycji św. Pawła budzi nadzieję na szybsze ukończenie wielkiego projektu polskiego środowiska biblistów. Komentarz Dariusza Sztuka SDB dotyczy dzieła, które Apostoł napisał pod koniec swego pobytu w Efezie jako odpowiedź na niepokojące wieści o niebezpieczeństwie zagrażającym wierze (por. Ga 3,2; 4,21; 5,4); NKB.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 14061954

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu