Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Mistyczna katedra litanii loretańskiej

Stolica Mądrości (Sedes sapientiae)

2018-05-02

News
Teksty liturgiczne świąt maryjnych często odwołują się do ksiąg mądrościowych Starego Testamentu (jak Prz 8,22-31 czy Syr 24), sławiących uosobioną Mądrość. Powstaje jednak pytanie, czy takie przystosowanie tych pochwał do Matki Pana jest uzasadnione? Czy wolno przenosić na Maryję te treści, które odnosiły się w Starym Testamencie do daru objawionej mądrości? W jakiej mierze możemy w Matce Jezusa dostrzegać spełnienie biblijnych zapowiedzi „Panny mądrej”?

wprowadzenie


CZYTAJ!
Łk 11,27-28 (Biblia ekumeniczna)

Gdy Jezus mówił, pewna kobieta spośród zgromadzonych zawołała donośnym głosem do Niego: Błogosławiona matka, która Cię urodziła i wykarmiła. On zaś odpowiedział: O ile bardziej błogosławieni są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą go,


ROZWAŻ!

Aby odpowiedzieć na te pytania, należy najpierw wyjaśnić, co oznacza mądrość w świetle objawienia biblijnego. Uwzględniając rozwój tego objawienia, możemy zauważyć, że mądrość w Starym Testamencie oznacza Prawo Mojżeszowe (Tora), w Nowym Przymierzu natomiast – osobę Chrystusa. Skoro Prawo, zawarte w Pięcioksięgu Mojżesza stanowi źródło mądrości (Ba 3,12) i samą mądrość, to mędrcem jest ten, kto rozważa treść tych ksiąg, aby z nich czerpać wskazówki życiowe. Izrael wyróżnia się pośród narodów właśnie tym uważnym rozpamiętywaniem słowa Bożego, nakazów i praw, jakie Bóg objawił swemu ludowi.

Otóż to, co było przedmiotem refleksji wszystkich Izraelitów, stało się w sposób wyjątkowy udziałem Maryi jako Matki Słowa wcielonego. Aby zrozumieć tajemnicę swego Syna, musiała Ona ustawicznie „rozważać w sercu” (Łk 2,19) prawdy wiary przodków. Musiała je konfrontować ze słowami Jezusa, uosobionej „Mądrości Boga” (1 Kor 1,24.30). Zwłaszcza św. Łukasz maluje po mistrzowsku portret Maryi, uważnie słuchającej tego, co mówi Jej Syn, wcielona Mądrość. Do Niej w szczególny sposób odnosi się to, co Łukasz kładzie w usta Jezusa: „o mądrości świadczą wszystkie jej dzieci” (Łk 7,35).

Maryja jest „stolicą mądrości” w podwójnym sensie. Najpierw w znaczeniu dosłownym, biologicznym, ponieważ nosiła w swym łonie Syna Bożego, który jest wcieloną Mądrością. Jest nią także w głębszym znaczeniu duchowym, gdyż zawsze przyjmowała słowo Boże, strzegąc go z miłością w sercu i przeniknąć jego zawiłości. Sam Jezus postawił Ją za wzór wszystkich swoim uczniom, którzy starają się zatrzymywać słowo w sercu, aby mogło wydać „plon dzięki wytrwałości” (Łk 8,21). Jezus sławi swą Matkę nie tyle za Jej biologiczne macierzyństwo, co raczej za to, że z wiarą przyjmowała Jego naukę (Łk 11,27-28). Jej Boskie macierzyństwo było konsekwencją posłuszeństwa woli Ojca, okazanego już przy zwiastowaniu w Nazarecie. Zwięźle wyraził to św. Augustyn mówiąc, że „bardziej niż w łonie, nosiła Jezusa w sercu” (De sancta virginitate, 3).

Powołanie Kościoła jest podobne: ma on ustawicznie słuchać słowa Bożego i rozważać jego znaczenie. Znaki czasu, objawiające się zwłaszcza w trudnych momentach historii, skłaniają wierzących do konfrontacji z proroczą zapowiedzią Jezusa: „Ja jestem z wami przez wszystkie dni…” (Mt 28,20). „Powiedziałem wam to wszystko, abyście przypomnieli sobie, gdy nadejdzie ich godzina” (J 16,4). Dzięki temu otwarciu na słowa Chrystusowej mądrości, Jego uczniowie tak jak Maryja stają się mieszkaniem samego Boga: „Każdy, kto Mnie miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go. Przyjdziemy do niego i będziemy u niego mieszkać” (J 14,23).


MÓDL SIĘ!

Stolico mądrości – módl się za nami!


ŻYJ SŁOWEM!

Pytanie: Czego możemy się nauczyć z modlitwy Maryi? Odpowiedz: Nauczyć się modlić do Maryi znaczy złączyć się z Jej "niech mi się stanie według twego słowa" (Łk 1,38). Modlitwa to ostatecznie poświęcenie, które otwiera na miłość Bożą. Gdy na wzór Maryi mówimy "tak", Bóg ma możliwość wkroczyć w nasze życie (Youcat, 479). Szukać mądrości nie w księgach i traktatach, ale na kolanach!

ks. Antoni Tronina

fot. uadyton.edu/

Pozostałe tematy
Aktualności

Katechezy eucharystyczne

Kongres Eucharystyczny w diecezji gliwickiej stał się okazją do zaangażowania poszczególnych wiernych, jak i grup, stowarzyszeń i ruchów lokalnego Kościoła. Studenci Wydziału Teologicznego UO przygotowali cykl katechez dla młodzieży, by odpowiedzieć na apel Biskupa Gliwickiego i włączyć się w przygotowanie do dobrego przeżycia tego czasu łaski; zob. Wprowadzenie. Katecheza VIII.

więcej

Dzieło Wspierania Powołań

Biskup Gliwicki w specjalnym komunikacie przestawił inicjatywę powołania Różańcowego Dzieła Wspierania Powołań. "Najbardziej potrzebnym, a jednocześnie najprostszym sposobem towarzyszenia powołanym, jest nasza modlitwa, do której zachęcam gorąco wszystkich diecezjan" - przekonywał. Zapraszamy uczniów i sympatyków Szkoły Słowa do włączenia się w to dzieło; zob. poniżej

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 14306624

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu