Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Mistyczna katedra litanii loretańskiej

Przybytek Ducha Świętego (Vas spirituale)

2018-05-22

News
Trzy kolejne wezwania Litanii porównują Maryję z Przybytkiem, w którym zamieszkała chwała Pańska podczas wędrówki Izraela przez pustynię (por. Wj 40,34-38). W tekście łacińskim mowa jest ogólnie o „naczyniu” (vas); tak też było w staropolskim przekładzie Litanii, używanym jeszcze przed Soborem.

wprowadzenieCZYTAJ!

Dz 1,12-14

[Apostołowie] wrócili do Jeruzalem z góry zwanej Oliwną, która znajduje się blisko Jeruzalem, w odległości drogi szabatowej. A gdy tam przebywali, weszli do sali na piętrze, gdzie się zwykle zbierali. Byli tam: Piotr, Jan, Jakub, Andrzej, Filip, Tomasz, Bartłomiej, Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, Szymon Gorliwy i Juda, syn Jakuba. Wszyscy oni modlili się wytrwale i jednomyślnie. Razem z nimi były także kobiety, Maryja, Matka Jezusa, i Jego bracia.


ROZWAŻ!

„Naczynie duchowne” to formuła biernej roli Maryi, na którą zstąpił Duch Święty, aby mógł się w Niej począć Syn Boży. Wyrażamy tę niezgłębioną prawdę wiary, gdy stwierdzamy w modlitwie: „Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi, i poczęła z Ducha Świętego”.

Druga część tej modlitwy wskazuje na moment, w którym dokonało się Wcielenie. Dokonało się ono dopiero wtedy, gdy Maryja przekazała Bożemu zwiastunowi swą wolną decyzję: „Oto ja Służebnica Pańska; niech mi się stanie według słowa twego”. Modlitwa Kościoła zwraca więc uwagę na fakt, że Matka Boża nie jest jedynie biernym, bezwolnym narzędziem w rękach Wszechmocnego. Jej odpowiedź wyraża wolę aktywnej współpracy w zbawczym dziele Ojca, razem z Synem, w Duchu Świętym. Obecny przekład tej inwokacji oddaje więc znacznie lepiej treść zawartą w łacińskim oryginale.

Przybytek, którego wyidealizowany obraz przedstawia Księga Wyjścia, to miejsce spotkań ludu Przymierza z Bogiem Izraela. Bóg przebywał tam w duchowy sposób ponad przebłagalnią, która kryła Arkę Przymierza. Z wnętrza Przybytku, zwanego też Namiotem Spotkania, Bóg udzielał pouczeń za pośrednictwem Mojżesza. Sanktuarium Izraela na pustyni było zapowiedzią świątyni duchowej, którą zapowiadali prorocy. Spełnieniem tej zapowiedzi jest Kościół jako mistyczne ciało Chrystusa. Św. Paweł wyraźnie naucza, że każdy chrześcijanin jako członek tego Ciała, jest również świątynią Bożą, a jego ciało jest przybytkiem Ducha Świętego (1 Kor 6,19). Jako członkowie mistycznego Ciała Chrystusa, mamy obowiązek przyczyniać się do jego wzrostu (Ef 4,1-16).

Tak więc Chrystus stanowi fundament żywej budowli Kościoła, a wszyscy wierni są żywymi kamieniami, tworząc wraz z Nim duchową świątynię. Zrozumiałe, że Matka Pana ma szczególne miejsce w tej świątyni, będąc napełniona Duchem Świętym od chwili poczęcia Bożego Syna. Podobnie jak w świątyni jerozolimskiej miejscem najświętszym było sanktuarium kryjące Arkę, tak Ona jest prawdziwym Przybytkiem Ducha Świętego. Wydając na świat Zbawiciela, stała się wzorem dla całego Kościoła i wszystkich jego członków. Jej wstawiennicza modlitwa zawsze miała szczególne znaczenie w życiu wspólnoty wierzących w Chrystusa.

MÓDL SIĘ!

Przybytku Ducha Świętego – módl się za nami!


ŻYJ SŁOWEM!

Św. Jan Paweł II w encyklice o Duchu Świętym uczył: "Kościół trwa na modlitwie z Maryją. Owo zjednoczenie modlącego się Kościoła z Matką Chrystusa należy od początku do tajemnicy Kościoła, Bogarodzica jest obecna w tej tajemnicy tak, jak jest obecna w tajemnicy swojego Syna (...). Boża Rodzicielka jest... pierwowzorem Kościoła (...). I on także (tj. Kościół) jest dziewicą, która... dochowuje wiary danej Oblubieńcowi" (DV 66). Każdy wierzący zaproszony jest do tej modlitewnej i oblubieńczej wspólnoty. Podejmijmy zatem trud czuwania i modlitwy wytrwałej i jednomyślnej w intencji Kościoła, naszej Matki!

ks. Antoni Tronina

fot. uadyton.edu/

Pozostałe tematy
Aktualności

Dzieło Wspierania Powołań

Biskup Gliwicki w specjalnym komunikacie przestawił inicjatywę powołania Różańcowego Dzieła Wspierania Powołań. "Najbardziej potrzebnym, a jednocześnie najprostszym sposobem towarzyszenia powołanym, jest nasza modlitwa, do której zachęcam gorąco wszystkich diecezjan" - przekonywał. Zapraszamy uczniów i sympatyków Szkoły Słowa do włączenia się w to dzieło; zob. poniżej

więcej

Katechezy eucharystyczne

Kongres Eucharystyczny w diecezji gliwickiej stał się okazją do zaangażowania poszczególnych wiernych, jak i grup, stowarzyszeń i ruchów lokalnego Kościoła. Studenci Wydziału Teologicznego UO przygotowali cykl katechez dla młodzieży, by odpowiedzieć na apel Biskupa Gliwickiego i włączyć się w przygotowanie do dobrego przeżycia tego czasu łaski; zob. Wprowadzenie. Katecheza VIII.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 14291334

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu