Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Mistyczna katedra litanii loretańskiej

Królowa wszystkich Świętych (Regina Sanctorum omnium)

2018-08-22

News
Uroczystość Wszystkich Świętych wyraża wiarę w świętych obcowanie i w powszechne powołanie do świętości. Kościoły wschodnie już w IV wieku oddawały cześć wszystkim męczennikom w piątek po Wielkanocy; zwyczaj ten przetrwał w obrządku chaldejskim do dzisiaj. W Kościele rzymskim pierwsze świadectwa o obchodzeniu tego święta w niedzielę po Pięćdziesiątnicy pochodzą z VI wieku: do męczenników dodawano wtedy wszystkich, którzy osiągnęli zbawienie. Nieco później (609) święty papież Bonifacy IV przeniósł relikwie znanych męczenników do rzymskiego Panteonu i dedykował tę świątynię Matce Bożej i męczennikom (S. Maria ad Martyres).


CZYTAJ!
Ap 12,1-5 (BP)

Na niebie ukazał się wielki znak: Kobieta obleczona w słońce. Pod jej stopami - księżyc, a na jej głowie - wieniec z dwunastu gwiazd. Jest brzemienna i krzyczy ogarnięta bólami i cierpieniem rodzenia. Ukazał się też inny znak na niebie: Oto wielki smok ognisty ma siedem głów i dziesięć rogów, a na głowach siedem diademów. Jego ogon ciągnie trzecią część gwiazd nieba i zrzucił je na ziemię. Smok stanął przed kobietą, która miała rodzić, aby gdy tylko urodzi, pożreć jej dziecko. I urodziła syna - mężczyznę, który będzie pasł wszystkie narody laską żelazną. Jej dziecko zostało porwane do Boga, przed Jego tron. 


ROZWAŻ!

Gestem przeniesienia relikwii męczenników do rzymskiego Panteonu papież wyraził wiarę Kościoła w wyjątkową pozycję Maryi pośród świętych. Jest Ona godnym naśladowania wzorem wszelkiej świętości. Współczesna nauka soborowa podjęła chętnie tę starożytną intuicję, ukazując Maryję jako „najdoskonalszy wzorzec wiary i miłości” (LG 53). Papieże ostatniego półwiecza, poczynając od Soboru, wskazują na Matkę Zbawiciela jako przewodniczkę w drodze do świętości. Jej postawa zawierzenia Synowi jest najlepszym przykładem dla „pielgrzymującego ludu Bożego”.

Ale Kościół to także wspólnota osób, połączonych wspólnym celem. Maryja stanowi indywidualny wzór dla każdego z uczniów Jej Syna, Chrystusa. Wzorzec ten może mieć niezliczone zastosowania, zależnie od osobowości, kultury i możliwości każdego z wierzących. Każdy też musi osobiście wybrać drogę Jej naśladowania, aby osiągnąć osobistą świętość. Autentyczność tych osobistych dróg winniśmy weryfikować w oparciu o kryteria widoczne w życiu „Królowej wszystkich Świętych”.

Trzeba więc najpierw pozwolić ogarnąć się miłości, jaką Bóg nas pierwszy umiłował (por. 1 J 4,10). Nie jest to łatwe z powodu fałszywej pokory i różnych uprzedzeń. Maryja uczy nas, jak przyjmować Bożą łaskę, powierzać się Jego prowadzeniu i za wszystko dziękować. Drugim warunkiem zbawienia jest rozumne posłuszeństwo Bożym planom. Maryja jest wzorem osoby, która „będąc posłuszną, stała się przyczyną zbawienia zarówno dla siebie jak i dla całego rodzaju ludzkiego” (św. Ireneusz). „Dziewica słuchająca” uczy kontemplacji słowa Bożego (Łk 2,19.51). Stanowi też wzór wytrwałej wierności Bogu w sytuacjach dramatycznych (Łk 2,41-51). Służebnica Pańska uczy nas wreszcie czynnej posługi względem potrzebujących (J 2,1-11) i wytrwałości pod krzyżem (J 19,25-27).

Liczne są drogi, jakie Królowa wszystkich Świętych musiała przebyć dążąc do celu, jaki miała osiągnąć u boku Syna. Jej przykład stanowi ustawiczną zachętę dla wszystkich dzieci Kościoła, aby niestrudzenie iść Jej śladem ku prawdziwej świętości.


MÓDL SIĘ!

Królowo wszystkich Świętych - módl się za nami!


ŻYJ SŁOWEM!

Królestwo Boże jest dla tych, którzy przyjmą dobrą nowinę (Mk 1,15). I chociaż nie jest ono z tego świata (J 18,36), to Zmartwychwstały rozszerza swoje panowanie na wszystkich ludzi (1 Kor 15,24). Apostoł przekonuje: "Wolą Bożą jest nasze uświęcenie" (1 Tes 4,3; por. Hbr 10,10; 1 P 1,16). Doskonałym wzorem dla wszystkich jest Niewiasta obleczona w słońce (Ap 12,1).

ks. Antoni Tronina

fot. uadyton.edu/

Pozostałe tematy
Aktualności

Katechezy eucharystyczne

Kongres Eucharystyczny w diecezji gliwickiej stał się okazją do zaangażowania poszczególnych wiernych, jak i grup, stowarzyszeń i ruchów lokalnego Kościoła. Studenci Wydziału Teologicznego UO przygotowali cykl katechez dla młodzieży, by odpowiedzieć na apel Biskupa Gliwickiego i włączyć się w przygotowanie do dobrego przeżycia tego czasu łaski; zob. Wprowadzenie. Katecheza VIII.

więcej

Dzieło Wspierania Powołań

Biskup Gliwicki w specjalnym komunikacie przestawił inicjatywę powołania Różańcowego Dzieła Wspierania Powołań. "Najbardziej potrzebnym, a jednocześnie najprostszym sposobem towarzyszenia powołanym, jest nasza modlitwa, do której zachęcam gorąco wszystkich diecezjan" - przekonywał. Zapraszamy uczniów i sympatyków Szkoły Słowa do włączenia się w to dzieło; zob. poniżej

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 14306785

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu