Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Mistyczna katedra litanii loretańskiej

Królowa pokoju (Regina pacis)

2018-10-16

News
Pokój w świeci, w Kościele i sercu każdego człowieka to dar, o który trzeba się nieustannie modlić. Im więcej modlitwy, tym więcej nadziei na „pokój i radość w Duchu Świętym”. Charakterystyczne jest to, że Matka Boża - w licznych objawieniach - przypomina o wezwaniu do nawrócenia i modlitwy o pokój.


CZYTAJ!
Ps 85,9-14 (tłum. A. Tronina - Psałterz Biblii Greckiej)

Posłucham, co mówi we mnie Pan, Bóg:
Oto ogłasza pokój swemu ludowi,
swoim świętym i tym, co zwracają serce ku Niemu.
Zaiste, Jego zbawienie
jest blisko tych, co się Go boją,
aby w ziemi naszej zamieszkać mogła chwała.
Miłosierdzie i prawda spotkały się,
sprawiedliwość i pokój dały sobie pocałunek.
Prawda z ziemi wyrosła
a sprawiedliwość spogląda z nieba.
Pan bowiem użyczy łaskawości
a ziemia nasza wyda swój owoc.
Sprawiedliwość przed Nim pójdzie,
będzie wytyczać drogę Jego krokom.

ROZWAŻ!

Skoro Syn Maryi nazwany został już w proroctwie „Księciem Pokoju” (Iz 9,5), to Jego Matce słusznie przysługuje tytuł „Królowej Pokoju”. Dzięki swej roli w zbawczym dziele Syna, miała Ona istotny udział w przywracaniu pierwotnej harmonii między Bogiem a człowiekiem i ludzi między sobą. Teologiczna prawda o Maryi jako Królowej Pokoju dojrzewała w świadomości Kościoła przez długie wieki. Szczególny wyraz dał temu przekonaniu papież Benedykt XV, który podczas straszliwej wojny światowej (1917) polecił dołączyć do Litanii loretańskiej wezwanie „Królowo Pokoju”.

W nowym Mszale maryjnym znalazł się też tekst Mszy Świętej o Najświętszej Maryi Pannie, Królowej Pokoju. Wiodące tematy tego wspomnienia liturgicznego to dziękczynienie za dar pokoju, a także gorąca prośba o pokój dla całej ludzkości. Pełnia pokoju i życie w zgodzie całego stworzenia to bezcenne dary, przywrócone światu przez wcielenie Syna Bożego. Dzięki wstawiennictwu Królowej Pokoju możemy żywić nadzieję na przywrócenie w całym świecie daru jedności i pokoju.

Pierwszym czytaniem liturgicznym tej Mszy św. jest wspomniany fragment Księgi Izajasza, mówiący o „Księciu Pokoju”. Jest to jedno z trzech proroctw o przyszłym władcy z królewskiego rodu Dawida. Jego symboliczne imię Emmanuel, „Bóg z nami” wskazuje na jego szczególną bliskość z Bogiem, a zarazem z człowiekiem. W kontekście tytułu Maryi jako „Królowej Pokoju” ważne jest nazwanie królewskiego Potomka mianem „Księcia Pokoju”. Wyjaśnieniem tego niezwykłego określenia są ostatnie słowa perykopy: „Wielkie będzie Jego panowanie w pokoju bez granic na tronie Dawida i nad Jego królestwem, które On utwierdzi prawem i sprawiedliwością, odtąd i na wieki” (Iz 9,6). Maryja jako Matka Mesjasza zrodziła światu zapowiadanego Księcia Pokoju; dlatego też uczestniczy w Jego dziele budowania pokoju w świecie rozdartym niezgodą.

Psalm responsoryjny (Ps 85,9-14) kończy się zapowiedzią pokoju (szalom), jaki zapanuje dzięki interwencji Boga w czasie zbawczym. W tym kontekście Ewangelia o Zwiastowaniu (Łk 1,26-39) zapowiada ten bliski czas zbawienia, który przyniesie ludziom pokój i zgodne współżycie. Świetnie wyraził tę nadzieję św. Paweł: Przez Chrystusa Bóg pojednał wszystko z sobą i wprowadził pokój przez krew Jego krzyża (Kol 1,20). Odtąd wierzący są dziećmi pokoju, należą już do królestwa Bożego, które oznacza „pokój i radość w Duchu Świętym” (Rz 14,17).


MÓDL SIĘ!

Królowo pokoju - módl się za nami!


ŻYJ SŁOWEM!

Misją sług słowa Bożego jest "[ogłaszać] pokój swojemu ludowi" (Ps 85,9; por. Łk 2,14; J 14,27; 20,19n). Głosiciele pokoju są nosicielami dobrej nowiny, a ich stopy są błogosławione (Iz 40,9; 52,7; Ps 96,2). Królowa Pokoju zanosi orędzie pokoju wszystkim ludziom - módlmy się zatem z Nią o pokój w świecie!

ks. Antoni Tronina

fot. Regina pacis - Bazylika Matki Bożej w Rzymie

Pozostałe tematy
Aktualności

Katechezy eucharystyczne

Kongres Eucharystyczny w diecezji gliwickiej stał się okazją do zaangażowania poszczególnych wiernych, jak i grup, stowarzyszeń i ruchów lokalnego Kościoła. Studenci Wydziału Teologicznego UO przygotowali cykl katechez dla młodzieży, by odpowiedzieć na apel Biskupa Gliwickiego i włączyć się w przygotowanie do dobrego przeżycia tego czasu łaski; zob. Wprowadzenie. Katecheza VIII.

więcej

Dzieło Wspierania Powołań

Biskup Gliwicki w specjalnym komunikacie przestawił inicjatywę powołania Różańcowego Dzieła Wspierania Powołań. "Najbardziej potrzebnym, a jednocześnie najprostszym sposobem towarzyszenia powołanym, jest nasza modlitwa, do której zachęcam gorąco wszystkich diecezjan" - przekonywał. Zapraszamy uczniów i sympatyków Szkoły Słowa do włączenia się w to dzieło; zob. poniżej

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 14306838

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu