Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Mistyczna katedra litanii loretańskiej

Królowa pokoju (Regina pacis)

2018-10-16

News
Pokój w świeci, w Kościele i sercu każdego człowieka to dar, o który trzeba się nieustannie modlić. Im więcej modlitwy, tym więcej nadziei na „pokój i radość w Duchu Świętym”. Charakterystyczne jest to, że Matka Boża - w licznych objawieniach - przypomina o wezwaniu do nawrócenia i modlitwy o pokój.


CZYTAJ!
Ps 85,9-14 (tłum. A. Tronina - Psałterz Biblii Greckiej)

Posłucham, co mówi we mnie Pan, Bóg:
Oto ogłasza pokój swemu ludowi,
swoim świętym i tym, co zwracają serce ku Niemu.
Zaiste, Jego zbawienie
jest blisko tych, co się Go boją,
aby w ziemi naszej zamieszkać mogła chwała.
Miłosierdzie i prawda spotkały się,
sprawiedliwość i pokój dały sobie pocałunek.
Prawda z ziemi wyrosła
a sprawiedliwość spogląda z nieba.
Pan bowiem użyczy łaskawości
a ziemia nasza wyda swój owoc.
Sprawiedliwość przed Nim pójdzie,
będzie wytyczać drogę Jego krokom.

ROZWAŻ!

Skoro Syn Maryi nazwany został już w proroctwie „Księciem Pokoju” (Iz 9,5), to Jego Matce słusznie przysługuje tytuł „Królowej Pokoju”. Dzięki swej roli w zbawczym dziele Syna, miała Ona istotny udział w przywracaniu pierwotnej harmonii między Bogiem a człowiekiem i ludzi między sobą. Teologiczna prawda o Maryi jako Królowej Pokoju dojrzewała w świadomości Kościoła przez długie wieki. Szczególny wyraz dał temu przekonaniu papież Benedykt XV, który podczas straszliwej wojny światowej (1917) polecił dołączyć do Litanii loretańskiej wezwanie „Królowo Pokoju”.

W nowym Mszale maryjnym znalazł się też tekst Mszy Świętej o Najświętszej Maryi Pannie, Królowej Pokoju. Wiodące tematy tego wspomnienia liturgicznego to dziękczynienie za dar pokoju, a także gorąca prośba o pokój dla całej ludzkości. Pełnia pokoju i życie w zgodzie całego stworzenia to bezcenne dary, przywrócone światu przez wcielenie Syna Bożego. Dzięki wstawiennictwu Królowej Pokoju możemy żywić nadzieję na przywrócenie w całym świecie daru jedności i pokoju.

Pierwszym czytaniem liturgicznym tej Mszy św. jest wspomniany fragment Księgi Izajasza, mówiący o „Księciu Pokoju”. Jest to jedno z trzech proroctw o przyszłym władcy z królewskiego rodu Dawida. Jego symboliczne imię Emmanuel, „Bóg z nami” wskazuje na jego szczególną bliskość z Bogiem, a zarazem z człowiekiem. W kontekście tytułu Maryi jako „Królowej Pokoju” ważne jest nazwanie królewskiego Potomka mianem „Księcia Pokoju”. Wyjaśnieniem tego niezwykłego określenia są ostatnie słowa perykopy: „Wielkie będzie Jego panowanie w pokoju bez granic na tronie Dawida i nad Jego królestwem, które On utwierdzi prawem i sprawiedliwością, odtąd i na wieki” (Iz 9,6). Maryja jako Matka Mesjasza zrodziła światu zapowiadanego Księcia Pokoju; dlatego też uczestniczy w Jego dziele budowania pokoju w świecie rozdartym niezgodą.

Psalm responsoryjny (Ps 85,9-14) kończy się zapowiedzią pokoju (szalom), jaki zapanuje dzięki interwencji Boga w czasie zbawczym. W tym kontekście Ewangelia o Zwiastowaniu (Łk 1,26-39) zapowiada ten bliski czas zbawienia, który przyniesie ludziom pokój i zgodne współżycie. Świetnie wyraził tę nadzieję św. Paweł: Przez Chrystusa Bóg pojednał wszystko z sobą i wprowadził pokój przez krew Jego krzyża (Kol 1,20). Odtąd wierzący są dziećmi pokoju, należą już do królestwa Bożego, które oznacza „pokój i radość w Duchu Świętym” (Rz 14,17).


MÓDL SIĘ!

Królowo pokoju - módl się za nami!


ŻYJ SŁOWEM!

Misją sług słowa Bożego jest "[ogłaszać] pokój swojemu ludowi" (Ps 85,9; por. Łk 2,14; J 14,27; 20,19n). Głosiciele pokoju są nosicielami dobrej nowiny, a ich stopy są błogosławione (Iz 40,9; 52,7; Ps 96,2). Królowa Pokoju zanosi orędzie pokoju wszystkim ludziom - módlmy się zatem z Nią o pokój w świecie!

ks. Antoni Tronina

fot. Regina pacis - Bazylika Matki Bożej w Rzymie

Pozostałe tematy
Aktualności

Tydzień formacji eucharystycznej

Liturgiczny okres zwykły jest zaproszeniem do pogłębienia pobożności eucharystycznej. Stąd propozycja Klubu Inicjatyw Biblijnych do organizacji Tygodnia Formacji Eucharystycznej. Proponujemy siedem stacji na wzór Drogi Światła: uwielbienie Pana w tajemnicy Eucharystii - w formie nabożeństwa lub prywatnej adoracji przed Najświętszym Sakramentem; zob. kib

więcej

Pieśni maryjne w wykonaniu kleryków WMSD

Schola Wyższego Seminarium Duchownego w Opolu prezentuje pierwsze nagranie pieśni maryjnych z cyklu "Śpiewajmy Maryi" w Sanktuarium Matki Bożej Pokornej w Rudach; zob. rudy-parafia.pl; GN 20/23.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 12061675

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu