Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Drogi wychowania

Wprowadzenie

2018-11-19

News
Nowy cykl "Drogi wychowania" jest zaproszeniem dla rodziców, nauczycieli i wychowawców oraz wszystkich uczniów naszej Szkoły Słowa Bożego do cierpliwego i konsekwentnego czytania elementarza pedagogii biblijnej. Tekstowi w dynamice lectio divna towarzyszyć będzie obraz (ilustracja) Anny Szadkowskiej OV. Ks. Artur Sepioło zachęca zaś do współpracy z Bożym Słowem w procesie wychowania i towarzyszenia swoim dzieciom w rozwoju, czyli "od teorii do praktyki". Czekamy na Wasze odpowiedzi na pytania czy sugestie wychowawcze. Piszcie na adres: jkochel@uni.opole.pl!Drogi wychowania

Elementarz pedagogii biblijnej

Pismo Święte nie jest podręcznikiem wychowania, posiada jednak wielką wartość edukacyjną. Jest natchnioną księgą nauczania i wychowania do życia w wierze. Uczy elementarnych prawd i sposobów nauczania i wychowania człowieka, które najlepiej oddaje termin „droga” (hebr. derek; gr. hodos). W Biblii odnajdujemy teksty, które wytyczają cele i kierunki proponowanej „drogi” oraz wskazują na fundamentalne etapy takiej edukacji człowieka: od nauczania podstawowego do dojrzałego wychowania „na miarę wielkości według pełni Chrystusa” (Ef 4,13).

Pierwszym Nauczycielem i Wychowawcą jest Pan Bóg, który żywi, karmi i utrzymuje każde stworzenie – „wyrównuje przed [nami] drogę” (Ps 5,9; por. Łk 12,24). On wytyczył etapy drogi wychowania: cel, zadania, treści i metody. On też poprowadził swój lud i przekonywał: „Uznaj w sercu, że jak wychowuje człowiek swego syna, tak Pan, Bóg twój wychowuje ciebie” (Pwt 8,5). Opiekował się nim, pouczał, strzegł, zawarł z nim przymierze, nadał prawa i nakazy (por. Pwt 1,31; 4,1; 5,2-22; 32,10-12). W końcu posłał swojego Syna – Jedynego Nauczyciela i Mistrza (Mt 23,8-10; J 13,13), który przez Ducha Prawdy „pouczy o wszystkim” i „poprowadzi ku pełnej prawdzie” (J 14,26; 16,13).

Niestety, dzisiaj coraz więcej osób odrzuca tradycyjne, biblijne wychowanie, a wybiera „kulturę typu instant”, która odnosi się do typowego dla naszych czasów nawyku i konieczności życia w „natychmiastowości”. Dominuje w niej pragnienie posiadania wszystkiego tego, co „możliwe”, od razu – „natychmiast”, bez większego wysiłku, zaufania i wiary. Życie w takiej rzeczywistości nie pozwala dostrzec tego, co najważniejsze i prawdziwe. Nie pomaga nauczyć i wychowywać w oparciu o trwałe wartości. W tej ponowoczesnej „mgle” człowiek błądzi po bezdrożach, traci orientację i sens życia.

Jaki „przewodnik” może nas poprowadzić najkrótszą i bezpieczną drogą?

Benedykt XVI określił Pismo Święte jako kompas, który wyznacza cel i kierunek dla naszej drogi. W orędziu na Światowe Dni Młodzieży (2006) zwrócił uwagę na Psalm 119: „Twoje słowo jest lampą dla moich kroków i światłem na mojej ścieżce” (w. 105). Papież tak przekonywał młodych o wartości edukacyjnej Pisma Świętego: „Drodzy młodzi, wzywam was, byście osiągnęli zażyłość z Biblią, trzymali ją w zasięgu ręki, ażeby była dla was niczym kompas wskazujący drogę, którą należy iść. Czytając ją, nauczycie się poznawać Chrystusa. Mówił o tym św. Hieronim: «Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa»” (PL 24,17; por. Dei Verbum, 25). Wskazał też na właściwą metodę odczytywania Biblii, czyli lectio divina – „ćwiczenie się w osobistym słuchaniu słowa Bożego” (kard. C.M. Martini). Papież senior powrócił do tej myśli w adhortacji apostolskiej o Słowie Bożym w życiu i misji Kościoła: „W młodości pojawiają się nieodparte i szczere pytania na temat sensu własnego życia i tego, jaki kierunek nadać swojej egzystencji. Na te pytania tylko Bóg potrafi dać prawdziwą odpowiedź. (…) Powinniśmy pomóc młodym ludziom w poznawaniu Pisma Świętego i bliskim obcowaniu z nim, aby było niczym kompas wskazujący drogę, którą należy iść” (Verbum Domini, 104).

Biblia może być „przewodnikiem” wychowania i „kompasem” samowychowania. Posiadanie wewnętrznego „kompasu” umożliwia spokojne rozeznawanie i dojrzałe podejmowanie decyzji. Medytacyjna lektura tekstów biblijnych jest lekarstwem dla współczesnego człowieka narażonego na oddziaływanie tak wielu zewnętrznych czynników, związanych chociażby z mediami elektronicznymi: „Wszyscy, ale szczególnie młodzi ludzie – pisze papież Franciszek – są narażeni na nieustanny zapping [skakanie po kanałach telewizyjnych]. Można poruszać się w dwóch lub trzech przestrzeniach jednocześnie i uczestniczyć w tym samym czasie w różnych wirtualnych wydarzeniach. Bez mądrości rozeznania łatwo możemy stać się marionetkami, będącymi zakładnikami chwilowych tendencji” (Gaudete et exsultate, 167).

W tej sytuacji nieodzowne jest nauczanie i wychowanie oparte na trwałych wartościach zakorzenionych w Słowie Bożym, zawartym w świętej Tradycji i Piśmie Świętym (por. 1 Tm 6,20; 2 Tes 2,15; KKK 84; 108). „W rezultacie konieczna okazuje się edukacja, która nauczałaby krytycznego myślenia i proponowała proces dojrzewania w kręgu wartości” – przekonuje papież Franciszek (Evangelii gaudium, 64). W wychowaniu w wierze potrzeba więc powrócić do czystych źródeł Słowa Życia (1 J 1,1).

„Elementarz biblijny” pomoże odnaleźć podstawowe i najprostsze ścieżki tradycyjnego wychowania. W ten sposób, czytając (lectio) wybrane teksty biblijne w rytmie lectio divina, będziemy rozważać (meditazio) i modlić się (oratio), by uczyć się krytycznego osądu współczesnej rzeczywistości i dojrzewać w kręgu wartości chrześcijańskich. Biblia jest księgą dialogu, spotkania i osobistego doświadczenia człowieka z Bogiem. Nie jest podręcznikiem do nauczania, lecz prawdziwym świadectwem drogi ku wierze – towarzyszenia; przedstawia dzieje wychowania konkretnych ludzi, którzy pozostają w bliskim kontakcie z Bogiem.

Duchowej lekturze teksów biblijnych towarzyszą proste rysunki (kreskówki), ślady „artystycznego” czytania Anny Szadkowskiej OV. Autorka malowanym bohaterom nadała imiona: Dreptak – uczeń oraz Przewodnik – nauczyciel, gdyż wiernie towarzyszą naszej lekturze w kolejnych etapach procesu edukacyjnego. Rysunki mogą stanowić pretekst do rozmowy z dziećmi–uczniami na tematy wychowawcze! Pomostem między teorią a praktyką jest propozycja "Działaj!", która odpowiada patrystycznej funkcji operatio - działaniu (czynowi). Ks. Artur Sepioło - znany ewangelizator i duszpasterz - podpowiada, jak wcielić w życie założenia pedagogii biblijnej. Właściwie dopiero actio - operatio jest dojrzałym owocem duchowej lektury Pisma Świętego.

Zapraszamy gorąco na szlaki duchowej wędrówki drogami wychowania biblijnego, oby dołączył do nas i szedł z nami Jedyny Nauczyciel, który uczniom idącym do Emaus „wyjaśniał […], co odnosiło się do Niego we wszystkich Pismach” (Łk 24,27). A jeśli On pójdzie z nami, to pomoże rozeznać naszą sytuację życiową, podejmie z nami autentyczny dialog, będzie pytał, napominał, wyjaśniał…, aż spotka się z nami i pośle z misją do braci, by „[opowiedzieć] o tym, co [nam] się przydarzało w drodze i jak dał się [nam] poznać przy łamaniu [słowa i] chleba” (24,35).

ks. Jan Kochel

 

PLAN MEDYTACJI

Wychowanie – definicja (grudzień 2018)

Wychowanie, wychowawca i wychowanek.

Trefō – żywić, utrzymywać, wychowywać.

Paideuō – uczyć, ćwiczyć, wychowywać.

Droga (proces) wychowania.


Bóg wychowuje swój lud (styczeń 2019)

Bóg prowadzi swój lud.

Bóg poucza swój lud.

Bóg zawarł z ludem przymierze.

Bóg strzeże [go] jak źrenicy oka.


Plan Bożego nauczania (luty 2019)

Projekt Boży "na [swój] obraz i podobieństwo".

Pierwsze przykazanie – „Słuchaj!”.

Przykazanie miłości – osnowa Dekalogu.

Boże obietnice i zamiary.


Etapy drogi wychowawczej (marzec 2019)

Rozpoczynać od początku (alfabet).

Uczyć stopniowo - cierpliwie (poziomy).

Co mamy czynić? (cele i zadania).

Wychowywać wspólnotowo i indywidualnie (metody).


Napomnienie i korekta (kwiecień 2019)

Bóg upomina i poprawia.

Realizm procesu edukacyjnego.

Bóg nie może milczeć wobec zła.

Upomnienie braterskie w Kościele.


Współpracownicy Boga (maj 2019)

Abraham – nasz ojciec w wierze.

Mojżesz – przewodnik w wierze.

Prorocy – nauczyciele ludu.

Apostoł Paweł – ewangelizator narodów.


Jezus – Jedyny Nauczyciel i Mistrz (czerwiec 2019)

Jezus nauczał w przypowieściach.

Jezus uzdrawiał i przebaczał.

Jezus formował uczniów przez spotkania i rozmowy.

Jezus wychowywał do życia we wspólnocie.


Katechizm apostolski – cztery filary wiary (lipiec 2019)

Wyznanie wiary.

Sakramenty wiary.

Modlitwa Pańska.


Katecheza moralna (sierpień 2019)

Kazanie na Górze – obietnica nagrody.

„Złota reguła” – fundamentalna zasada postępowania.

„Reguła drogi” – zaproszenie do nowego życia w wierze.


Duch Święty jako Nauczyciel (wrzesień 2019)

Wewnętrzny Nauczyciel – mądrość serca

Duch Prawdy – poucza i poprowadzi

Duch Pocieszyciel – prowadzi w modlitwie

Duch Święty – buduje i ożywia Kościół


Droga edukacyjna Maryi (październik 2019)

Służebnica Pańska – posłuszna Słowu

Matka Słowa – rozważająca Słowo

Błogosławiona, która uwierzyła

Duchowe macierzyństwo


Nazaret – szkoła modlitwy i życia według Ewangelii (listopad 2019)

Lekcja milczenia

Lekcja życia rodzinnego.

Lekcja pracy.

Lekcja miłości wzajemnej.


Audycja w Radio eM

Pliki do pobrania:

  1. Drogi Wychowania w Radiu eM cz1. (06.01.19).mp3

Pozostałe tematy
Aktualności

Jak dobrze przeżyć W. Post?

WIELKI POST jest czasem walki duchowej i sztuki rozeznawania. Służą temu klasyczne formy pobożności: post, jałmużna, modlitwa..., droga krzyżowa, gorzkie żale, nawiedzanie kościołów stacyjnych, kazania pasyjne. Zapraszamy też do udziału w serii katechez o bałwochwalstwie; zob. katechezy.

więcej

Uzdrawiająca siła cnót

Na Wielki Post warto sięgnąć po nowy przekład książki kard. Martiniego. Jego medytacje dotyczą uzdrawiającej siły cnót boskich i moralnych, będących "niczym urządzenia nawigacyjne i sterowe, które pozwalają nam bezpiecznie płynąć przez wzburzony ocean życia"; zob. Warto

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 13045974

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu