Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Matka wiary

PEŁNA ŁASKI (6)

2012-02-11

News

Bogactwo obrazów biblijnych odnoszących się do Matki Najświętszej zawartych w tekście Godzinek o Jej Niepokalanym Poczęciu, ukazuje piękne oblicze Jej całkowitego zwrócenia się ku Bogu. Użyte obrazy są także konkretnym wezwaniem dla Kościoła, aby naśladował Matkę naszego Pana.       
                 TEKST GODZINEK

 

Zawitaj pełna łaski, prześliczna światłości

(Jutrznia) 

 

 

ŹRÓDŁOWE TEKSTY BIBLIJNE

Z Ewangelii według św.Łukasza:

W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą». Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca». Na to Maryja rzekła do anioła:«Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?»Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię.Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego». Na to rzekła Maryja: «Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!»

(Łk 1, 26-38)

 

 

ROZWAŻANIE

 

Pełna łaski

Tytuł „pełna łaski” znajdujemy w Ewangelii według św. Łukasza (1, 28). Został on nadany Maryi przez Archanioła Gabriela w momencie zwiastowania narodzenia Syna Bożego. Dlatego można powiedzieć, że określenie„pełna łaski” jest jakby nowym imieniem nadanym Maryi przez anioła. Oryginalne brzmienie tego terminu w języku greckim oznacza dokładnie: „napełniona łaską”,Ta, która „znalazła łaskę u Boga”; „wybrana przez Boga” i „umiłowana przez Boga”. To nowe imię wskazuje na uprzywilejowaną rolę Maryi w historii zbawienia,która w każdym momencie swego życia była blisko Boga Pan był z Nią w każdej chwili swego życia.

Jednak z drugiej strony wezwanie „pełna łaski” przypomina Kościołowi piękną postawę Matki Najświętszej, która najpełniej i najpiękniej współpracowała z Bogiem w zleconej Jej misji. W ten sposób pokazuje całemu Kościołowi jak współpracować z Bożą łaską, z Bożym wezwaniem, które jest zawsze dla człowieka największym darem i zaproszeniem.

Dziś Matka Najświętsza jest Tą, która pośredniczy między Bogiem a ludźmi. Nazywamy Ją nawet „szafarką i pośredniczką łask”. Najpełniej wyrażamy tę wiarę odmawiając codziennie słowa modlitwy „Zdrowaś Maryjo, łaski pełna”. 

Przy okazji rozważania tego tytułu warto sobie postawić kilka pytań:

Czy pragniemy żyć w łasce Boga?

Czy bogactwo Bożych darów jest największym skarbem naszego życia?

Czy należycie wykorzystujemy otrzymane od Boga dary?

Czy potrafimy pokornie prosić o Boże dary?

 

KOMENTARZ

 

„Wierzymy, że i teraz wzięta do nieba Matka Boża modli się za nas, że jest naszą orędowniczką i ucieczką grzeszników.Nie można jednak sądzić, że Maryja jest dla nas „lepsza” niż Chrystus lub Ojciec niebieski, gdyż Jej miłość do nas i Jej troska o nasze zbawienie stanowi tylko „odbicie” nieskończonej miłości Boga i Jego życzliwości. Pomoc Maryi jest skuteczna, ponieważ dobry Bóg wysłuchuje Jej modlitwy i prośby.

Jezus Chrystus, wcielone Odwieczne Słowo Boże, stanowi największy dar udzielony nam przez Ojca. Przez to Słowo wszystko się stało. Dzięki zgodzie Maryi dokonało się wcielenie, czyli Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami (por. J 1,14). Tym, którzy Je przyjęli,wierzącym w Jego imię dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi (por. J 1,12-13). Chrystus jest źródłem wszelkiej łaski, Maryja zaś -Jego Matką. Można Ją zatem nazywać Matką łaski Bożej. Ponieważ przez swoje Boże Macierzyństwo Maryja dała nam Dawcę wszelkich darów Bożych, dlatego mówimy, że jest szafarką łask.

Maryja jest naszą pośredniczką i szafarką łask, także dlatego, że wyprasza je dla nas u Boga. Wiele darów otrzymujemy dzięki Jej zasługom, dzięki Jej współcierpieniu z Chrystusem. Można nazywać Maryję szafarką łask i dlatego, że przykład Jej świętości stanowi dla nas wielką łaskę Bożą, czyli pomoc do zbawienia. Życie Maryi jest dla nas drogowskazem, wskazującym drogę do wiecznego szczęścia” (ks. Michał Kaszowski).

 

 

 

MODLITWA

 

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,

błogosławionaś Ty między niewiastami,

i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi

teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen


ks. Franciszek Koenig

Pozostałe tematy
Aktualności

Biblijny model wychowania

W parafii NSPJ w Koszęcinie w niedzielę 26 marca br. odbędzie się promocja i prezentacja książki "Drogi wychowania. Elementarz pedagogii biblijnej" oraz spotkanie z rodzicami i wychowawcami. Chodzi o biblijny model wychowania w rodzinach, szkołach i parafiach. Zapraszamy!

więcej

Kazania pasyjne`2023

W bieżącym roku kazania pasyjne będą rozważaniem poszczególnych fragmentów Pasji wg św. Mateusza. Rozważania przygotował ks. Franciszek Koenig - prof UO i proboszcz parafii Znalezienia Krzyża św. z Rusinowic; wprowadzenie; zob. poniżej

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 11829094

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu