Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Drogi wychowania

Przykazania Boże

2019-07-15

News
Chrześcijanie przez wiarę i sakramenty otrzymują łaskę Chrystusa i dary Jego Ducha, które uzdalniają ich do „nowego życia” (Rz 6,4; 2 Kor 5,17), „w sposób godny Ewangelii Chrystusowej” (Flp 1,27) jako „dzieci światłości (…) w prawości i sprawiedliwości, i prawdzie” (Ef 5,8-9). Tego typu życie domaga się stałej odnowy (Ef 4,23), która możliwa jest dzięki wierności przykazaniom Bożym i kościelnym. Kościół zachęca, by wiernie kroczyć drogami przykazań (por. Mt 16,17; Ps 119,32.34-35).


rys. Anna Szadkowska OV


Czytaj!
Mt 19,16-22 (BP)

Ktoś zbliżył się do [Jezusa] i zapytał: „Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?”. On odpowiedział: „Czemu Mnie pytasz o to, co dobre? Jest tylko jeden Dobry. A jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowuj przykazania”. Wtedy on zapytał: „Które?”. Jezus odpowiedział: „Nie dopuścisz się morderstwa, nie popełnisz zdrady małżeńskiej, nie będziesz kradł, nie złożysz kłamliwego zeznania, otaczaj szacunkiem ojca i matkę oraz miłuj bliźniego jak siebie samego”. Młodzieniec powiedział: „Wszystkiego tego przestrzegałem. Czego mi jeszcze brakuje?”. Jezus odrzekł: „Jeśli chcesz być doskonały. Idź, sprzedaj swój majątek i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem wróć i chodź za Mną”. Gdy młodzieniec to usłyszał, odszedł zasmucony. Miał bowiem wiele posiadłości.

Rozważ!

Przykazania nie tylko należy znać, ale przede wszystkim trzeba je wcielać w życie (por. Kpł 22,31). Złamanie przykazań wiąże się z konsekwencjami (por. Lb 15,31; 119,21; Iz 24,5; Jer 44,10.23; Mt 5,19). Biblijna formuła „iść/biec drogą przykazań” oznacza nauczyć się ich i rozeznać ich sens (por. Ps 119,32.73.78.127). Wielki znawca Biblii Xavier Léon Dufour w swoim Słowniku Nowego Testamentu podając definicję Prawa stosuje grę słów: „Jeżeli dekalog nie rozkwitnie w dialog, zesztywnieje w katalog [zakazów i nakazów]” (por. Słownik NT, 511). Zbiór biblijnych praw i nakazów jest tylko zwykłym zbiorem zobowiązań do czynienia dobrze (por. Jr 31,33; Rz 7,7-25), lecz mądrość podporządkowania się Prawu Bożemu przynosi prawdziwe szczęście (por. Prz 16,20; Syr 23,27) i dojrzałość/doskonałość (por. Mt 5,19.48; 16,21).

Prawdziwą lekcję rozumienia Prawa daje Nauczyciel w dialogu z bogatym młodzieńcem (por. Mk 10,17-22; Łk 18,18-23). W Ewangelii Mateusza opowiadanie składa się z trzech pytań i trzech odpowiedzi.

Pytania młodzieńca dotyczą tego, co najważniejsze: wyboru dobra, życia wiecznego, doskonałości. Odpowiedzi Nauczyciela są precyzyjne i praktyczne. Jezus najpierw kieruje uwagę młodego człowieka na Dobro Najwyższe. „Tylko Bóg jest dobry, dlatego jedynym ważnym pytaniem jest to, czego On chce i co nakazuje. Ludzie, chcąc być dobrymi, powinni podporządkować swoją wolę woli Boga. Wola Boża natomiast jest zawarta w przykazaniach Prawa. Tak więc odpowiedź na pytanie: Co dobrego mam czynić…? Istnieje już dawno. Podał ją Bóg w przykazaniach. Idzie o to, aby je zachować” (por. NKB NT I/2, 265). Papież Benedykt XVI przekonywał nauczycieli: „(…) zachęcajcie uczniów, aby nie tylko pytali o to czy tamto, ale aby zastanawiali się nad tym, skąd się bierze nasze życie i dokąd zmierza. Pomóżcie im zrozumieć, że wszelkie odpowiedzi nie odwołujące się do Boga, są za krótkie” (por. Nieszpory w katedrze w Monachium, 10 września 2006 r.). Pierwsze jest ukierunkowanie na Boga – posłuszeństwo Bogu (por. Szema` z Pwt 6,4).

Drugie pytanie dotyczy treści przykazań. Nauczyciel nie wymienia wszystkich przykazań dekalogu, lecz dokonuje ich interpretacji (por. Mt 5,17-48). Przekonując się o tym, że młodzieniec zna przykazania, sięga tylko po drugą tablicę Dekalogu i przykazanie miłości bliźniego. Połączenie Dekalogu i Przykazania miłości jest nowością, która ukształtuje całe nauczanie moralne Kościoła (por. KKK 2083-2557). Św. Augustyn uczył: „Tak jak są dwa przykazania miłości, o których mówi Pan, że na nich zawisło całe Prawo i Prorocy… tak te dziesięć przykazań zostało dane na dwóch tablicach. Trzy… są wypisane na jednej tablicy, a siedem na drugiej” (por. Sermones, 33,2,2; PL 38,208). Tradycja przekonuje ponadto, że trzy pierwsze przykazania dekalogu odnoszą się do miłości Boga, a siedem pozostałych do miłości bliźniego. Potwierdza się przekonanie, że sama znajomość przykazań nie wystarcza. „Życie moralne jest odpowiedzią na inicjatywę miłości Boga” (KKK 2062).

Trzecie pytanie dotyczy czegoś więcej: Czego mi jeszcze brakuje? Odpowiedź Nauczyciela zakłada pragnienie doskonałości: Jeśli chcesz być doskonałym… Czym jest owa doskonałość? W tradycji biblijnej gr. teleios („dojrzały/doskonały”) oznacza człowieka całkowicie oddanego i posłusznego Bogu (np. 1 Krl 11,4; Ps 119,115). Psalmista przekonuje, że pełne rozumienie przykazań oznacza umiłowanie ich „bardziej niż najczystszego złota” (Ps 119,126). Doskonałość wiąże się z tym, by bardziej być, niżmieć. Wyrzeczenie się bogactwa z miłości do bliźniego jest szczytem drogi według Prawa: „Ty jesteś blisko, PANIE, i wszystkie Twe nakazy są prawdą” (Ps 119,151).

Warto i trzeba zapytać:

 • Dlaczego przekroczenie jednego przykazania jest naruszeniem wszystkich pozostałych (por. Jk 2,10-11; KKK 2069)?
 • Co to znaczy, że dekalog Bóg „wyrył w sercu człowieka”?
 • Które zatem przykazanie w Prawie jest największe (por. Mt 22,37-40; Rz 13,9-10)?

 

Módl się!

Panie Jezu, powiedz mi, co mam czynić, abym był dobrym chrześcijaninem i kapłanem. Co mam czynić, abym się zbawił i otrzymał życie wieczne? Co mamy czynić, abyśmy byli żywą wspólnotą – Kościołem apostolskim, abyśmy wprowadzali w czyn przykazania Boże i przykazania kościelne. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Żyj Słowem!

Przez najbliższy czas powtarzaj w codziennym pacierzu – na wzór naszych przodków – Dekalog i Przykazanie miłości Boga i bliźniego.

ks. Jan Kochel

______________________________________________

PRZYKAZANIA

 

Poproś, by dziecko opowiedziało, co widzi na obrazku.

 • Do jakich wagonów przeszli nasi bohaterowie? (towarowych)
 • Gdzie przebywa wychowawca? (w otwartym wagonie)
 • Co wiezie ten wagon? (kamienne płyty z rzymskimi cyframi)
 • Co one oznaczają? (dziesięć przykazań)

„Deka” – dziesięć, „logos” – słowo. Ten wagon wiezie DEKALOG.

 • Gdzie się podział Dreptuś? (wychodzi z cysterny)
 • Jaki znaczek widnieje na cysternie? (wykrzyknik)

W znakach drogowych oznacza to: inne niebezpieczeństwo!

Starym Testamencie cysterna była zbiornikiem na wodę wykutym w skale. Była dobrodziejstwem, bo dawała możliwość zachowania niezbędnej wody, zwłaszcza w czasie suszy lub oblężenia miasta. Ale dlatego też traktowana była jako znak pychy i zarozumiałości człowieka, który zamiast w Bogu, pokładał nadzieję w zbiornikach.

 • Co robi wychowawca? (wyciąga Dreptusia z cysterny)
 • Dlaczego to robi? (Dreptuś bez pomocy jest w niebezpieczeństwie, gdyż chce jechać „po swojemu”)
 • Jak wychowawca pomaga? (podaje rękę i umożliwia Dreptusiowi bezpieczną podróż)
 • W jaki sposób Dreptuś może bezpiecznie kontynuować podróż? (przestrzegając uwag i ostrzeżeń wychowawcy)

Tych dziesięć znaków na kamiennych tablicach to instrukcja obsługi całego towarowego pociągu.

Mówimy, że ludzie mają „pociąg” do papierosów, alkoholu, narkotyków.

Ten „pociąg” w ludzkim sercu musi być regulowany i uporządkowany. W przeciwnym razie może spowodować, że człowiek zostanie wciągnięty do cysterny i utopi się, zginie przez swoja zachłanność, złe przyzwyczajenie czy nałóg. Cysterna go „wciągnie”. A o takim człowieku czasem mówi się, że się „wykoleił”. Nie dotarł do życiowego celu. Rozbił się i zmarnował wszystko co posiadał.

Jakie cysterny wiezione są dziś? Jak zagrażają dzieciom?

Zwróć uwagę dziecka na:

·Pieniądze i zachłanność.

·Komputer i gry.

·Komórkę i brak realnego kontaktu.

·Siłę i agresję.

·Zdolności i zarozumiałość.

·Dojrzewanie i pornografię.

·Słowa i wyśmiewanie.

Porozmawiaj z dzieckiem o każdej z „cystern”. Jak wciąga, jak zaślepia i jak „wykoleja”.

Wszystkie te bogactwa i zasoby (pieniądz, komputer, płciowość i słowa itd ) jadą z nami w „towarowym składzie”. Ważne, by dziesięć słów było dla nas prawdziwie stosowaną instrukcją obsługi tego pociągu.

 

Pomódl się z dzieckiem o mądrość dobrego wykorzystania całego towarowego składu w życiu waszej rodziny i o posłuszeństwo przykazaniom.

ks. Artur Sepioło

Pozostałe tematy
Aktualności

Franciszek o lectio divina

"Jednym ze sposobów duchowego czytania Słowa Bożego jest to co nazywa się lectio divina... Polega na poświęceniu czasu w ciągu dnia na osobistą, medytacyjną lekturę fragmentu Pisma Świętego. I jest to bardzo ważne: każdego dnia poświęć czas na słuchanie, medytację, czytanie fragmentu Pisma Świętego. W tym celu zalecam, by zawsze mieć kieszonkową Ewangelię i nosić ją w torbie, w kieszeniach; poniżej

więcej

Wracaj do domu - Festiwal Życia 2024

Zapraszamy 8 - 14 lipca 2024 do Kokotka k. Lublińca (diecezja gliwicka) na Festiwal Życia. Hasło: "Wracaj do domu!". Domem jest wiara - życie w prawdzie - wspólnota - Kościół młodych. W Biblii dom oznacza rodzinę (Łk 1,69; 1 Kor 3,9; 1 Tm 3,15). Sprawdź i przyjdź! Festiwal Życia.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 15364146

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu