Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Motyw snu w Biblii

Sen fałszywego proroka

2020-05-05

News
„Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. Jego to ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy, przez Niego też stworzył wszechświat” (Hbr 1,1-2).CZYTAJ!
Jr 23,23-32

Czy jestem Bogiem [tylko] z bliska - wyrocznia Pana -
a z daleka [już] nie jestem Bogiem?
Czy może się człowiek ukryć w zakamarkach,
tak bym go nie widział? - wyrocznia Pana.
Czy nie wypełniam nieba i ziemi?
Słyszałem to, co mówią prorocy,
którzy prorokują fałszywie w moim imieniu:
"Miałem sen, miałem sen!"
Dokądże będzie tak w sercu proroków,
przepowiadających kłamliwie
i przepowiadających złudy swego własnego serca?
Zmierzają ku temu, by przez sny swoje,
które jeden drugiemu opowiada,
poszło w niepamięć moje Imię u mojego ludu,
podobnie jak zapomnieli mego Imienia dla Baala ich przodkowie.
Prorok, który miał sen,
niech opowiada swój sen!
Kto miał moje słowo,
niech wiernie opowiada moje słowo!
Co ma wspólnego słoma z ziarnem - wyrocznia Pana.
Czy moje słowo nie jest jak ogień - wyrocznia Pana -
czy nie jest jak młot kruszący skałę?
Oto dlatego się zwrócę przeciw prorokom - wyrocznia Pana -
którzy kradną sobie nawzajem moje słowo.
Oto się zwrócę przeciw prorokom - wyrocznia Pana -
którzy używają swego własnego języka, by wypowiadać wyrocznie.
Oto się zwrócę przeciw tym, którzy prorokują sny kłamliwe - wyrocznia Pana -
opowiadają je i zwodzą mój lud kłamstwami i chełpliwością.
Nie posłałem ich ani nie dawałem polecenia;
w niczym też nie są użyteczni dla tego narodu - wyrocznia Pana.


ROZWAŻ!

Bóg najpełniej objawił się w swoim Synu – Jezusie Chrystusie. Nie znaczy to, że wcześniej milczał. JHWH komunikował się ze swym ludem i przekazywał mu swą wolę na różne sposoby. Niekiedy czynił to w sposób bezpośredni, a innym razem – za pośrednictwem wybranego przez siebie człowieka. Do konsultacji woli Boga służyły w Izraelu m.in.: wyrocznia prorocka, kapłański efod oraz urim i tummim. W tym ostatnim przypadku wyrocznie miały formę krótkich (potwierdzających lub przeczących) odpowiedzi, np.: „Po tych wydarzeniach radził się Dawid Pana, pytając Go: «Czy mogę się udać do którego z miast judzkich?» Pan odrzekł: «Możesz iść»” (2 Sm 2,1). Zdarzało się też, że Bóg milczał, tak iż nie można było poznać Jego woli: „Saul pytał się Boga: «Czy mam uderzyć na Filistynów? Czy oddasz ich w ręce Izraela?» Ale On nie dał mu w tym dniu odpowiedzi” (1 Sm 14,37). Pośrednikiem w przekazywaniu wyroczni był kapłan, np.: „Do Lewiego powiedział: «Twoje tummim i urim są dla oddanego ci męża, wypróbowałeś go w Massa, spierałeś się z nim u wód Meriba. O ojcu swym on mówi i o matce: Ja ich nie widziałem, nie zna już swoich braci, nie chce rozpoznać swych dzieci. Tak słowa Twego strzegli, przymierze Twoje zachowali. Niech nakazów Twych uczą Jakuba, a Prawa Twego - Izraela, przed Tobą palą kadzidło, na Twoim ołtarzu - całopalenia»” (Pwt 33,8-10). Słowo urim ma związek z rzeczownikami: ’ûr (ogień) lub ’ôr (światło), natomiast tummim z tōm (całkowitość, kompletność, integralność) lub z czasownikiem tmm (być całym, ukończonym, zakończyć coś robić, być niewinnym, doskonałym). Wyraz urim rozpoczyna się od pierwszej litery hebrajskiego alfabetu (alef; urim to „światło” – początek stworzenia), a tummim od ostatniej litery (taw; tummim to „doskonałość” – cel ludzkiego życia). Mogły to być dwa przedmioty (np. kamienie lub kostki), w kolorze białym i czarnym, które spoczywały w kapłańskim pektorale i służyły do losowania. Odpowiedź kēn (tak) lub lō’ (nie) mogła być na nich wygrawerowana lub losy miały wartość umowną. Sugerowano również, iż mogła istnieć większa liczba świętych losów (np. 22 – ilość liter w hebrajskim alfabecie lub 12 – symbol kompletności). Wyrocznia mogła wówczas odpowiadać na bardziej skomplikowane pytania: „Po śmierci Jozuego Izraelici tak się pytali Pana: «Któż z nas pierwszy wystąpi do walki przeciwko Kananejczykom?»Pan odpowiedział: «Wystąpi Juda. Oto daję tę ziemię w jego ręce»” (Sdz 1,1-2).

Z Pisma Świętego dowiadujemy się, że były też i takie osoby, które bezpodstawnie przypisywały sobie funkcję pośrednika w kontaktach między Bogiem a człowiekiem. Byli to fałszywi prorocy. Twierdzili, że otrzymali od JHWH dar proroctwa („Miałem sen! Miałem sen!”), ale tak naprawdę było to czyste kłamstwo. Celem owych „widzących” była troska o własne interesy i zwodzenie ludu. Nic więc dziwnego, że Bóg – w bardzo ostrych słowach – wypowiadał się przeciwko takim osobom: „Oto się zwrócę przeciw tym, którzy prorokują sny kłamliwe - wyrocznia Pana - opowiadają je i zwodzą mój lud kłamstwami i chełpliwością. Nie posłałem ich ani nie dawałem polecenia; w niczym też nie są użyteczni dla tego narodu - wyrocznia Pana” (Jr 23,32).

Ten temat podjął również Jezus. On także ostrzegał przed fałszywymi prorokami, których przyrównał do wilków w owczej skórze. Jak ich można rozpoznać? Po owocach! „Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Poznacie ich po ich owocach. Czy zbiera się winogrona z ciernia, albo z ostu figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo wydać złych owoców ani złe drzewo wydać dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. A więc: poznacie ich po ich owocach. Nie każdy, który Mi mówi: «Panie, Panie!», wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie Mi w owym dniu: «Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia, i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia?» Wtedy oświadczę im: «Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości!»” (Mt 7,15-23).

Zastanów się:
  • czy doświadczyłaś/doświadczyłeś takiej sytuacji, że Bóg przemówił do Ciebie (ostrzegł Cię przed czymś, podpowiedział jakieś rozwiązanie, pocieszył…) poprzez jakąś osobę lub wydarzenie?
  • „Nie mów, że Bóg milczy, skoro Twoja Biblia jest zamknięta”. Czy regularnie czytasz Pismo Święte? Co ostatnio Ci Bóg powiedział podczas lektury świętego tekstu?
  • czy modlisz się o nowe powołania kapłańskie?
  • czy modlisz się o świętość kapłanów?


MÓDL SIĘ!

Litania do Pana Jezusa Dobrego Pasterza

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Jezu, Dobry Pasterzu, który byłeś obietnicą pasterza wg Bożego serca, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Dobry Pasterzu, przez Ojca powołany na stróża dusz naszych,
Jezu, Dobry Pasterzu, którego Bóg wywiódł spomiędzy umarłych na mocy krwi przymierza wiecznego,
Jezu, Dobry Pasterzu, którego Ojciec powołał dla jedności wiary,
Jezu, Dobry Pasterzu, który z owczarnią zawierasz przymierze pokoju, aby była bezpieczna,
Jezu, Dobry Pasterzu, którego Bóg powołał do budowania wspólnoty ludu Bożego – Mistycznego Ciała,
Jezu, Dobry Pasterzu, który wypełniasz wszystkie pragnienia i oczekiwania Boga, swego Ojca,
Jezu, Dobry Pasterzu, który dajesz życie swoje za owce,
Jezu, Dobry Pasterzu, który składasz ofiarę krzyżową,
Jezu, Dobry Pasterzu, który litowałeś się nad tłumami, które były jak owce nie mające pasterza,
Jezu, Dobry Pasterzu, który przyszedłeś, aby owce miały życie i miały je w obfitości,
Jezu, Dobry Pasterzu, któremu zależy na owcach, bo krwią Twoją zostały wykupione,
Jezu, Dobry Pasterzu, który wszystkie swoje owce z całą gorliwością wprowadzasz do owczarni,
Jezu, Dobry Pasterzu, który wiedziesz swoje owce po właściwych ścieżkach,
Jezu, Dobry Pasterzu, który czuwasz nad trzodą,
Jezu, Dobry Pasterzu, który słabe owce wzmacniasz, dbasz o zdrowie chorej, zbłąkaną sprowadzasz z powrotem, zagubioną odszukujesz,
Jezu, Dobry Pasterzu, który w pasterskiej łaskawości nigdy się nie zniechęcasz ani nie tracisz cierpliwości,
Jezu, Dobry Pasterzu, który troszczysz się o owce zagubione, i chcesz, aby słuchały głosu Twego,
Jezu, Dobry Pasterzu, którego głosu słuchają owce,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Wezwany z Betlejem, z ziemi Judy.
W: Bądź naszym władcą i Pasterzem ludu Bożego.

K: Módlmy się: Mistrzu nasz, zawierzamy się Twojej troskliwości Dobrego Pasterza, spełnij wobec nas obietnicę daną ojcom, iż na rękach będziesz nas nosił i naucz nas postawy pokornej według Twego serca.

W: Amen.


ŻYJ SŁOWEM!

Poznacie ich po owocach! Owocami Ducha Świętego są: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wspaniałomyślność, łaskawość, wierność, skromność, wstrzemięźliwość, czystość. Jakie owoce wydało dzisiaj Twoje życie?

ks. Łukasz Florczyk

fot. A. Macura

Pozostałe tematy
Aktualności

Katechezy eucharystyczne

Kongres Eucharystyczny w diecezji gliwickiej stał się okazją do zaangażowania poszczególnych wiernych, jak i grup, stowarzyszeń i ruchów lokalnego Kościoła. Studenci Wydziału Teologicznego UO przygotowali cykl katechez eucharystycznych dla młodzieży, by odpowiedzieć na apel Biskupa Gliwickiego i włączyć się w przygotowanie do dobrego przeżycia tego czasu łaski; zob. Wprowadzenie. Katecheza II.

więcej

Życzenia - Wielkanoc 2024

Raduj się, ziemio, opromieniona tak niezmiernym blaskiem, a oświecona jasnością Króla wieków, poczuj, że wolna jesteś od mroku, co świat okrywa! (Exultet)

Z okazji świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzymy nadziei, by jej blask oświecał każdy dzień; miłości, by wypełniała wszelki mrok serca oraz wiary w pełne radości spotkanie Zmartwychwstałego Króla wieków. Redakcja ssb24.pl

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 13839834

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu