Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Motyw snu w Biblii

Sen Józefa (5)

2020-06-25

News
To już ostatnie rozważanie o śnie Józefa. Przypomnijmy, Józef, będąc człowiekiem sprawiedliwym, nie chciał narazić brzemiennej Maryi na zniesławienie, dlatego postanowił oddalić Ją potajemnie. Gdy powziął taką myśl, anioł Pański ukazał Mu się we śnie i powiedział, by nie bał się wziąć do siebie Maryi, ponieważ z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu Józef miał nadać imię Jezus. On to miał zbawić swój lud od jego grzechów.


CZYTAJ!
Mt 1,18-25

Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: «Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów». A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: „Bóg z nami”. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie, lecz nie zbliżał się do Niej, aż porodziła Syna, któremu nadał imię Jezus. 


ROZWAŻ!

Niektóre fragmenty Pisma Świętego przestrzegają przed zbytnim zaufaniem do snów, np. „Jeśli powstanie u ciebie prorok, lub wyjaśniacz snów, i zapowie znak lub cud, i spełni się znak albo cud, jak ci zapowiedział, a potem ci powie: «Chodźmy do bogów obcych - których nie znałeś - i służmy im», nie usłuchasz słów tego proroka, albo wyjaśniacza snów. Gdyż Pan, Bóg twój, doświadcza cię, chcąc poznać, czy miłujesz Pana, Boga swego, z całego swego serca i z całej duszy. Za Panem, Bogiem swoim, pójdziesz. Jego się będziesz bał, przestrzegając Jego poleceń. Jego głosu będziesz słuchał, Jemu będziesz służył i przylgniesz do Niego.Ów zaś prorok lub wyjaśniacz snów musi umrzeć, bo chcąc cię odwieść od drogi, jaką iść ci nakazał Pan, Bóg twój, głosił odstępstwo od Pana, Boga twego, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, wybawił cię z domu niewoli. W ten sposób usuniesz zło spośród siebie” (Pwt 13,2-6). Jednak w Biblii bardzo często pojawiają się też sny prorocze, przez które sam Bóg przemawia do człowieka i zapowiada rzeczy przyszłe. W Starym Testamencie zazwyczaj były to sny symboliczne, które wymagały wyjaśnienia. W Nowym Testamencie tych snów raczej już nie trzeba było tłumaczyć, ponieważ Bóg przekazywał swą wolę w sposób jasny i konkretny. Tak też było w przypadku snu Józefa – oblubieńca Najświętszej Maryi Panny.

To właśnie podczas snu Józefowi ukazał się anioł Pański, który poinformował go, by nie bał się wziąć pod swój dach brzemiennej Maryi, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. W ten sposób Józef został powołany na ziemskiego opiekuna Jezusa, który był Synem Bożym. Przykładowo, gdy Jezus przebywał ze swoimi uczniami w okolicach Cezarei Filipowej, pytał ich, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego. Oni odpowiedzieli, że za Jana Chrzciciela, Eliasza, Jeremiasza lub za jednego z proroków. Następnie Chrystus chciał się dowiedzieć, za kogo uważają Go Jego uczniowie. I wówczas głos zabrał Szymon Piotr, który powiedział: „Ty jesteś Mesjasz, SYN BOGA ŻYWEGO” (Mt 16,16). Perykopa o kroczeniu Jezusa po jeziorze kończy się stwierdzeniem uczniów: „Prawdziwie jesteś SYNEM BOŻYM” (Mt 14,33). Warto też zacytować słowa rzymskiego setnika spod krzyża: „Prawdziwie, Ten był SYNEM BOŻYM” (Mt 27,54).

Anioł Pański poinformował Józefa, że Maryja urodzi syna, któremu nada imię Jezus. Imię to oznacza „Bóg zbawia”. Za czasów Jezusa nadanie imienia dziecku było połączone z obrzezaniem, które miało miejsce ósmego dnia po narodzinach: „Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, NADANO MU IMIĘ JEZUS, którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie [Matki]” (Łk 2,21).

Anioł Pański zapowiedział również Józefowi, że Jezus zbawi swój lud od jego grzechów. Na tę misję Chrystusa zwrócił uwagę chociażby Jan Chrzciciel, który wskazał na Jezusa i powiedział: „Oto Baranek Boży, który GŁADZI GRZECH ŚWIATA” (J 1,29b). Natomiast podczas rozmowy z Nikodemem Chrystus powiedział: „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, NIE ZGINĄŁ, ALE MIAŁ ŻYCIE WIECZNE.Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego ZBAWIONY” (J 3,16-17).

Po opisie snu Józefa, ewangelista Mateusz umieścił cytat z Księgi Proroka Izajasza: „Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel” (Iz 7,14). To imię oznacza „BÓG Z NAMI”, a zatem wskazuje na bliskość Pana Boga. Warto zauważyć, że ten motyw występuje na początku Ewangelii według św. Mateusza (Mt 1,23) oraz w ostatnim wierszu tego dzieła: „A oto JA JESTEM Z WAMI przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28,20b).  

Rozważany przez nas fragment kończy się wzmianką o tym, że Józef zbudził się ze snu i uczynił tak, jak Mu polecił anioł Pański. Ach, co to był za sen…

Zastanów się:

  • czy zdarzyło Ci się mieć proroczy sen?
  • kim dla Ciebie jest Jezus?
  • w czym przejawia się Twoja bliskość względem Jezusa i bliskość Jezusa względem Ciebie?


MÓDL SIĘ!

Bóg się rodzi, moc truchleje,
Pan niebiosów obnażony?
Ogień krzepnie, blask ciemnieje,
Ma granice Nieskończony:
Wzgardzony okryty chwałą,
Śmiertelny Król nad wiekami?
A Słowo ciałem się stało,
i mieszkało między nami.

Cóż masz, niebo nad ziemiany?
Bóg porzucił szczęście swoje,
Wszedł między lud ukochany,
Dzieląc z nim trudy i znoje,
Niemało cierpiał, niemało,
Żeśmy byli winni sami,
A Słowo ciałem się stało,
i mieszkało między nami.

W nędznej szopie urodzony,
Żłób Mu za kolebkę dano!
Cóż jest, czym był otoczony?
Bydło, pasterze i siano.
Ubodzy, was to spotkało,
Witać Go przed bogaczami,
A Słowo ciałem się stało,
i mieszkało między nami.

Potem i króle widziani,
Cisną się między prostotą,
Niosąc dary Panu w dani:
Mirrę, kadzidło i złoto.
Bóstwo to razem zmieszało,
Z wieśniaczymi ofiarami,
A Słowo ciałem się stało,
i mieszkało między nami.

Podnieś rączkę, Boże Dziecię,
Błogosław ojczyznę miłą,
W dobrych radach, dobrym bycie,
Wspieraj jej siłę swą siłą,
Dom nasz i majętność całą,
I wszystkie wioski z miastami,
A Słowo ciałem się stało,
i mieszkało między nami.


ŻYJ SŁOWEM!

Zaplanuj spowiedź św. Pamiętaj, że jest pięć warunków dobrej spowiedzi św.: rachunek sumienia, żal za grzechy, mocne postanowienie poprawy, szczera spowiedź oraz zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu.

ks. Łukasz Florczyk

fot. A. Macura

Pozostałe tematy
Aktualności

Katechezy eucharystyczne

Kongres Eucharystyczny w diecezji gliwickiej stał się okazją do zaangażowania poszczególnych wiernych, jak i grup, stowarzyszeń i ruchów lokalnego Kościoła. Studenci Wydziału Teologicznego UO przygotowali cykl katechez eucharystycznych dla młodzieży, by odpowiedzieć na apel Biskupa Gliwickiego i włączyć się w przygotowanie do dobrego przeżycia tego czasu łaski; zob. Wprowadzenie. Katecheza II.

więcej

Życzenia - Wielkanoc 2024

Raduj się, ziemio, opromieniona tak niezmiernym blaskiem, a oświecona jasnością Króla wieków, poczuj, że wolna jesteś od mroku, co świat okrywa! (Exultet)

Z okazji świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzymy nadziei, by jej blask oświecał każdy dzień; miłości, by wypełniała wszelki mrok serca oraz wiary w pełne radości spotkanie Zmartwychwstałego Króla wieków. Redakcja ssb24.pl

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 13840082

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu