Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Nie lękajcie się!

Stwórca i Zbawiciel Izraela

2021-04-15

News
Tak zwany Deutero-Izajasz - anonimowy autor tekstów prorockich - pochodził z czasów niewoli i podjął redakcję dwóch zbiorów: rozdz. 34-35 (Sąd nad narodami) oraz 40-55 (Księga Pocieszenia). W rozdz. 43 prorok w imieniu Boga  kieruje do wygnanych do Babilonii Izraelitów wezwanie do ufności. Przypomina, że Bóg wybrał naród, powierzył mu misję i objawił się jako Stwórca i Wybawca Izraela.Czytaj!
Iz 43,1-7

Ale teraz tak mówi Pan, Stworzyciel twój, Jakubie,
i Twórca twój, o Izraelu:
Nie lękaj się, bo cię wykupiłem,
wezwałem cię po imieniu; tyś moim!
Gdy pójdziesz przez wody, Ja będę z tobą, i gdy przez rzeki,
nie zatopią ciebie.
Gdy pójdziesz przez ogień, nie spalisz się,
i nie strawi cię płomień.
Albowiem Ja jestem Pan, twój Bóg,
Święty Izraela, twój Zbawca.
Daję Egipt jako twój okup,
Kusz i Sabę w zamian za ciebie.
Ponieważ drogi jesteś w moich oczach,
nabrałeś wartości i Ja cię miłuję,
przeto daję ludzi za ciebie i narody za życie twoje.
Nie lękaj się,
bo jestem z tobą.
Przywiodę ze Wschodu twe plemię
i z Zachodu cię pozbieram.
Północy powiem: Oddaj!
i Południowi: Nie zatrzymuj!
Przywiedź moich synów z daleka
i córki moje z krańców ziemi.
Wszystkich, którzy noszą me imię
i których stworzyłem dla mojej chwały,
ukształtowałem ich i moim są dziełem.


Rozważ!

Rozdział 43 „Drugiego Izajasza” stanowi odrębną jednostkę literacką, złożoną z kilku mniejszych. Zatrzymamy się tu na pierwszym fragmencie (1-7). Formuła wstępna (tak mówi Pan) wprowadza znane nam dobrze słowa Boga, skierowane do Izraela: Nie lękaj się! Formuła ta powróci w drugiej połowie tekstu, już w bardziej uniwersalnym znaczeniu. w pierwszej części wyroczni przedmiotem orędzia zbawczego jest historyczny Izrael, rozproszony w niewoli babilońskiej. W drugiej części będzie to jego potomstwo, wykupione ze światowej diaspory.

Cała ta perykopa ma pokazać słuchaczom, że serce ściśnięte bojaźnią jest wciąż sercem nieodkupionym. Nie może ona przyjąć nowiny o nawiedzeniu przez Boga, gdyż świadomość winy jest tak silna, że wyklucza nadzieję na zbawienie. Dlatego Bóg stwórca i zbawca Izraela zwraca się do niego z orędziem nadziei: „Nie bój się!” Wykupienie niechybnie nadejdzie, choć nie znaczy to, że cierpienia ustaną na zawsze. Lud jednak nie musi się już obawiać, że sprawy wymkną się spod Bożej kontroli.

Dalsze wersety (5-7) to rozwinięcie myśli co do Bożego planu względem Izraela. Tak wielkie są trudności, w jakich znalazł się lud wybrany, że Bóg ponownie dodaje mu odwagi: „Nie bój się!” Tym razem Drugi Izajasz zapowiada całkowicie nowy i nadprzyrodzony świat: prawdziwego Izraela. To nowe stworzenie ma służyć chwale Bożej. Tylko On jest święty i Jego chwała napełnia całą ziemię (por. 6,3). Jeśli Bóg nie uwolni i nie uświęci Izraela, to cel ten będzie zniweczony. Zbawienie to coś więcej niż oczyszczenie z winy. To nowe stworzenie.

Drugi Izajasz w swej teologii osiąga szczyty objawienia. Słusznie nazywa się tę Księgę „Ewangelią Starego Przymierza”. Z jego pomocą szukamy odpowiedzi na problemy dzisiejszego świata.


  • Co jest jego największą tragedią?
  • Czyż nie jest to brak kontaktu z Bogiem?
  • A czy my jesteśmy gotowi być świadkami Boga żywego?
  • Co winno stanowić treść naszego świadectwa?


Módl się!

Żyj Słowem!


ks. Antoni Tronina

fot. jk

Pozostałe tematy
Aktualności

Franciszek o lectio divina

"Jednym ze sposobów duchowego czytania Słowa Bożego jest to co nazywa się lectio divina... Polega na poświęceniu czasu w ciągu dnia na osobistą, medytacyjną lekturę fragmentu Pisma Świętego. I jest to bardzo ważne: każdego dnia poświęć czas na słuchanie, medytację, czytanie fragmentu Pisma Świętego. W tym celu zalecam, by zawsze mieć kieszonkową Ewangelię i nosić ją w torbie, w kieszeniach; poniżej

więcej

Wracaj do domu - Festiwal Życia 2024

Zapraszamy 8 - 14 lipca 2024 do Kokotka k. Lublińca (diecezja gliwicka) na Festiwal Życia. Hasło: "Wracaj do domu!". Domem jest wiara - życie w prawdzie - wspólnota - Kościół młodych. W Biblii dom oznacza rodzinę (Łk 1,69; 1 Kor 3,9; 1 Tm 3,15). Sprawdź i przyjdź! Festiwal Życia.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 15364725

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu