Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Matka wiary

BRAMA RAJSKA (19)

2012-05-12

News

Matka Najświętsza zajmuje wyjątkowe miejsce w historii zbawienia ze względu na to, że zrodziła Syna Bożego – Jezusa Chrystusa. Według słów wschodniego Akatystu, Maryja stała się „drobiną po której sam Bóg z nieba zstąpił”. Jednak autor Godzinek o Niepokalanym Poczęciu NMP, idąc za starą tradycją biblijną, nazywa Ją także „Bramą rajską”.


TEKST GODZINEK


Bramo rajska zamkniona
(Tercja)


ŹRÓDŁOWE TEKSTY BIBLIJNE


STARY TESTAMENT

Z Księgi Rodzaju:

A wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta lądowe, które Pan Bóg stworzył. On to rzekł do niewiasty: «Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu?» Niewiasta odpowiedziała wężowi: «Owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy, tylko o owocach z drzewa, które jest w środku ogrodu, Bóg powiedział: Nie wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli». Wtedy rzekł wąż do niewiasty: «Na pewno nie umrzecie! Ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło».
Wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że jest ono rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy. Zerwała zatem z niego owoc, skosztowała i dała swemu mężowi, który był z nią: a on zjadł. A wtedy otworzyły się im obojgu oczy i poznali, że są nadzy; spletli więc gałązki figowe i zrobili sobie przepaski.
Gdy zaś mężczyzna i jego żona usłyszeli kroki Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie, w porze kiedy był powiew wiatru, skryli się przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. Pan Bóg zawołał na mężczyznę i zapytał go: «Gdzie jesteś?» On odpowiedział: «Usłyszałem Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi, i ukryłem się». Rzekł Bóg: «Któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem jeść?» Mężczyzna odpowiedział: «Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem». Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty: «Dlaczego to uczyniłaś?» Niewiasta odpowiedziała: «Wąż mnie zwiódł i zjadłam». Wtedy Pan Bóg rzekł do węża:
«Ponieważ to uczyniłeś,
bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i polnych;
na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni twego istnienia.
Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i niewiastę,
pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej:
ono zmiażdży ci głowę,
a ty zmiażdżysz mu piętę».
Do niewiasty powiedział: «Obarczę cię niezmiernie wielkim trudem twej brzemienności, w bólu będziesz rodziła dzieci, ku twemu mężowi będziesz kierowała swe pragnienia, on zaś będzie panował nad tobą».
Do mężczyzny zaś Bóg rzekł: «Ponieważ posłuchałeś swej żony i zjadłeś z drzewa, co do którego dałem ci rozkaz w słowach: Nie będziesz z niego jeść - przeklęta niech będzie ziemia z twego powodu:
w trudzie będziesz zdobywał od niej pożywienie dla siebie
po wszystkie dni twego życia.
Cierń i oset będzie ci ona rodziła,
a przecież pokarmem twym są płody roli.
W pocie więc oblicza twego
będziesz musiał zdobywać pożywienie,
póki nie wrócisz do ziemi,
z której zostałeś wzięty;
bo prochem jesteś
i w proch się obrócisz!»
Mężczyzna dał swej żonie imię Ewa, bo ona stała się matką wszystkich żyjących.
Pan Bóg sporządził dla mężczyzny i dla jego żony odzienie ze skór i przyodział ich. Po czym Pan Bóg rzekł: «Oto człowiek stał się taki jak My: zna dobro i zło; niechaj teraz nie wyciągnie przypadkiem ręki, aby zerwać owoc także z drzewa życia, zjeść go i żyć na wieki». Dlatego Pan Bóg wydalił go z ogrodu Eden, aby uprawiał tę ziemię, z której został wzięty. Wygnawszy zaś człowieka, Bóg postawił przed ogrodem Eden cherubów i połyskujące ostrze miecza, aby strzec drogi do drzewa życia.

(Rdz 3, 1-24)


Z Księgi Ezechiela:

Potem zaprowadził mnie do zewnętrznej bramy przybytku, która skierowana jest na wschód; była jednakże zamknięta. I rzekł do mnie Pan: «Ta brama ma być zamknięta. Nie powinno się jej otwierać i nikt nie powinien przez nią wchodzić, albowiem Pan, Bóg Izraela, wszedł przez nią. Dlatego winna ona być zamknięta. Jedynie władca może w niej zasiadać do uczty przed obliczem Pana. Wchodzić jednak winien przez przedsionek przy bramie i tą samą drogą znowu wychodzić».

(Ez 44, 1-3)

Z Księgi Psalmów:

Do Pana należy ziemia i to, co ją napełnia,
świat i jego mieszkańcy.
Albowiem On go na morzach osadził
i utwierdził ponad rzekami.
Kto wstąpi na górę Pana,
kto stanie w Jego świętym miejscu?
Człowiek o rękach nieskalanych i o czystym sercu,
który nie skłonił swej duszy ku marnościom
i nie przysięgał fałszywie.
Taki otrzyma błogosławieństwo od Pana
i zapłatę od Boga, Zbawiciela swego.
Takie jest pokolenie tych, co Go szukają,
co szukają oblicza Boga Jakubowego.
Bramy, podnieście swe szczyty
i unieście się, prastare podwoje,
aby mógł wkroczyć Król chwały.
«Któż jest tym Królem chwały?»
«Pan, dzielny i potężny,
Pan, potężny w boju».
Bramy, podnieście swe szczyty
i unieście się, prastare podwoje,
aby mógł wkroczyć Król chwały!
«Któż jest tym Królem chwały?»
«To Pan Zastępów: On sam Królem chwały».

(Ps 24, 1-10)


NOWY TESTAMENT

Z Ewangelii według św. Mateusza:

Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: «Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów». A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: "Bóg z nami".

(Mt 1, 18-23)ROZWAŻANIE

Brama rajska

Tytuł „Brama rajska” użyty w tekście Godzinek o Niepokalanym Poczęciu NMP, ma jeszcze swoje dwie odmiany: „Brama do nieba” lub „Brama niebieska”, który spotykamy m.in. w tekście Litanii loretańskiej do NMP. W miesiącu maju, kiedy Kościół szczególnie czci Matkę Najświętszą w słowach tej właśnie litanii, wówczas można zauważyć pewne podobieństwa w używaniu tych samych tytułów. Jest to potwierdzeniem, jak w pewnym okresie życia Kościoła popularne były pewne tytuły, skoro użyli ich autorzy dwóch różnych dzieł.
Sięgając do tradycji biblijnego raju i prawdy o grzechu człowieka, Księga Rodzaju przekazuje nam to smutne przesłanie, że właśnie z powodu grzechu pierwszego człowieka, brama rajska została zamknięta uniemożliwiając człowiekowi dostęp do drzewa życia (por. Rdz 3, 23-24). Jednak Bóg nie pozostawił człowieka w tej trudnej dla niego sytuacji sobie samemu. Pojawiła się Boża obietnica, Boże Słowo. Wtedy rozpoczął się adwent, który zakończył się przed ponad dwoma tysiącami lat. W ciągu tego czasu pojawiały się wizje prorockie, które wieściły nadejście oczekiwanego Mesjasza, Tego, który ma na nowo otworzy źródło życia.
To właśnie prorok Ezechiel, nazywamy „prorokiem wygnania”, potrafił na nowo rozpalić wśród ludzkości nadzieję. W jego Księdze znajdujemy wizję w której dostrzegł on świątynię, której brama od strony wschodniej była zamknięta. Nikt przez nią nie mógł przechodzić, ponieważ sam Bóg przez nią przeszedł (por. Ez 44, 1-3). Jednak kiedyś zostanie powtórnie otwarta. Dlatego tak wymownym śpiewem adwentowym są te słowa z Psalmu 24, które śpiewa się w okresie adwentu: „Bramy, podnieście swe szczyty
i unieście się prastare podwoje, aby mógł wkroczyć Król chwały” (Ps 24, 7).
I przyszedł ten moment oczekiwany, by otworzyć nową rzeczywistość życia. Oto Maryja stała się Bramą, przez którą wszedł na ziemię nie grzech, ale Bóg Wcielony – Jezus Chrystus. Oto zamknięta brama rajska, stała się bramą otwartą. Ten, który przez Nią wszedł na ziemię sam stał się Bramą pomiędzy Bogiem a człowiekiem, niebem i ziemią (por. J 10, 1-10).
Jednak Matka Najświętsza na mocy zasług Jej Syna, nadal jest Bramą pomiędzy ziemią i niebem, przez którą wszyscy mogą zdążać do nieba.

Rozważając ten biblijny tytuł „Bramy zamknionej”, warto sobie postawić jedno proste pytanie – co Bóg mi pragnie przez te święte teksty powiedzieć o moim trwaniu przy Tej, która jest „Bramą”?


MODLITWA

ŁACIŃSKA ANTYFONA MARYJNA

Ave, Regina cælorum,
Ave, Domina Angelorum:
Salve, radix, salve, Porta,
Ex qua mundo lux est orta:
Gaude Virgo gloriosa,
Super omnes speciosa,
Vale, o valde decora,
Et pro nobis Christum exora.

Witaj, niebios Królowo,
Witaj, Pani aniołów,
Witaj, Różdżko, witaj Bramo,
Jasność zrodziłaś światu.
Ciesz się, Panno chwalebna,
Ponad wszystkie piękniejsza,
Witaj, o Najśliczniejsza,
Proś Chrystusa za nami.


MODLITWA ŚW. EFREMA SYRYJCZYKA († 373)

Nieskalana, nietknięta, cała czysta Dziewico, Boża Rodzicielko, Maryjo! (...)
Witaj, królowo mieszkańców nieba i Pani aniołów!
Witaj, bramo niebieska i drabino dla wejścia wszystkich!
Witaj, Ty która otwierasz nam bramę do raju niebios!”
(…)
Witaj nasza obrono i chwało!
Witaj, Ty nieogarnionego objęłaś w swym łonie i rękach!
Witaj, Ty Chrystusa, dawcę życia, wychowałaś;
Chrystusa najmiłosierniejszego Stwórcę,
najsłodszego Pana naszego Jezusa,
wychowawcę i żywiciela całego świata, najłaskawszego miłośnika rodzaju ludzkiego, wszechmocnego Ojca wszystkich!” Jemu wszelka cześć, chwała i potęga na wieki, uwielbienie i sława, z wiecznym Ojcem i Duchem Świętym, teraz i zawsze po nieskończone wieki wieków.
Amen.


ks. Franciszek Koenig

Pozostałe tematy
Aktualności

Biblijny model wychowania

W parafii NSPJ w Koszęcinie w niedzielę 26 marca br. odbędzie się promocja i prezentacja książki "Drogi wychowania. Elementarz pedagogii biblijnej" oraz spotkanie z rodzicami i wychowawcami. Chodzi o biblijny model wychowania w rodzinach, szkołach i parafiach. Zapraszamy!

więcej

Kazania pasyjne`2023

W bieżącym roku kazania pasyjne będą rozważaniem poszczególnych fragmentów Pasji wg św. Mateusza. Rozważania przygotował ks. Franciszek Koenig - prof UO i proboszcz parafii Znalezienia Krzyża św. z Rusinowic; wprowadzenie; zob. poniżej

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 11828910

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu