Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Matka wiary

PLASTR MIODU SAMSONA (21)

2012-05-26

News
Jedną z wielkich postaci Starego Testamentu jaka zapisała się w historii Izraela i jaką spotykamy w Tercji Godzinek o Niepokalanym Poczęciu NMP, jest postać Samsona. Historia jego życia i śmierci na zawsze zapisała go jako bohatera, który pokazał jak z wiarą służyć Boga i swemu narodowi.

TEKST GODZINEK


Tyś niezwyciężonego plastr miodu Samsona
(Tercja)


ŹRÓDŁOWE TEKSTY BIBLIJNE

STARY TESTAMENT

Z Księgi Sędziów:

Samson zstąpił do Timny i ujrzał tam kobietę wywodzącą się z córek filistyńskich. Wróciwszy, tak oznajmił swemu ojcu i matce: «W Timnie ujrzałem wśród córek filistyńskich pewną kobietę. Weźcie mi ją teraz za żonę!» Rzekł mu jego ojciec i matka: «Czyż nie ma kobiety pomiędzy córkami twoich braci i w całym twoim narodzie, żeś poszedł szukać żony wśród nieobrzezanych Filistynów?» Samson odpowiedział swemu ojcu: «Weźcie mi tę, gdyż spodobała się moim oczom». Rodzice jego nie wiedzieli, że to pochodziło od Pana, który szukał słusznego powodu do sporu z Filistynami, albowiem Filistyni panowali w tym czasie nad Izraelitami. Udał się więc Samson wraz z ojcem swoim i matką do Timny, a gdy się zbliżał do winnic Timny, oto młody lew rycząc stanął naprzeciw niego. Wówczas opanował go duch Pana, tak że lwa rozdarł, jak się koźlę rozdziera, chociaż nie miał nic w ręku. Jednak nie zdradził się wobec swego ojca i matki z tego, co uczynił. Kiedy przyszedł na miejsce, rozmawiał z ową kobietą i spodobała mu się. Gdy po jakimś czasie Samson wracał, by wziąć ją za żonę, zboczył, by obejrzeć padlinę lwa, a oto rój pszczół i miód znalazły się w padlinie. Wziął go więc do ręki i jadł, a gdy przyszedł do swego ojca i matki, dał im także, aby jedli, nie mówiąc im jednak, że miód zebrał z padliny lwa. Następnie jego ojciec poszedł do owej kobiety i sprawiono Samsonowi wesele, które trwało siedem dni, bo taki mieli zwy-czaj młodzieńcy.

(Sdz 14, 1-10)


NOWY TESTAMENT

Z Ewangelii według św. Jana

A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

(J 19, 25-27)


Z Listu do Hebrajczyków:

Przez wiarę Abraham, wystawiony na próbę, ofiarował Izaaka, i to jedynego syna składał na ofiarę, on, który otrzymał obietnicę, któremu powiedziane było: Z Izaaka będzie dla ciebie potomstwo. Pomyślał bowiem, iż Bóg mocen wskrzesić także umarłych, i dlatego odzyskał go, jako podobieństwo śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Przez wiarę w przyszłość Izaak pobłogosławił Jakuba i Ezawa. Przez wiarę umierający Jakub pobłogosławił każdego z synów Józefa i pochylił się głęboko przed wierzchołkiem jego laski. Przez wiarę konający Józef wspomniał o wyjściu synów Izraela i dał zlecenie w sprawie swoich kości. Przez wiarę Mojżesz był ukrywany przez swoich rodziców w ciągu trzech miesięcy po swoim narodzeniu, ponieważ widzieli, że powabne jest dzieciątko, a nie przerazili się nakazem króla. Przez wiarę Mojżesz, gdy dorósł, odmówił nazywania się synem córki faraona, wolał raczej cierpieć z ludem Bożym, niż używać przemijających rozkoszy grzechu. Uważał bowiem za większe bogactwo znoszenie zniewag dla Chrystusa niż wszystkie skarby Egiptu, gdyż patrzył na zapłatę. Przez wiarę opuścił Egipt, nie uląkłszy się gniewu królewskiego; wytrwał, jakby na oczy widział Niewidzialnego. Przez wiarę uczynił Paschę i pokropienie krwią, aby nie dotknął się ich ten, który zabijał to, co pierworodne. Przez wiarę przeszli Morze Czerwone jak po suchej ziemi, a gdy Egipcjanie spróbowali to uczynić, potonęli. Przez wiarę upadły mury Jerycha, gdy je obchodzili dokoła w ciągu siedmiu dni. Przez wiarę nierządnica Rachab nie zginęła razem z niewierzącymi, bo przyjęła gościnnie wysłanych na zwiady. I co jeszcze mam powiedzieć? Nie wystarczyłoby mi bowiem czasu na opowiadanie o Gedeonie, Baraku, Samsonie, Jeftem, Dawidzie, Samuelu i o prorokach, którzy przez wiarę pokonali królestwa, dokonali czynów sprawiedliwych, otrzymali obietnicę, zamknęli paszcze lwom, przygasili żar ognia, uniknęli ostrza miecza i wyleczyli się z niemocy, stali się bohaterami w wojnie i do ucieczki zmusili nieprzyjacielskie szyki.

(Hbr 11, 17-34)


ROZWAŻANIE

Plastr miodu Samsona

Samson to jeden z ostatnich Sędziów Izraela, człowiek odważny, mocny i obdarzony nadludzką siłą, którą wiernie i do końca wykorzystał w walce z wrogami Izraela. Był on przede wszystkim Bożym nazirejczykiem, a więc poświęconym i oddanym Bogu, i to jeszcze przed narodzeniem. Bycie nazirejczykiem wymagało zachowania trzech zakazów: zakazu picia wina i innych trunków, zakazu strzyżenia włosów i zakazu zbliżania się do zmarłych.
Księdza Sędziów, która szczegółowo opisuje jego życia, stawia Samsona jako wzór wiary, zawierzenia, odwagi i ofiary, ale także jako przestrogę przed lekkomyślnością, naiwnością i uleganiem żądzom.
Księga Sędziów bardzo szczegółowo opisuje pewne wydarzenie jakie miało miejsce w momencie kiedy Samson udał się Filistynów, aby tam odszukać swoją wybrankę. Dzięki swej niezwykłej sile rozszarpał nawet lwa, którego przypadkowo napotkał w drodze (por. Sdz 14, 1-10). Kiedy po pewnym czasie udał się ponownie na miejsce owego zdarzenia, wówczas zobaczył tam rój pszczół i plastr miodu. Ów plastr stał się jego pożywnym pokarmem, którym mógł się posilić on sam i inni. Całe to wydarzenie stało się znakiem konsekwentnej realizacji Bożych zamiarów. Bóg wybrał go do wielkiego dzieła. On miał stać się częścią realizacji Bożych zamiarów w życiu swego narodu. Wielkie cierpienie i upokorzenie Samsona, zostało obrócone w jego zwycięstwo i wielka klęskę Filistynów.
Patrząc przez pryzmat Samsona na Matkę Najświętszą, bardzo wyraźnie dostrzegamy, jak przez Jej życie Bóg cudownie działa w dziejach świata i Kościoła. To przez Matkę Najświętszą, przez Jej posłuszeństwo i wierność aż po krzyż na Golgocie, dokonały się dzieła Bożego planu zbawienia (por. J 19, 25-27). Tym, co było Jej siłą i co podtrzymywało Ją w wiernej postawie wobec Boga, było pokorne trwanie w pełnym nadziei Słowie Bożym.
Zatem każdy, kto karmi się Słowem Bożym jak Matka Najświętsza, kto na Nią spogląda, kto niejako karmi się widokiem Jej wiernej miłości dla Bożego Słowa, może być podobny do Samsona, który dzięki pokrzepieniu się plastrem miodu, mógł pójść dalej, aby realizować Boże plany w walce z nieprzyjaciółmi. Plastr miodu Samsona jest stał się cudem, który doprowadził do realizacji Bożego planu. Cudem jest także Boże Słowo, które podobnie jak w życiu Matki Najświętszej, może stać się dla nas mocą prowadzącą nas do realizacji Bożych planów w wymiarach naszego życia i życiowego powołania. Tak było w przypadku tych wszystkich postaci wiary, w tym również Samsona, których pochwałę głosi autor Listu do Hebrajczyków Kto trwa w Słowie Bożym, tego nie można pokonać.

Warto sobie przy okazji rozważania tego tytułu postawić pytanie – czy szukamy w Słowie Bożym pokrzepienia i nadziei na drodze codziennego życia?


MODLITWA

Modlitwa świętego Bernarda.

Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj.
Amen.


ks. Franciszek Koenig

Pozostałe tematy
Aktualności

Eucharystia buduje Kościół

Nowy cykl 2023/24 nosi tytuł Pociągnę wszystkich ku sobie (J 12,32). Kościół żyje, gdy zachowuje cztery cechy pierwszej wspólnoty: "Wszyscy postępowali zgodnie z nauką apostołów, żyli we wspólnocie braterskiej, łamali chleb i modlili się" (Dz 2,42). Eucharystia buduje Kościół i pociąga do Jezusa. Zaproszenie do aktywnego udziału w Kongresie Eucharystycznym; zob. poniżej.

więcej

Zakończenie cyklu 2022/23

Redakcja ssb24.pl serdecznie dziękuje za aktywny udział w kolejnym cyklu medytacji w rytmie lectio divina na temat "Młodzi na ołtarze!" (54 medytacji - wprowadzenie). Nowy cykl rozpocznie się w I Niedzielę Adwentu.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 12604420

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu