Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Mistyczna katedra litanii loretańskiej

Pociecha migrantów (Salatium migrantium)

2022-05-08

News
W historii ludzkości było wiele okresów wędrówki ludów. Patriarchowie i Izraelici był również przybyszami i wędrowcami (Rdz 24,4; 1 Krn 29,15; Ps 39,13). Księga Wyjścia jest wielkim opisem wędrówki ludu wybranego do Ziemi obiecanej. Izrael był w niewoli egipskiej, babilońskiej, rzymskiej. Musiał doświadczać losu migrantów (Wj 23,9; Ef 2,12.19; Kol 1,21; 1 P 2,11). Święta Rodzina również był na wygnaniu w Egipcie.Czytaj!
Mt 2,13-15 (BP)

Gdy mędrcy odeszli, Józefowi ukazał się we śnie anioł Pański i powiedział: "Wstań, zbierz Dziecko i Jego Matkę i uciekaj do Egiptu. Zostań tam, dopóki nie dam ci znać. Bo Herod będzie szukał Dziecka, żeby Je zabić". On wstał jeszcze w nocy, zabrał Dziecko i Jego Matkę i udał się do Egiptu. Pozostał tam aż do śmierci Heroda. Tak spełniło się słowo Pana napisane przez proroka: Z Egiptu wezwałem mojego Syna.


Rozważ!

Nowy tytuł Maryi ma zatem swoje uzasadnienie biblijne. Maryja i Józef oraz Jednorodzony byli uchodźcami, migrantami, przybyszami i wędrowcami w obcej ziemi. Jezus jako Bóg i Człowiek doświadczył też losu migranta. Jako Dziecko musiał uciekać - pod opieką Matki i Opiekuna - przed groźbą prześladowania, nienawiści i śmierci. Wielokrotnie tego typu "ucieczki" stawały się udziałem ludzi wierzących. Motyw migracji był społeczny, polityczny czy religijny. Zawsze jednak powracała nadzieja wyzwolenia - wyzwanie do ziemi ojczystej - obietnica powrotu.

Egipt, w którym schroniła się Święta Rodzina, i z którego powróciła, przywodzi na pamięć starożytny kraj nad Nilem, miejsce osiedlenia patriarchy Abrama "jako cudzoziemcy" (Rdz 12,10nn) i kraju niewoli potomków Jakuba (Wj 1,8nn), do którego Izraelici wracają w marzeniach jako do "ziemi mlekiem i miodem płynącej" (Lb 16,13). Egipt jest jednak tylko miejscem "na jakiś czas" (emigracji). I jak Mojżesz wyprowadził Izraelitów z niewoli egipskiej, tak Jezus wyprowadzi nowy lud Boży z niewoli grzechu. Apostoł przekonywał zatem wyznawców Chrystusa: "Tak więc nie jesteście już obcymi i przybyszami, ale współobywatelami na równi ze świętymi i domownikami Boga" (Ef 2,19). Wierzący są w Chrystusie wezwani do jedności, wolności, świętości.

W wydarzeniach opisanych przez Mateusza Ucieczki i powrotu do/z Egiptu pierwszorzędną rolę pełni Józef, mąż Maryi i przebrany ojciec Jezusa. Jego wybiera Bóg, jemu objawia się anioł Pański, on otrzymuje wyzwanie i zadanie: "Wstań, zabierz Dziecko i Jego Matkę i uciekaj do Egiptu" (2,13); on okazuje się troskliwym opiekunem. Historyczny pobyt na migracji potwierdzają źródła rabinackie (StrBill I,84n) i pogańskie (Origen., Cels. 1,28. 28; 1,66). Ten midrasz ukazuje więź ST i NT, dziejów Mojżesza i Jezusa. Syn Człowieczy jest solidarny z losem swego ludu. "Z Egiptu wezwałem mojego Syna..." - ewangelista zwraca uwagę, że bardziej idzie mu o powrót niż o wygnanie (emigrację) Jezusa z Egiptu.

Jak jest rola Matki - Pocieszycielki migrantów?

ONA, jak zawsze jest w cieniu, przysłuchuje się i rozważa w sercu (Łk 2,19.51).

Nosi w sercu "wszystkie te sprawy" jest wdzięczna za opiekę Józefowi, solidaryzuje się z uchodźcami, jest posłuszna woli Bożej: "Oto jestem służebnica Pana; niech mi się stanie według twego słowa" (Łk 1,38). Modlitewne współtowarzyszenie jest Jej misją. Wyśpiewała to w swoim Magnificat, gdzie dostrzega miłosierdzie Wszechmogącego ("Jego miłosierdzie przez wszystkie pokolenia dla tych, którzy się Go boją"), widzi upadek pysznych i wywyższenie pokornych ("Okazał moc swego ramienia: rozproszył zarozumiałych pyszałków; panujących usunął z tronów, a wywyższył poniżonych"), zapowiada wypełnienie obietnic ("jak to obiecał naszym przodkom").

Maryja jest czuła, wrażliwa, uważna na potrzeby i doświadczenia innych. Widzi wolę Bożą i karmi się nią. Wie, że Bóg Wszechmocny "ujął się za swoim sługą Izraelem, kierując się swoim miłosierdziem".

ONA wszystko to "zachowuje i rozważa w swoim sercu". Jest blisko, obok; jest "z" tymi, który doświadczają upokorzenia, cierpienia, prześladowania, wszelkiego rodzaju skutków migracji. ONA utożsamia się z nimi, stąd możemy Ją nazywać "Pociechą migrantów". To wezwanie nigdy nie straci na aktualności. Zawsze znajdą się ci, którzy będą musieli uciekać przed nienawiścią "Herodów", przed skutkami ideologii zła - cywilizacji śmierci. Czy dzisiaj jest inaczej?

Warto jeszcze zapytać:
  • Dlaczego Maryja jest szczególnie bliska migrantom?
  • Jakie predyspozycje Matki Boga umożliwiają Jej niesienie pociechy migrantom?
  • W jaki konkretnie sposób to czyni?


Módl się!

Pociecho migrantów - módl się za nami!


Żyj Słowem!

Nie zapominajmy o wskazaniach Listu do Hebrajczyków, że wszyscy "(...) są na ziemi obcymi i wędrowcami. Ci bowiem, którzy tak mówią, dowodzą, że dopiero szukają ojczyzny. Gdyby bowiem mieli na myśli tę, z której wyszli, to znaleźliby sposobność powrotu do niej. Teraz jednak dążą do lepszej ojczyzny, która jest w niebie. Dlatego Bóg nie wstydzi się, gdy nazywają Go swoim Bogiem, bo przygotował im miasto" (Hbr 11,13-16). Uczmy się od Tej, którą nazywamy Pociechą migrantów "zachowywać i rozważać w sercu [słowo Boże]" oraz towarzyszyć tym, którzy cierpią rozłąkę, migrację, prześladowanie i tęsknotę za swoją ojczyzną. Nie bójmy się również świadczyć o tym, że "nasza [prawdziwa] ojczyzna jest w niebie" (Flp 3,20).

ks. Jan Kochel

fot. Matka od uchodźców - info.dominikanie.pl

Pozostałe tematy
Aktualności

Tydzień formacji eucharystycznej

Liturgiczny okres zwykły jest zaproszeniem do pogłębienia pobożności eucharystycznej. Stąd propozycja Klubu Inicjatyw Biblijnych do organizacji Tygodnia Formacji Eucharystycznej. Proponujemy siedem stacji na wzór Drogi Światła - Uwielbienia Pana w tajemnicy Eucharystii - w formie nabożeństwa lub prywatnej adoracji przed Najświętszym Sakramentem; zob. kib

więcej

Pieśni maryjne w wykonaniu kleryków WMSD

Schola Wyższego Seminarium Duchownego w Opolu prezentuje pierwsze nagranie pieśni maryjnych z cyklu "Śpiewajmy Maryi" w Sanktuarium Matki Bożej Pokornej w Rudach; zob. rudy-parafia.pl; GN 20/23.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 12061468

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu