Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Matka wiary

RAJ ANIOŁÓW, PAŁAC WSTYDU PANIEŃSKIEGO (23)

2012-06-09

News

Większość obrazów biblijnych jakie znalazły się w tekście Godzinek, sławi piękno cnót Matki Najświętszej. Dokonuje się to w różnego rodzaju trafnych porównaniach, które mają swoją bogatą tradycję.

TEKST GODZINEK


Tyś raj aniołów, pałac wstydu panieńskiego
(Seksta)


ŹRÓDŁOWE TEKSTY BIBLIJNE

STARY TESTAMENT

Z Księgi Rodzaju:

Kiedy Jakub wyszedłszy z Beer-Szeby wędrował do Charanu, trafił na jakieś miejsce i tam się zatrzymał na nocleg, gdy słońce już zaszło. Wziął więc z tego miejsca kamień i podłożył go sobie pod głowę, układając się do snu na tym właśnie miejscu. We śnie ujrzał drabinę opartą na ziemi, sięgającą swym wierzchołkiem nieba, oraz aniołów Bożych, którzy wchodzili w górę i schodzili na dół. A oto Pan stał na jej szczycie i mówił: «Ja jestem Pan, Bóg Abrahama i Bóg Izaaka. Ziemię, na której leżysz, oddaję tobie i twemu potomstwu. A potomstwo twe będzie tak liczne jak proch ziemi, ty zaś rozprzestrzenisz się na zachód i na wschód, na północ i na południe; wszystkie plemiona ziemi otrzymają błogosławieństwo przez ciebie i przez twych potomków. Ja jestem z tobą i będę cię strzegł, gdziekolwiek się udasz; a potem sprowadzę cię do tego kraju. Bo nie opuszczę cię, dopóki nie spełnię tego, co ci obiecuję». A gdy Jakub zbudził się ze snu, pomyślał: «Prawdziwie Pan jest na tym miejscu, a ja nie wiedziałem». I zdjęty trwogą rzekł: «O, jakże miejsce to przejmuje grozą! Prawdziwie jest to dom Boga i brama nieba!» Wstawszy więc rano, wziął ów kamień, który podłożył sobie pod głowę, postawił go jako stelę i rozlał na jego wierzchu oliwę. I dał temu miejscu nazwę Betel. Natomiast pierwotna nazwa tego miejsca była Luz. Po czym złożył taki ślub: «Jeżeli Pan Bóg będzie ze mną, strzegąc mnie w drodze, w którą wyruszyłem, jeżeli da mi chleb do jedzenia i ubranie do okrycia się i jeżeli wrócę szczęśliwie do domu ojca mojego, Pan będzie moim Bogiem.

(Rdz 28, 10-21)


NOWY TESTAMENT

Z Ewangelii według św. Łukasza

W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, ».
Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca». Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?» Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Two-ja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego». Na to rzekła Maryja: «Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!» Wtedy odszedł od Niej anioł.

(Łk 1, 26-38)ROZWAŻANIE

Raj aniołów – pałac wstydu panieńskiego

Słowo „raj” kojarzy się najczęściej z biblijnym rajem, jaki mamy opisany na kartach Księgi Rodzaju. Było to miejsce, gdzie człowiek był blisko Boga, a Bóg blisko człowieka. To był prawdziwy raj. Jednak rozumienie biblijnego raju zakłada konieczność pojmowania go nie jako przestrzeni na ziemi w której Stwórca umieścił pierwszych ludzi, ale trzeba go rozumieć jako wspaniały, wewnętrzny świat człowieka w którym człowiek jest blisko Boga i Bóg blisko człowieka. Ten stan został zniszczony przez nieposłuszeństwo człowieka, a więc przez grzech. Dlatego też tylko serce Matki Najświętszej, wnętrze Niepokalanej Matki naszego Pana, pozostało nienaruszone w tym doświadczeniu bliskości Boga. Jej wnętrze wciąż było pięknym rajem w którym mogła doświadczyć spotkania z aniołem w momencie zwiastowania. Podobnego spotkania mogły też doświadczyć inne, wielkie postacie biblijne, o czym czytamy na kartach Starego i Nowego Testamentu (por. Rdz 28, 10-21; Łk 1, 26-38).
Z kolei pałac, to piękna rezydencja króla lub innych dygnitarzy. Najczęściej w pałacach jest bogactwo, przepych, wspaniałości i kosztowności. To określenie „pałac” zostaje odniesione do Matki Najświętszej. To Maryja jako czysta i piękna jest symbolem takiego pałacu bogatego w to, co skromne i czyste. Jest w Niej, jako Pannie, wielkie bogactwo, jak w pałacu, bogactwo czystości i skromności, a nie wyuzdania i próżności. Tylko w takim pałacu mógł zamieszkać Syn Boży – Jezus Chrystus.
Określenia „raj” i „pałac” akcentują świętość Maryi, piękno Jej duchowego wnętrza i Jej niepokalanej natury. Stanowią one także zapowiedź wiecznego raju, a więc udziału w wiecznym raju aniołów. To jest zapowiedź wywyższenia, wejścia do chwały aniołów, do wiecznego pałacu. To aniołowie przecież, mają Ją zaprowadzić na miejsce przygotowane dla Niej.

Rozważając tytuły „raj” i „pałac” w odniesieniu do Matki Najświętszej, warto sobie postawić kilka pytań:
- komu dajemy miejsce w naszym sercu?
- czy rozmawiam z Bogiem w głębi swego serca?
- jakim pałacem jest nasze wnętrze?
- czy nasz pałac, jest pałacem wstydu i skromności?


MODLITWA

Psalm 138

Będę Cię sławił, Panie, z całego mego serca,
bo usłyszałeś słowa ust moich.
Będę śpiewał Ci wobec aniołów.
Oddam Ci pokłon ku Twemu świętemu przybytkowi.
I będę dziękował Twemu imieniu
za łaskę Twoją i wierność,
bo wywyższyłeś ponad wszystko
Twoje imię i obietnicę.
Kiedym Cię wzywał, wysłuchałeś mnie,
pomnożyłeś siłę mej duszy.
Wszyscy królowie ziemi będą Ci dziękować, Panie,
gdy posłyszą słowa ust Twoich;
i będą opiewać drogi Pańskie:
«Prawdziwie, chwała Pańska jest wielka».
Prawdziwie, Pan jest wzniosły i patrzy łaskawie na pokornego,
pyszałka zaś dostrzega z daleka.
Gdy chodzę wśród utrapienia,
Ty zapewniasz mi życie,
wbrew gniewowi mych wrogów;
wyciągasz swą rękę,
Twoja prawica mnie wybawia.
Pan za mnie wszystkiego dokona.
Panie, na wieki trwa Twoja łaska,
nie porzucaj dzieła rąk Twoich!


MODLITWA

Maryjo, Matko Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa!
Wysławiamy Cię wraz z Aniołami i Świętymi:
Błogosławiona jesteś, bo uwierzyłaś i ukochałaś Boga ponad wszystko! Dopomagaj nam trwać zawsze w Jezusie.
Uwielbiamy Ojca, Syna i Ducha Świętego zamieszkałego w Tobie,
w nas i w całym Mistycznym Ciele Chrystusa.
Amen.ks. Franciszek Koenig

Pozostałe tematy
Aktualności

Katechezy eucharystyczne

Kongres Eucharystyczny w diecezji gliwickiej stał się okazją do zaangażowania poszczególnych wiernych, jak i grup, stowarzyszeń i ruchów lokalnego Kościoła. Studenci Wydziału Teologicznego UO przygotowali cykl katechez eucharystycznych dla młodzieży, by odpowiedzieć na apel Biskupa Gliwickiego i włączyć się w przygotowanie do dobrego przeżycia tego czasu łaski; zob. Wprowadzenie. Katecheza III.

więcej

List do Galatów

Kolejny tom Komentarza Biblijnego Edycji św. Pawła budzi nadzieję na szybsze ukończenie wielkiego projektu polskiego środowiska biblistów. Komentarz Dariusza Sztuka SDB dotyczy dzieła, które Apostoł napisał pod koniec swego pobytu w Efezie jako odpowiedź na niepokojące wieści o niebezpieczeństwie zagrażającym wierze (por. Ga 3,2; 4,21; 5,4); NKB.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 14061979

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu