Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Młodzi na ołtarze!

Św. Agnieszka Rzymska (†304)

2023-01-09

News
Ojcowie Kościoła wnikliwie analizowali nauczanie św. Pawła nt. dziewictwa. Powstało wiele cennych dzieł egzegetycznych, ascetycznych i dydaktycznych rozwijających „zdrową naukę” na temat wstrzemięźliwości, czystości serca i oblubieńczej wierności. Św. Hieronim ze Strydonu (†420) w swoich Listach podał wykaz dzieł na ten temat, wyróżnił m.in. Tertuliana (†240) Napomnienie o czystości i O noszeniu zasłony przez dziewice, Cypriana z Kartaginy (†258) O postępowaniu dziewic oraz dzieła Ambrożego (†397) O dziewicach, O dziewictwie, Na obłóczyny dziewic oraz Zachęta do życia dziewiczego. Biskup Mediolanu ukazał przede wszystkim Maryję jako wzór dziewiczej doskonałości (PL 16,305-334). Za tym przykładem podążyła młoda chrześcijanka Agnieszka, dziewica i męczennika rzymska.Czytaj!

Paweł pisał do Koryntian: „Obyście znieśli nieco szaleństwa z mojej strony! Zresztą znosicie mnie, bo zabiegam o was z Bożą zazdrością. Zaślubiłem was jednemu mężowi, aby was przedstawić Chrystusowi jako nieskazitelną dziewicę. Lękam się jednak, aby jak wąż przewrotnie zwiódł Ewę, tak i wasze myśli nie zostały zmącone i oddalone od prostoty i nieskazitelności względem Chrystusa”.

2 Kor 11,1-3 (BŚP)


Rozważ!

Starożytne portowe miasto greckie Korynt w czasach Apostoła Pawła słynęło z rozwiązłości obyczajów. W mieście kwitł kult Afrodyty – bogini miłości, piękna, kwiatów, pożądania i płodności. W mowie potocznej używano nawet czasownik korinthiadzestai, który oznaczał: „prowadzić życie rozpustne”. W tym mieście św. Paweł spędził ok. osiemnaście miesięcy w latach 50-52, a później napisał do gminy chrześcijańskiej, którą sam założył, dwa listy. W Drugim Liście do Koryntian, po kilku gwałtownych atakach na jego osobę i misję, odpowiada z niezwykłą łagodnością i cierpliwością, przywołując zaskakujący obraz wspólnoty jako dziewicy nieskazitelnej zaślubionej jednemu mężowi i oddanej („przedstawionej”) Chrystusowi.

W chrześcijaństwie dziewictwo było formę życia w czystości i wstrzemięźliwości, dobrowolnie wybranym i stanowiącym odpowiedź na apel Boga (Mt 19,11n). W znaczeniu metaforycznym mówiono też o Kościele jako oblubienicy Chrystusa (2 Kor 11,2; Ap 14,4).

Ideał takiego stylu życia przemówił do świadomości wielu kobiet, żyjących w ówczesnych warunkach społecznych na marginesie, zupełnie zależnych od rodziny i mężczyzny jako patriarchy rodu. W pierwszych wiekach Kościoła młode kobiety zachwyciła nowa nauka mówiąca o czystości serca i oblubieńczej miłości, która była echem medytacji na Księgą Pieśni nad Pieśniami: „Połóż mię jak pieczęć na twoim sercu, jak pieczęć na twoim ramieniu, bo jak śmierć potężna jest miłość, a zazdrość jej nieprzejednana jak Szeol, żar jej to żar ognia, płomień Pański” (Pnp 8,6). Ten krótki poemat uważany jest za starotestamentowy hymn o miłości, który podejmie na nowo św. Paweł w Pierwszym Liście do Koryntian (1 Kor 13,1-13).

Apostoł miał świadomość, że taki styl życia w ówczesnym środowisku jest trudnym wyzwaniem, narażonym na wiele prób i pokus, trudnych doświadczeń. Pisze wprost: Lękam się jednak, aby jak wąż przewrotnie zwiódł Ewę, tak i wasze myśli nie zostały zmącone i oddalone od prostoty i nieskazitelności względem Chrystusa (2 Kor 11,3).

Największy piewca dziewictwa św. Ambroży w traktacie Na obłóczyny dziewicy wzywał: „Przyjmijcie, przyjmijcie dziewice poświęcone, duchowy deszcz z tej chmury, uśmierzenie cielesnego skwaru (…). Postępujcie za dobrą chmurą, która wewnątrz siebie zrodziła źródło, który zrosiła okrąg ziemi” (PL 16,332-334). Maryja, Królowa dziewic przewyższa Ewę: „To, co Ewa straciła przez niewierność, Maryja odzyskała przez wiarę i stałą się dla pielgrzymującego ludu znakiem pociechy i niezawodnej nadziei” (IV Prefacja o NMP).

Tą drogą poszły dziewice rzymskie, a wśród nich i ta o imieniu Agnieszka (od gr. hagné, agné – „czysta, dziewicza”). Jej chwałę głosił biskup Mediolanu w traktacie De virginibus, poświęcając jej osobny hymn Agnes Beatae Virginis. Poniosła śmierć w czasach cesarza Dioklecjana, ok. 304 r. Nie utrwalono, jaki był rodzaj zadanej męki: czy zginęła w ogniu, czy też została ścięta mieczem? Jedno jest tylko pewne, że była bardzo młoda, a śmiercią dała świadectwo zarówno swej wiary, jak i przywiązania do czystości. Św. Ambroży używa w hymnie łac. przymiotnika „matura”, zwracając uwagę na kontrast pomiędzy dojrzałością Agnieszki do pójścia na męczeństwo a prawną niedojrzałością do zawarcia małżeństwa: Matura martyrio fuit / matura nondum nuptiis (w. 5-6). Zachował się również dokument Depositio martyrum, określający datę i miejsce męczeńskiej śmierci: 21 stycznia przy drodze Nomentańskiej, co potwierdzają badania archeologiczne (Księga imion i świętych, t. 1, 59). W miejscu męczeńskiej śmierci Agnieszki – na stadionie Domiejena – zbudowano już w czasach konstantyńskich bazylikę ku jej czci (S. Agnes in Agone). Z tego czasu pochodzi pierwszy wizerunek Świętej wyryty na marmurowej płycie, który przedstawia Agnieszkę w postawie modlitewnej (orantka), przyodzianą w tunikę i dalmatykę. Ten pierwotny wizerunek stał się inspiracją do wielu dzieł sztuki, przedstawiających Świętą Dziewicę i Męczennicę, np. mozaiki w bazylice za Murami, przedstawiające Agnieszkę i papieży Symmachusa i Honoriusza I (VII w.) oraz mozaika z Rawenny, a ponadto dzieła Lorenzettiego, Van Eycków, Ribery, Biosco, Berominiego i innych.

Do atrybutów wyróżniających ikonografię św. Agnieszki należą: gołąbki oraz baranki – symbole czystości, łagodności i niewinności (Ef 5,27). Przetrwał również piękny obrzęd rzymski 21 stycznia w bazylice przy via Nomentana: błogosławieństwo dwóch baranków, które składa się w darze papieżowi. Z wełny tych baranków siostry nazaretanki tkają później paliusze, które papież poświęca 29 czerwca i wręcza wybranym metropolitom Kościołów lokalnych.

Wzorzec osobowy dziewicy i męczennicy pobudza do refleksji i pytań:

  • Jak walczyć z pokusami, przed którymi ostrzegał Apostoł: [tak, aby] i wasze myśli nie zostały zmącone i oddalone od prostoty i nieskazitelności względem Chrystusa?
  • Jak przeciwstawiać się fali pornografii w mass mediach, niszczącej serca i umysły dzieci i młodzieży?
  • Jakim wzorem modlitwy – orantki jest dla nas dziewica i męczennica rzymska – św. Agnieszka?


Módl się!

Święta Agnieszko, któraś pozostała wierna Chrystusowi mimo zniewag i męczeństwa, spraw, proszę, bym umiała jak ty zachować czystość i stałość w wierze dla Jezusa. Daj mi cenić swą godność i skromność, bym wystrzegała się wszystkiego, co nieczyste i kala duszę ludzką. Amen.


Żyj słowem Bożym!

(Nie)czystość granicząca z pornografią stała się dziś produktem reklamowym. Z jednej strony chce się zburzyć wszystkie bariery przyzwoitości i wrażliwości, kulturowego tabu. Profanuje się również symbole religijne „pod płaszczykiem” wolności artystycznej i wolności wypowiedzi. Z drugiej strony np. na portalu Kath.net donosi się o Comeback dziewictwa (zob. Kath net z 7.03.2011), a amerykańskie studium Center of Disease Control and Prevention`s National Center for Health Statistic wskazuje, że w USA wyraźnie zwyżkuje nastawienie do życia w czystości i wstrzemięźliwości. Powstają społecznościowe ruchy i grupy, np. True Love Waits (USA) - międzynarodowa organizacja chrześcijańska promująca czystość przedmałżeńską wśród uczniów i studentów orazWahre Liebe wartet (Niemcy) czy Ruch Czystych Serc (Polska). Sumienia, które ma każdy człowiek, nie da się oszukać i nie można zmusić go do milczenia; odczytuje ono także w zakresie seksualności „normatywny tekst”, który Bóg wpisał do serca człowieka: (…) wymogi Prawa zostały wpisane w ich serca; świadczy o tym także ich sumienie, czyli myśli na przemian oskarżające i uniewinniające… (Rz 2,15). Powróćmy zatem do praktyki osobistego rachunku sumienia!ks.

Jan Kochel

Pozostałe tematy
Aktualności

Biblijny model wychowania

W parafii NSPJ w Koszęcinie w niedzielę 26 marca br. odbędzie się promocja i prezentacja książki "Drogi wychowania. Elementarz pedagogii biblijnej" oraz spotkanie z rodzicami i wychowawcami. Chodzi o biblijny model wychowania w rodzinach, szkołach i parafiach. Zapraszamy!

więcej

Kazania pasyjne`2023

W bieżącym roku kazania pasyjne będą rozważaniem poszczególnych fragmentów Pasji wg św. Mateusza. Rozważania przygotował ks. Franciszek Koenig - prof UO i proboszcz parafii Znalezienia Krzyża św. z Rusinowic; wprowadzenie; zob. poniżej

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 11829114

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu