Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Matka wiary

ZIEMIA KAPŁAŃSKA I BŁOGOSŁAWIONA (28)

2012-07-17

News

Matka Najświętsza, którą chwalimy od wieków słowami Godzinek ku czci Jej Niepokalanego Poczęcia, wydała na świat Tego, który stał się Arcykapłanem Nowego Przymierza. A kapłan mógł tylko pochodzić z roku kapłańskiego, a więc z „ziemi kapłańskiej”. Do tej prawdy nawiązuje zatem autor Godzinek nazywają Maryję „ziemią kapłańską”.


TEKST GODZINEK

Ziemia jesteś kapłańska i błogosławiona

(Seksta)


ŹRÓDŁOWE TEKSTY BIBLIJNE

STARY TESTAMENT

Z Księgi Rodzaju:

Gdy w kraju nastał głód, drugi z kolei po tym, który był za czasów Abrahama, Izaak powędrował do Abimeleka, króla filistyńskiego, do Geraru. Ukazał mu się bowiem Pan i rzekł: «Nie idź do Egiptu, lecz zatrzymaj się w tym kraju, który ci wskażę. Zamieszkaj w tym kraju, a ja będę z tobą, będę ci błogosławił. Bo tobie i twemu potomstwu oddaję wszystkie te ziemie i dotrzymam przysięgi, którą dałem twojemu ojcu, Abrahamowi, że rozmnożę potomstwo twe jak gwiazdy na niebie oraz dam twojemu potomstwu wszystkie te ziemie. Wszystkie ludy ziemi będą sobie życzyć szczęścia takiego, jakie jest udziałem twego potomstwa, dlatego że Abraham był mi posłuszny - przestrzegał tego, co mu poleciłem: moich nakazów, praw i pouczeń».

(Rdz 26, 1-5)

NOWY TESTAMENT

Z Ewangelii według św. Mateusza:

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami:

«Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni jesteście, gdy [ludzie] wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was.Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami.

(Mt 5, 1-12)


Z Księgi Apokalipsy św. Jana:

I ujrzałem niebo nowe i ziemię nową,
bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły,
i morza już nie ma.
I Miasto Święte - Jeruzalem Nowe
ujrzałem zstępujące z nieba od Boga,
przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża.
I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu:
«Oto przybytek Boga z ludźmi:
i zamieszka wraz z nimi,
i będą oni Jego ludem,
a On będzie "BOGIEM Z NIMI".
I otrze z ich oczu wszelką łzę,
a śmierci już odtąd nie będzie.
Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu
już [odtąd] nie będzie,
bo pierwsze rzeczy przeminęły».
I rzekł Zasiadający na tronie:
«Oto czynię wszystko nowe».
I mówi:
«Napisz:
Słowa te wiarygodne są i prawdziwe».
I rzekł mi:
«Stało się.
Jam Alfa i Omega,
Początek i Koniec.
Ja pragnącemu
dam darmo pić ze źródła wody życia.
Zwycięzca to odziedziczy
i będę Bogiem dla niego,
a on dla mnie będzie synem.

(Ap 21, 1-7)


ROZWAŻANIE

Ziemia kapłańska i błogosławionych

Zdarza się, że o jakiejś parafii czy miejscowości mówi się, że jest „ziemią kapłańską”. Ma to miejsce wówczas, kiedy dana parafia czy miejscowość wydała lub wydaje wiele nowych powołań kapłańskich. Dar nowych powołań rodzących się w danej wspólnocie zawsze był odzwierciedleniem duchowego oblicza danej wspólnoty parafialnej, a w konsekwencji świadectwem życia religijnego rodzin.

Jeszcze w czasach pogańskich, o czym czytamy w księgach Starego Testamentu, właśnie tak postrzegano ziemię Izraela. Działo się tak dlatego, że wielu kapłanów pogańskich na różnych miejscach tej ziemi składało swoje ofiary.

Jednak w Starym Testamencie czytamy o ziemi, która była darem dla narodu wybranego ze strony Boga. Było to ziemia „obiecana” i „wybrana”. W tej właśnie umiłowanej ziemi, kapłani otrzymali swoje miejsce zamieszkania, aby mogli służyć Bogu i świątyni. Wszędzie tam gdzie mieszkali i stawali do swojej służby, miejsce to stawało się „ziemią kapłańską”.

Bazując na tej tradycji, są dwa powody dla których Maryję można nazwać „ziemią kapłańską”.

Po pierwsze, w zamyślę Boga, Jego Syn – Jezus Chrystus – stał się prawdziwym Kapłanem, który złożył doskonałą ofiarę za zbawienie człowieka. Zatem Maryja, z której wyszedł Jezus, może być słusznie nazwana „ziemią kapłańską i błogosławioną”. Właśnie z Niej wyszedł doskonały Kapłan, Jedyny i wieczny, Jedyny pośrednik między Bogiem a ludźmi – Jezus Chrystus. Jako zostało wspomniane, ziemią kapłańską nazywano także owo najświętsze miejsce w świątyni gdzie stała Arka Przymierza i gdzie tylko kapłanom można było wejść. Tak oto Maryja przez przyjęcie woli Boga i przez swoje macierzyństwo jako jedyna weszła w Najświętszą przestrzeń Bożego życia. To jest drugi powód dla którego Maryję można nazwać „ziemią kapłańską”.

Jednak cel arcykapłańskiej posługi Jezusa Chrystusa zamyka się z zbawieniu całego rodzaju ludzkiego i powołaniu wszystkich do wspólnoty z Bogiem. Zatem wszystkich nas czeka wejście do „nowej ziemi”, w przestrzeń Boga, którą pięknie zapowiada Księga Apokalipsy św. Jana.

Rozważając wezwanie „ziemia kapłańska i błogosławiona” warto postawić sobie pytanie o nasze pragnienie szukania „sacrum”:

Czy szukam w życiu przestrzeni „sacrum”?

Czy cieszę się doświadczając Bożego Słowa, Bożej łaski?

Czy w codziennym życiu żyję obietnicą Bożej nagrody?

Czy polecamy Matce Najświętszej naszych kapłanów?


MODLITWA

Modlitwa do MB Ostrobramskiej

O Matko Miłosierdzia i Królowo Apostołów, Tobie, która jesteś ziemią kapłańską, oddajemy biskupów i kapłanów naszej diecezji. Wypraszaj im u Boga potrzebne łaski, aby wspierani nieustannie mocą i światłem Ducha Świętego, mogli bezpiecznie prowadzić powierzoną sobie Bożą Owczarnię do pełni życia i szczęścia. Maryjo, wyjednaj alumnom Radomskiego Seminarium, aby podążając za Tobą drogą duchowego piękna, w Twojej szkole uczyli się ewangelicznego życia, miłości Boga ponad wszystko, nieustannej kontemplacji Słowa Bożego i gorliwej służby braciom w Winnicy Twojego Syna Jezusa Chrystusa.

Amen.

ks. Franciszek Koenig

Pozostałe tematy
Aktualności

Katechezy eucharystyczne

Kongres Eucharystyczny w diecezji gliwickiej stał się okazją do zaangażowania poszczególnych wiernych, jak i grup, stowarzyszeń i ruchów lokalnego Kościoła. Studenci Wydziału Teologicznego UO przygotowali cykl katechez eucharystycznych dla młodzieży, by odpowiedzieć na apel Biskupa Gliwickiego i włączyć się w przygotowanie do dobrego przeżycia tego czasu łaski; zob. Wprowadzenie. Katecheza III.

więcej

List do Galatów

Kolejny tom Komentarza Biblijnego Edycji św. Pawła budzi nadzieję na szybsze ukończenie wielkiego projektu polskiego środowiska biblistów. Komentarz Dariusza Sztuka SDB dotyczy dzieła, które Apostoł napisał pod koniec swego pobytu w Efezie jako odpowiedź na niepokojące wieści o niebezpieczeństwie zagrażającym wierze (por. Ga 3,2; 4,21; 5,4); NKB.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 14061399

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu