Wyszukiwarka:
Katechezy biblijne

Jakie imię nosi Bóg?

2012-06-06

News

Cele katechetyczne - wymagania ogólne:

- analiza i interpretacja treści zawartych w katechizmie i Piśmie Św.
- budzenie zainteresowania przesłaniem Bożym,
- odkrywanie wartościowości YouCatu,
- kształtowanie w sobie postawy wierności i posłuszeństwa wobec Boga,
- kształtowanie motywacji do uczenia się


Treści nauczania - wymagania szczegółowe
:

Wiedza: - wyjaśnienie znaczenia imienia Boga: JAHWE – JESTEM, KTÓRY JESTEM - uczeń potrafi wyjaśnić biblijną perykopę o objawieniu się Boga w krzaku gorejącym - uczeń na podstawie perykopy i przywołanych treści wie jak kształtować wiarę - potrafi ukazać wzór posłuszeństwa i wierności Bogu (Mojżesz) - uczeń wie że każdy musi przyjąć swoja wiarę indywidualnie i ją przeżyć

Umiejętności:

- uczeń pamięta treść analizowanego fragmentu z Pisma Św.
- uczeń potrafi odszukać wskazaną sygnaturkę w Piśmie Św.
- po katechezie uczeń podejmuje refleksje nad swoją wiarą
- potrafi powiedzieć wyrażenie jakim posłużył się Bóg do podania swego imienia Mojżeszowi
- uczeń wie jakie znaczenie miało, poznanie czyjegoś imienia

Środki dydaktyczne: tablica, kreda, YouCat, Pismo Święte, czyste kartki, xero: YouCat 31, 359 ; Wj 3,1-15

Przebieg katechezy:

Lp

TREŚĆ

METODY

1.

Modlitwa - „Ojcze nasz…”

Modlitwa

2.

Przeczytanie listy z dziennika i zapoznanie się z uczniami

Sprawdzenie obecności

3.

- O czym była mowa na ostatniej katechezie?

Odpytywanie uczniów z ostatnich katechez

Pogadanka

4.

Wprowadzenie w katechezę: podjęcie próby scharakteryzowania Boga. Postawienie pytania, stanowiącego jednocześnie problem katechezy: czy podana charakterystyka Boga wyraża naszą wiarę, czy tajemnicę Boga, który posiada takie cechy jakie wymienili uczniowie. Jakim jest Bóg w którego wierzymy?

Pogadanka

5.

Temat: Jakie imię nosi Bóg?

Zapisanie tematu

6.

Spróbujmy sobie wyjaśnić tajemnicę Boga, wyjaśnić imię Boże w oparciu o źródło wiary – Boże objawienie

Gdy Mojżesz pasał owce swego teścia, Jetry, kapłana Madianitów, zaprowadził pewnego razu owce w głąb pustyni i przyszedł do góry Bożej Horeb. Wtedy ukazał mu się Anioł Pański w płomieniu ognia, ze środka krzewu. Mojżesz widział, jak krzew płonął ogniem, a nie spłonął od niego. Wtedy Mojżesz powiedział do siebie: Podejdę, żeby się przyjrzeć temu niezwykłemu zjawisku. Dlaczego krzew się nie spala? Gdy zaś Pan ujrzał, że Mojżesz podchodził, żeby się przyjrzeć, zawołał Bóg do niego ze środka krzewu: Mojżeszu, Mojżeszu! On zaś odpowiedział: Oto jestem. Rzekł mu Bóg: Nie zbliżaj się tu! Zdejm sandały z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. Powiedział jeszcze Pan: Jestem Bogiem ojca twego, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Mojżesz zasłonił twarz, bał się bowiem zwrócić oczy na Boga. Pan mówił: Dosyć napatrzyłem się na udrękę ludu mego w Egipcie i nasłuchałem się narzekań jego na ciemiężców, znam więc jego uciemiężenie. Zstąpiłem, aby go wyrwać z ręki Egiptu i wyprowadzić z tej ziemi do ziemi żyznej i przestronnej, do ziemi, która opływa w mleko i miód, na miejsce Kananejczyka, Chetyty, Amoryty, Peryzzyty, Chiwwity i Jebusyty. Teraz oto doszło wołanie Izraelitów do Mnie, bo też naocznie przekonałem się o cierpieniach, jakie im zadają Egipcjanie. Idź przeto teraz, oto posyłam cię do faraona, i wyprowadź mój lud, Izraelitów, z Egiptu. A Mojżesz odrzekł Bogu: Kimże jestem, bym miał iść do faraona i wyprowadzić Izraelitów z Egiptu? A On powiedział: Ja będę z tobą. Znakiem zaś dla ciebie, że Ja cię posłałem, będzie to, że po wyprowadzeniu tego ludu z Egiptu oddacie cześć Bogu na tej górze. Mojżesz zaś rzekł Bogu: Oto pójdę do Izraelitów i powiem im: Bóg ojców naszych posłał mię do was. Lecz gdy oni mnie zapytają, jakie jest Jego imię, to cóż im mam powiedzieć? Odpowiedział Bóg Mojżeszowi: JESTEM, KTORY JESTEM. I dodał: Tak powiesz synom Izraela: JESTEM posłał mnie do was. Mówił dalej Bóg do Mojżesza: Tak powiesz Izraelitom: JESTEM, Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba posłał mnie do was. To jest imię moje na wieki i to jest moje zawołanie na najdalsze pokolenia.

Czytanie fragmentu Starego Testamentu [Wj 3, 1-15]

załącznik 1

7.

Księga Wyjścia mówi, że zanim na ziemię spadły plagi, Mojżesz, jeden z żydowskich emigrantów w Egipcie, został zaproszony przez Boga na pustynię w kraju Madian, gdzie Stwórca objawił mu się w krzaku, który „płoną, ale się nie spalał”. W tym wydarzeniu również na prośbę/żądanie Mojżesza, Bóg objawia mu swoje imię: JESTEM, KTÓRY JESTEM.

Proszę abyście skoncentrowali się wyłącznie na podaniu w oparciu o przeczytany tekst charakterystyki Boga. Wypiszcie przymioty Boga, które On sam objawia ludziom przez Mojżesza.

Praca w grupach

8.

Podsumowując naszą pracę w grupach – wyjaśnienie Bożego imienia JESTEM, KTÓRY JESTEM, - prezentacja grup; chciejmy jeszcze sięgnąć do katechizmu który jest adresowany szczególnie do Was - ludzi młodych. Co na temat Imienia Boga mówi nam YouCat w pkt 31 i 359?

31: Bóg chce aby zwracano się do niego po imieniu, chce być znany jako ktoś rzeczywisty i działający, jednakże pragnie pozostać „ukrytą tajemnicą”. Dlaczego nie wymawiano Imienia Bożego w Izraelu?

359: Bóg przez objawienie swojego imienia pozwala człowiekowi zbliżyć się do siebie. Czy objawienie przez Boga swego imienia jest tylko wydarzeniem historycznym, czy raczej uświadamia nam znaczenie tego imienia w naszym życiu? Czy imię Boga posiada znaczenie osobiście dla mnie?

Praca z tekstem

załącznik 2 i 3

9.

Jakie imię nosi Bóg? Nie męskie, nie żeńskie, nie brzmi swojsko jak Michał czy Kasia. Bóg powtarza je trzy razy. I tu zaczynają się schody. Za pierwszym razem używa czasownika, który w zależności od języka i tłumacza przekładany bywał jako „Jestem, który jestem”, „Jestem, który jest”, „Będę, który będę”. Za drugim jest podobnie, za trzecim - jedni tłumaczą „Jest”, inni „Pan”. Jestem pewien, że gdyby dziś w Ziemi Świętej objawił się Bóg, z pewnością otoczyłby by Go zaraz wianuszek turystów z kamerami i aparatami, którzy zamiast upaść na kolana, mówić, słuchać, dbaliby przede wszystkim o to, by nie zadrżała im ręka i wszystko ładnie udało się sfilmować.

Podsumowanie

10.

Uczniowie na zadanie domowe mają odnaleźć znaczenie swojego imienia, posługując się leksykonami imion, martyrologium, innymi pomocami. W zadaniu nie powinno zabraknąć zadań jakie stoją przed uczniem w związku z imieniem jakie noszą.

Zadanie domowe

11.

Wierzę w Ciebie….

Modlitwa

 

al. Paweł Czernichowski
Pozostałe tematy
Aktualności

Katechezy eucharystyczne

Kongres Eucharystyczny w diecezji gliwickiej stał się okazją do zaangażowania poszczególnych wiernych, jak i grup, stowarzyszeń i ruchów lokalnego Kościoła. Studenci Wydziału Teologicznego UO przygotowali cykl katechez eucharystycznych dla młodzieży, by odpowiedzieć na apel Biskupa Gliwickiego i włączyć się w przygotowanie do dobrego przeżycia tego czasu łaski; zob. Wprowadzenie. Katecheza II.

więcej

Życzenia - Wielkanoc 2024

Raduj się, ziemio, opromieniona tak niezmiernym blaskiem, a oświecona jasnością Króla wieków, poczuj, że wolna jesteś od mroku, co świat okrywa! (Exultet)

Z okazji świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzymy nadziei, by jej blask oświecał każdy dzień; miłości, by wypełniała wszelki mrok serca oraz wiary w pełne radości spotkanie Zmartwychwstałego Króla wieków. Redakcja ssb24.pl

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 13837169

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu