Wyszukiwarka:
Katechezy biblijne

Bałwochwalstwo nieposłuszeństwa

2018-02-22

News
Nieposłuszeństwo wiąże się z tłumaczeniem greckich rzeczników hypakoe – parakoe, które określają postawę słuchania (gr. akoe, od akouo – „słuchać, potakiwać”): słuchanie czyjegoś głosu z poddaniem się mu (X. Léon-Dufoure). Nie przypadkowe jest połączenie znaczenia łac. ob-audire – „posłuszeństwa ze słuchaniem”; podobnie jak w jęz. polskim: „posłuszeństwo” od „po-słuchać”. Nie-posłuszeństwo jest „bramą”, przez którą Zły wszedł w życie pierwszych ludzi, a dziś tak samo wchodzi do wnętrza człowieka. I zasiewa tam widmo „obraz (bożka) wolności”, które daje to złudne przekonanie: „(…) tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło” (Rdz 3,5). Szerzy się kultura swa-woli, buntu, braku [wszelkiego] tabu. Uszy to zatem kolejny narząd uruchamiający nasze zmysły, poprzez który łatwo ulec złudzeniu:

[tych], którzy ani uszu [nie mają], by słuchać… (Mdr 15,15).

Autor Księgi Mądrości wskazał na idoli nie-posłuszeństwa, którzy wiecznie się buntują, nie dają się przekonać, wszystko kwestionują i kontestują.


wprowadzenie

Czytaj!
Mt 18,15-18

Jezus nauczał swoich uczniów: „Jeżeli twój brat zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli cię nie posłucha, weź ze sobą jeszcze jednego lub dwie osoby, niech cała sprawa rozstrzygnie się w oparciu o zeznanie dwóch lub trzech świadków. Jeżeli ich także nie posłucha, powiedz o tym Kościołowi. A jeśli nawet Kościoła nie posłucha, niech będzie dla ciebie jak poganin i celnik. Zapewniam was: Wszystko, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a cokolwiek rozwiążecie na ziemi będzie rozwiązane i w niebie”.


Rozważ!

Powszechne są dziś nieufność, kontestowanie czy kwestionowanie, czyli niesłuchanie z równoczesnym zajmowaniem postawy pewnego zejścia na stronę (para), stąd mowa o przylgnięciu do kogoś przez wiarę (Rdz 22,18; Wj 5,2; 1 Sm 15,22; Rz 5,19; 10,16; Flp 2,8; Hbr 11,8) lub o odmowie wiary połączonej z odejściem (Mt 18,17; Rz 5,19; 2 Kor 10,6; Hbr 2,2). Posłuchać – to znaczy „dać komuś wiarę, zaufać, dać się pouczyć”. Natomiast okazać posłuszeństwo w wierze – to „zaufać, nawrócić się w stronę prawdziwego Boga”. Dzięki nawoływaniu proroków: „Wielu (…) nawróci do Pana, ich Boga. [Jan Chrzciciel] sam pójdzie przed Nim w duchu i mocy Eliasza. Zwróci serca ojców ku dzieciom, nieposłusznych ku mądrości sprawiedliwych i przygotuje Panu lud dobrze usposobiony” (Łk 1,17). Kościół pierwotny zaś nauczał: „Bardziej trzeba słuchać Boga niż ludzi” (Dz 5,29; por. Rz 11,30-32; Hbr 3,18).

Ewangeliczne upomnienie braterskie jest regułą, która pomaga każdej wspólnocie właściwie reagować na zło, jakie się w nią wkrada. Mocno wiąże się z posłuszeństwem, podporządkowaniem się, zaufaniem Bogu i Kościołowi. „Jeśli posłucha…” – oto warunek! W Kościele miłosierdzie wobec grzeszników nigdy nie polegało na tolerowaniu zła, gdyż niszczy ono samego grzesznika, a także wspólnotę. Jezus więc wyraźnie rozróżnia zło o osoby: zło trzeba piętnować, osobę grzesznika kochać. Właśnie miłość do błądzącego brata nakazuje kilkustopniowe upomnienie: w cztery oczy, wobec świadków, w obliczu Kościoła. Władza „związywania/rozwiązywania” przekazana Piotrowi (16,19), rozszerzona została na pozostałych apostołów i ich reprezentantów (28,18-20).

Posłuszeństwo w wierze mocno wiąże się z słuchaniem słowa Bożego w Kościele. Powraca tu wyrażenie Jezusa: „Błogosławieni, którzy słuchają słowa Bożego i wprowadzają je w życie” (Łk 8,21; 11,28; Mt 7,24; Jk 1,25). Maryja żyje tym błogosławieństwem ewangelicznym, błogosławieństwem mówiącym o słuchaniu Słowa. Ona jest doskonałym wzorem ucznia słuchającego i kontemplującego słowo Boże (Łk 1,38; 2,19.51). Każdy więc, kto praktykuje uporządkowane i osobiste ćwiczenie się w słuchaniu słowa Bożego (lectio divina), ten słucha dając pierwszeństwo Słowu Boga, słuchaniu Pana i Kościoła. Dlatego też Widzący z Apokalipsy przekonuje: „Szczęśliwy, kto odczytuje, i ci, którzy słyszą słowa proroctwa oraz przestrzegają tego, co jest w nim napisane, bo czas jest bliski” (Ap 1,3).

Jeśli obiecane jest błogosławieństwo tym, którzy słuchają (są posłuszni w wierze), to warto zapytać:

  • Dlaczego tak wielu nie chce dziś słuchać słowa Bożego i nauczania Kościoła?
  • Jak należy rozumieć Jezusowe uniżenie się i posłuszeństwo „aż do śmierci” (Flp 2,8)?
  • Jakie środki duchowe mogą być lekarstwem na „bałwochwalstwo nieposłuszeństwa”?


Módl się!

„Z głębokości wołam do Ciebie, Panie” (Ps 130,1). Panie, słuchaj mojego głosu, niech uszy Twoje się skłonią na głos mojego wołania. Widzisz, o Boże, jak trudno jest o Tobie mówić. Tak mało Ciebie znamy, nie umiemy mówić o Tobie. Objaw się nam, Boże, w swojej mocy, ukaż nam siebie w Twojej zbawczej potędze, w potędze Twojej Ewangelii. Daj, abyśmy czuli, jak płonie nasze serce, kiedy czytamy Twe Pisma, jak rozgrzewa się mocą Twojego Ducha, tego Ducha, od którego Mojżesz otrzymał siłę, tego Ducha, który Twojego Syna wyprowadził na pustynię i drogę krzyża, tego Ducha, który nas ustawicznie prowadzi, byśmy wyzbywali się naszego wygodnictwa i przyjęli ryzyko Ewangelii. Prosimy Cię o to, Ojcze, przez Twe zbawcze orędzie, które Syn Twój nam oznajmił i przypieczętował swoją śmiercią i swoim zmartwychwstaniem. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Kard. C.M. Martini


Żyj Słowem!

Post i asceza są dobrą szkołą ćwiczenia się w posłuszeństwie (w „dobrym słuchaniu”). Post Jezusa na pustyni był wyrazem pełnego ufności zdania się na samego Boga Ojca (Mt 4,2; por. Wj 34,28; 1 Krl 19,8). Podobnie każdy chrześcijanin wezwany jest do posłuszeństwa w wierze (Rz 1,5; 2 Kor 10,5). Mistrz Eckhard radził jednak: „Jeść to, co potrzeba, a czasem sobie odmówić tego, na co ma się największą ochotę”. Dotyczy to również słuchania. Subtelność tej formy postnej daje dobre efekty duchowe. Warto trochę pomilczeć, zniknąć na jakiś czas z Twittera i Facebooka!

ks. Jan Kochel
Pozostałe tematy
Aktualności

Nie lękajcie się! - 2020/21

W świecie ogarniętym lękiem, np. z powodu pandemii, otwieramy Pismo Święte, by szukać w nim antidotum na trudne doświadczenia. Biblia jest Księgą nadziei, stąd kolejny cykl tematyczny pragniemy poświęcić wezwaniu: "Nie lękajcie się!". Cieszymy się, że znów naszym przewodnikiem będzie sprawdzony przyjaciel Szkoły Słowa, ceniony biblista z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II - ks. prof. Antoni Tronina; Wprowadzenie

więcej

Roraty Rodzinne

Ciekawy projekt formacyjny na czas adwentu Wydawnictwa eSPs - "Roraty Rodzinne" - Na tropie radosnych, świetlistych, bolesnych i chwalebnych tajemnic Maryi; zob. poniżej

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 6402157

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu