Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Mistyczna katedra litanii loretańskiej

Matka Kościoła (Mater Ecclesiae)

2017-12-24

News
Tytuł ten, ściśle związany z poprzednim, nie był znany tradycji kościelnej. Ogłosił go dopiero błogosławiony papież Paweł VI na zakończenie trzeciej sesji II Soboru Watykańskiego (21 XI 1964). Mówił wtedy, inspirowany prośbą biskupów polskich: „Przeto na chwałę Matki Bożej i ku naszemu pokrzepieniu ogłaszamy Najświętszą Maryję Pannę Matką Kościoła, to jest Matką całego Ludu Bożego, zarówno wiernych jak i pasterzy, którzy nazywają Ją najukochańszą Matką. Pragniemy, by pod tym tytułem od tej chwili Dziewica Matka była jeszcze bardziej czczona i wzywana przez lud chrześcijański”.

wprowadzenieCZYTAJ!
J 19,25-27

Przy krzyżu Jezusa, stała zaś Jego Matka, siostra Jego Matki, Maria, żona Kleofasa oraz Maria Magdalena. Gdy Jezus zobaczył Matkę i stojącego obok ucznia, którego miłował, zwrócił się do Matki: "Kobieto, oto Twój syn". Następnie rzekł do ucznia: "Oto twoja Matka". I od tej godziny uczeń przyjął Ją do siebie.


ROZWAŻ!


Maryja jest więc obecna w tajemnicy Kościoła nie tylko jako jego pierwowzór, ale i jako jego Matka. Tę dwojaką więź wyjaśnia Jan Paweł II w encyklice Redemptoris Mater: „Tajemnicą Kościoła jest bowiem rodzenie do nowego nieśmiertelnego życia, czyli macierzyństwo w Duchu Świętym. Maryja nie tylko jest tutaj wzorem – pierwowzorem – dla Kościoła, ale czymś o wiele wyższym. Równocześnie bowiem współdziała Ona swą macierzyńską miłością w rodzeniu i wychowywaniu synów i córek Kościoła-Matki. Macierzyństwo Kościoła urzeczywistnia się równocześnie przy Jej „współdziałaniu”. Kościół obficie czerpie z tego „współdziałania”, czyli z Jej macierzyńskiego pośrednictwa, które jest właściwe Maryi, jako że już na ziemi współdziałała w zrodzeniu i wychowaniu synów i córek Kościoła, zawsze jako Matka tego Syna, „którego Bóg ustanowił pierworodnym między wielu braćmi” (RM 44).

Matka Chrystusa – Głowy Kościoła, jest także Matką jego członków. Jej duchowe macierzyństwo ogłosił sam Chrystus z wysokości Krzyża, kiedy oddał umiłowanego ucznia w opiekę swej Matce (J 19,26). Ona też pojawia się w wizji Apokalipsy jako Matka Chrystusa i zarazem „reszty swego potomstwa” (Ap 12,17), czyli całego Kościoła. Po dopełnieniu paschalnego misterium Chrystusa, otacza Ona macierzyńską opieką lud Boży, zrodzony podczas modlitwy w Wieczerniku.

Biskupi polscy umieścili liturgiczne święto Matki Kościoła właśnie w poniedziałek Zielonych Świąt. Czytamy wówczas podczas Mszy św. słowa Dziejów Apostolskich o przygotowaniu modlitewnym na Dar Ducha w obecności „Matki Jezusa” (Dz 1,14). Ta, która w Kanie Galilejskiej przyczyniła się do zapalenia wiary w uczniach Jezusa, jest znowu obecna pośród nich, gdy w dniu Pięćdziesiątnicy rodzi się Kościół. Jest to ostatnia wzmianka Nowego Testamentu o Maryi. Odtąd Matka Jezusa idzie wraz ze wspólnotą swych duchowych dzieci ku wypełnieniu ziemskiej misji Kościoła. Bóg „chce, by – podobnie jak w każdej domowej wspólnocie i w Jego rodzinie, jaką jest Kościół, była obecna Niewiasta, która w ukryciu i powodowana wolą służenia czuwałaby nad nią, oraz łaskawie strzegła jej kroków, dopóki nie nadejdzie chwalebny dzień Pański” (Paweł VI, Marialis cultus, wstęp).


MÓDL SIĘ!

Matko Kościoła - módl się za nami!


ŻYJ SŁOWEM!

Obraz Kościoła jako Matki jest mało utrwalony w świadomości wierzących. Może dlatego, że coraz mniej szanuje się rodziców - matkę i ojca. Przypomnij sobie fragment obowiązków dzieci względem rodziców z Listu do Efezjan: "Dzieci, bądźcie posłuszne waszym rodzicom w Panu, gdyż jest to sprawiedliwe. Otaczaj szacunkiem swego ojca i matkę - to jest pierwsze przykazanie z obietnicą - aby dobrze ci się powodziło i abyś długo żył na ziemi" (6,1-3). Czy zasługujemy sobie na biblijną obietnicę? Pomódlmy się za Kościół, naszą Matkę - brońmy Go - "bierzmy [Go] do siebie" - mówmy o Nim dobrze, uczmy się tego od Matki Kościoła!

ks. Antoni Tronina

fot. mozaika z budynku w Watykanie

Pozostałe tematy
Aktualności

Katechezy eucharystyczne

Kongres Eucharystyczny w diecezji gliwickiej stał się okazją do zaangażowania poszczególnych wiernych, jak i grup, stowarzyszeń i ruchów lokalnego Kościoła. Studenci Wydziału Teologicznego UO przygotowali cykl katechez dla młodzieży, by odpowiedzieć na apel Biskupa Gliwickiego i włączyć się w przygotowanie do dobrego przeżycia tego czasu łaski; zob. Wprowadzenie. Katecheza VIII.

więcej

Dzieło Wspierania Powołań

Biskup Gliwicki w specjalnym komunikacie przestawił inicjatywę powołania Różańcowego Dzieła Wspierania Powołań. "Najbardziej potrzebnym, a jednocześnie najprostszym sposobem towarzyszenia powołanym, jest nasza modlitwa, do której zachęcam gorąco wszystkich diecezjan" - przekonywał. Zapraszamy uczniów i sympatyków Szkoły Słowa do włączenia się w to dzieło; zob. poniżej

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 14306790

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu