Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Mistyczna katedra litanii loretańskiej

Przyczyna naszej radości (Causa nostrae laetitiae)

2018-05-13

News
Kolejne wezwania Litanii loretańskiej - Mistycznej katedry nie tylko wzywają do modlitwy, ale również uczą. Katedra jest miejscem przepowiadania - nauczania - wychowywania w wierze. Katedra maryjna sięga do źródeł Pisma Świętego i Tradycji Kościoła.

wprowadzenie


CZYTAJ!

Łk 1,43-47 [tłum. ks. Jakuba Wujka]

[Elżbieta rzekła]: A skądże mi to, że przyszła matka Pana mego do mnie? Oto bowiem, skoro zabrzmiało głos pozdrowienia twego w uszach moich, skoczyło z radości dzieciątko w łonie moim. A błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, albowiem spełni się to, co ci było powiedziane od Pana. I rzekła Maryja: Wielbi dusza moja Pana, i rozradował się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim...


ROZWAŻ!
 

Wspomnieliśmy już przy pierwszym z wezwań Litanii („Święta Maryjo”), że średniowieczna interpretacja imienia Maryi znajduje potwierdzenie we współczesnych wyjaśnieniach jego etymologii. Wybitny biblista polski, ks. Aleksy Klawek, łączył wyjaśnienie imienia Mariam z przenośnym znaczeniem czasownika rawah, który w języku dawnych mieszkańców Kanaanu wyrażał ideę napojenia. Końcowy wniosek artykułu A. Klawka (z roku 1948) głosi, „że imię marjam oznacza dziecko (dziewczynkę), którego narodzenie napawa rodziców radością, że „Maria” jest causa nostrae laetitiae”.

Niezależnie od słuszności tych wywodów filologicznych, przyznać należy słuszność intuicji średniowiecznych czcicieli Maryi, którzy widzieli w niej przyczynę sprawczą radości chrześcijan. „Tak jak nasze ciało odznacza się życiową energią i duchem, tak Twe najświętsze imię nieustannie, w każdej okazji, miejscu i czasie przez Twe sługi wymawiane, nie tylko jest znakiem, ale i przyczyną życia, radości i pomocy” – wołał św. German I, patriarcha Konstantynopola w VIII wieku.

Ewangelia św. Łukasza już w scenie Zwiastowania akcentuje radość, jaka przez pośrednictwo Matki Pana stanie się udziałem ludzkości. Pozdrowienie anielskie zaczyna się od wezwania: „Raduj się, łaski pełna: Pan z tobą” (Łk 1,28). Słowa te nawiązują do proroctwa, które niegdyś Sofoniasz skierował pod adresem Jerozolimy, przynosząc jej pomyślne wieści: „PAN jest pośród ciebie! Nie będziesz się już lękać złego!” (So 3,15). W obu przypadkach chodzi o nadejście obiecanego Mesjasza. To, co w czasach proroka zapowiadało upadek wrogiego imperium Asyrii (VII wiek przed Chr.), stało się dzięki Maryi rzeczywistością w znacznie głębszym wymiarze: Dobra Nowina wypełnia się w Jej osobie, stając się Ciałem. Przyczyną Jej radości jest wcielenie Syna Bożego, który niesie zbawienie światu.

Zwiastowanie anielskie w Nazarecie stało się przyczyną radości dla wszystkich pokoleń chrześcijan. W słowach Gabriela zawiera się bowiem jutrzenka Nowego Przymierza. Niebo ponownie zstępuje na ziemię, by połączyć się z nią nierozerwalną więzią. Nazaret jest nowym Synajem (Wj 19-24). Tu jednak bez akompaniamentu gromów i błyskawic Bóg zstępuje w ciszy w łono Dziewicy. Pokora, z jaką Syn Najwyższego zstąpił na ziemię, jest zapowiedzią Jego chwalebnego wniebowstąpienia. Kościół z ogromną radością przyjmuje obietnicę wiecznych rządów Chrystusa. Przyczyną naszej radości jest fakt napełnienia Kościoła łaską (por. Ef 1,8) na wzór Maryi w Nazarecie.

MÓDL SIĘ!

Przyczyno naszej radości – módl się za nami!


ŻYJ SŁOWEM!

Jezus nie zadawala się jakąkolwiek radością, lecz dodaje: "Aby radość wasza była pełna" (J 15,11; por. 16,22-24; 17,13). Jak osiągnąć tę pełnię? Wyrazem pełnego radości uwielbienia jest hymn maryjny Magnificat (Łk 1,46-55). W jaki sposób wyrażamy naszą radość wobec Boga?

ks. Antoni Tronina

fot. uadyton.edu/

Pozostałe tematy
Aktualności

Dzieło Wspierania Powołań

Biskup Gliwicki w specjalnym komunikacie przestawił inicjatywę powołania Różańcowego Dzieła Wspierania Powołań. "Najbardziej potrzebnym, a jednocześnie najprostszym sposobem towarzyszenia powołanym, jest nasza modlitwa, do której zachęcam gorąco wszystkich diecezjan" - przekonywał. Zapraszamy uczniów i sympatyków Szkoły Słowa do włączenia się w to dzieło; zob. poniżej

więcej

Katechezy eucharystyczne

Kongres Eucharystyczny w diecezji gliwickiej stał się okazją do zaangażowania poszczególnych wiernych, jak i grup, stowarzyszeń i ruchów lokalnego Kościoła. Studenci Wydziału Teologicznego UO przygotowali cykl katechez dla młodzieży, by odpowiedzieć na apel Biskupa Gliwickiego i włączyć się w przygotowanie do dobrego przeżycia tego czasu łaski; zob. Wprowadzenie. Katecheza VIII.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 14291331

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu