Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Mistyczna katedra litanii loretańskiej

Królowa Proroków (Regina Prophetarum)

2018-08-09

News
Następnym kręgiem zbawionych są Prorocy. Tym greckim słowem (profetes) określa się ludzi obdarzonych szczególnych charyzmatem przemawiania w imieniu Boga. Stary Testament dzieli ich na Proroków wcześniejszych i późniejszych. Ci pierwsi, jak Eliasz i Elizeusz, nie zostawili po sobie żadnych pism, a słynęli jedynie z potężnych czynów, które przetrwały w pamięci Izraela. Ci drudzy zachowali pamięć po sobie dzięki księgom spisanym przez ich uczniów.CZYTAJ!
Łk 1,46-55 (Biblia Poznańska)

A Maryja rzekła:
"Uwielbia dusza moja Pana.
I rozradował się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
Bo spojrzał na swoją pokorną służebnicę.
I odtąd nazywać mnie będą szczęśliwą wszystkie narody.
Bo wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny.
Święte jest Jego Imię.
A miłosierdzie Jego z pokolenia na pokolenie dla żyjących w bojaźni Bożej.
Okazał moc swego ramienia.
Udaremnił zamysł pysznych.
Możnych usunął z tronu,
a wywyższył pokornych
Potrzebujących obsypał dobrami,
Wziął w opiekę swojego sługą Izraelem,
pamiętając o miłosierdziu,
które obiecał praojcom naszym:
Abrahamowi i potomstwu jego na wieki".


ROZWAŻ!

Fenomen pism prorockich zaczyna się w połowie VIII wieku przed Chrystusem (Izajasz, Ozeasz, Amos) i trwa aż do powrotu żydowskich wygnańców z niewoli (Zachariasz, Malachiasz).

Pisma prorockie pełne są nawiązań do epoki mesjańskiej, kiedy to spełnią się obietnice zawarte w Starym Testamencie. Wyróżnia się tu zwłaszcza Księga Izajasza, zwanego ewangelistą Starego Przymierza. Znajdziemy tam szczegóły dotyczące narodzin i dzieciństwa Emmanuela, Księcia Pokoju, ale także zapowiedź Jego męki i zbawczej śmierci. Prorok mówi też o Matce Zbawiciela, tajemniczej Dziewicy, która „pocznie i porodzi Syna” (Iz 7,14).

Tradycja Kościoła od starożytności odnosiła to proroctwo do Maryi z Nazaretu. Ona też nazwana będzie później Królową Proroków, gdyż została napełniona Duchem Świętym już w chwili Zwiastowania. Podczas nawiedzenia swej krewnej Elżbiety wyśpiewała sławny hymn prorocki Magnificat, będący wzorem modlitwy chrześcijańskiej.

Charyzmat proroctwa nie wygasł bowiem po powrocie Izraela z niewoli i po odbudowie świątyni jerozolimskiej. Łącznikiem pomiędzy Starym a Nowym Testamentem jest Jan Chrzciciel, napełniony Duchem Świętym „już w łonie matki” (Łk 1,15). Tym bardziej o samym Jezusie tłumy mogły mówić ze zdumieniem: „Wielki prorok pojawił się wśród nas. Bóg nawiedził swój lud” (Łk 7,16).

Prorocy mieli też wielkie znaczenie w Kościele pierwotnym. Współcześnie odżywa świadomość, że cały lud Boży jest prorocki. II Sobór Watykański naucza w Konstytucji dogmatycznej o Kościele (KL 35): „Chrystus, Prorok wielki, który zarówno świadectwem życia, jak mocą słowa ogłosił Królestwo Ojca, pełni swe prorocze zadanie aż do pełnego objawienia się chwały – nie tylko przez hierarchię, która naucza w Jego imieniu i Jego władzą, ale także przez świeckich (…)".


MÓDL SIĘ!

Królowo Proroków - módl się za nami!


ŻYJ SŁOWEM!

Maryja w pieśni dziękczynnej zwiastuje plan Boga - plan zbawienia, i przekazuje ludziom swoje słowa, wpływając tym samym na zmianę teraźniejszości i zapowiadając przyszłość. Odczytaj zatem tekst Magnificat jako proroctwo (od gr. phemi - "mówić" i pro - "nim jeszcze", "naprzód") na nasze czasy!

ks. Antoni Tronina

fot. uadyton.edu/

Pozostałe tematy
Aktualności

Katechezy eucharystyczne

Kongres Eucharystyczny w diecezji gliwickiej stał się okazją do zaangażowania poszczególnych wiernych, jak i grup, stowarzyszeń i ruchów lokalnego Kościoła. Studenci Wydziału Teologicznego UO przygotowali cykl katechez eucharystycznych dla młodzieży, by odpowiedzieć na apel Biskupa Gliwickiego i włączyć się w przygotowanie do dobrego przeżycia tego czasu łaski; zob. Wprowadzenie. Katecheza III.

więcej

List do Galatów

Kolejny tom Komentarza Biblijnego Edycji św. Pawła budzi nadzieję na szybsze ukończenie wielkiego projektu polskiego środowiska biblistów. Komentarz Dariusza Sztuka SDB dotyczy dzieła, które Apostoł napisał pod koniec swego pobytu w Efezie jako odpowiedź na niepokojące wieści o niebezpieczeństwie zagrażającym wierze (por. Ga 3,2; 4,21; 5,4); NKB.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 14062748

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu