Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Mistyczna katedra litanii loretańskiej

Królowa Dziewic (Regina Virginum)

2018-08-22

News
Siódmy krąg zbawionych, którym króluje Maryja w niebie, stanowią Dziewice. Od najdawniejszych czasów jest Ona nazywana w Kościele „zawsze Dziewicą” (św. Epifaniusz), czy też „wieczną Dziewicą” (św. Hieronim).
CZYTAJ!
Iz 7,10-14 (wg J. Wujka)

I rzekł Pan do Achaza mówiąc: "Żądaj sobie znaku od Pana, Boga twego, w głębi otchłani albo na wysokości w górze". I rzekł Achaz: "Nie będę prosił i nie będę kusił Pana". I rzekł: "Słuchajcież tedy, domu Dawida! Czyż wam nie dosyć uprzykrzać się ludziom, iż się uprzykrzacie i Bogu mojemu? Przeto sam Pan da wam znak: Oto panna pocznie i porodzi syna i nazwą imię jego Emanuel.  


ROZWAŻ!

Tradycja twierdzi stanowczo, że po poczęciu Jezusa, pozostała Ona dziewicą, powstrzymując się od pożycia małżeńskiego. Warto zauważyć, że także wielcy twórcy Reformacji, jak Luter czy Kalwin, uznawali wieczne dziewictwo Maryi. Maryja trwała w takim stanie, w jakim została powołana przy Zwiastowaniu. Zawsze przestrzegała dziewiczej czystości ze względu na niepodzielne przywiązanie do Pana.

Św. Łukasz wyraża to przekonanie, mówiąc o obecności Chwały Bożej w Maryi jako nowej Świątyni (por. Łk 1,35), nowej Arce Przymierza. Protoewangelia Jakuba, judeochrześcijański apokryf z II wieku, dostrzega związek pomiędzy Maryją a Świątynią. Czystość jest warunkiem zbliżenia się do Boga. Ten temat, powracający często w literaturze żydowskiej, znajduje wypełnienie w dziewictwie Maryi i w celibacie poświęconym oczekiwaniu na Oblubieńca.

W listach św. Pawła (por. 1 Kor 7,17-35), pojawia się już zalążek chrześcijańskiej nauki o wartości dziewictwa konsekrowanego i życia zakonnego. Maryja jako Królowa Dziewic stanowi niedościgły wzór oddania się Panu na wyłączną własność. Alegoryczna interpretacja Pieśni nad Pieśniami (Orygenes) pozwala traktować dziewictwo jako zaślubiny z Chrystusem. Widziano w nim najpierw przygotowanie do męczeństwa, a później – jego kontynuację. Tak stopniowo zaczęto do katalogu męczenników Kościoła dopisywać także święte dziewice. Źródłem ich świętości jest dziewiczy Chrystus, a wzorem do naśladowania – Jego Matka, Maryja. Jest Ona zarazem dziewicą i matką, ponieważ jest figurą i najdoskonalszą realizacją Kościoła.

Przypomniał o tym II Sobór Watykański w konstytucji Lumen gentium. W końcowym rozdziale, poświęconym roli Maryi w tajemnicy Chrystusa i Kościoła, czytamy: „Kościół (…) dzięki przyjmowanemu z wiarą słowu Bożemu, sam także staje się matką: przez przepowiadanie bowiem i chrzest rodzi do nowego i nieśmiertelnego życia synów z Ducha Świętego poczętych i z Boga zrodzonych. I on także jest dziewicą, która nieskazitelnie i w czystości dochowuje wiary danej Oblubieńcowi, a naśladując Matkę Pana swego, mocą Ducha Świętego zachowuje dziewiczo nienaruszoną wiarę, mocną nadzieję i szczerą miłość” (LG 64).MÓDL SIĘ!

Królowo Dziewic - módl się za nami!


ŻYJ SŁOWEM!

Proroctwo o "znaku" zapowiada dziewicze poczęcie i narodzenie Mesjasza - Jezusa Chrystusa: Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, którego nazwą Emmanuel, to znaczy: "Bóg jest z nami" (Mt 1,23). Oblubienica i Dziewica stała się wzorem dla tych niewiast, które całkowicie oddały się na służbę Pana. Dziewictwo stało się charyzmatem typowym dla Nowego Testamentu. Trwanie w bezżeństwie nie jest obowiązkiem tych, co służą innym (1 Kor 7,7n), ale darem dla królestwa Bożego - zapowiedzią stanu zmartwychwstania (Łk 20,35) oraz wyrazem całkowitej wierności Bogu (2 Kor 11,2; Ef 5,27). Prośmy więc gorąco o powołania zakonne, by nie zabrakło takich świadków wierności i miłości do "Boga z nami"!

ks. Antoni Tronina

fot. uadyton.edu/

Pozostałe tematy
Aktualności

Katechezy eucharystyczne

Kongres Eucharystyczny w diecezji gliwickiej stał się okazją do zaangażowania poszczególnych wiernych, jak i grup, stowarzyszeń i ruchów lokalnego Kościoła. Studenci Wydziału Teologicznego UO przygotowali cykl katechez dla młodzieży, by odpowiedzieć na apel Biskupa Gliwickiego i włączyć się w przygotowanie do dobrego przeżycia tego czasu łaski; zob. Wprowadzenie. Katecheza VIII.

więcej

Dzieło Wspierania Powołań

Biskup Gliwicki w specjalnym komunikacie przestawił inicjatywę powołania Różańcowego Dzieła Wspierania Powołań. "Najbardziej potrzebnym, a jednocześnie najprostszym sposobem towarzyszenia powołanym, jest nasza modlitwa, do której zachęcam gorąco wszystkich diecezjan" - przekonywał. Zapraszamy uczniów i sympatyków Szkoły Słowa do włączenia się w to dzieło; zob. poniżej

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 14306783

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu