Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Młodzi na ołtarze!

Święci Młodziankowie (I w.)

2022-11-21

News

W nowy cykl rozważań Szkoły Słowa Bożego pragniemy wejść z nadzieją w stronę otwartego nieba dla wszystkich ochrzczonych i wierzących, a zwłaszcza tych najmniejszych – niewinnych dzieci (Ap 14,1-5). Sam Jezus uczył, że „do takich bowiem należy królestwo Boga” (Mk 10,14). „Kto więc się stanie tak mały, jak to dziecko, ten będzie największy w królestwie niebieskim” (Mt 18,4 BP). Idea dziecięctwa Bożego – podobieństwa do obrazu Boga, zapisana jest w akcie stworzenia (Rdz 1,26). Dzięki wierze możemy więc odkryć prawdę, że jesteśmy dziećmi Bożymi i Boga możemy nazywać: Abba, Ojcze! (por. Rz 8,15; Ga 4,5; Ef 1,5; Mk 14,36).

 


Czytaj!

Herod widząc, że mędrcy zawiedli, wpadł w straszny gniew. Posłał [oprawców] do Betlejem i całej okolicy i kazał pozabijać wszystkich chłopców w wieku do lat dwóch, stosownie do czasu, o którym się dowiedział od Mędrców. Wtedy spełniły się słowa proroka Jeremiasza:

Krzyk usłyszano w Rama,
płacz i jęk wielki.
Rachel opłakuje swe dzieci
i nie chce utulić się w żalu,
bo ich już nie ma.

Mt 2,16-18 (BT)


Rozważ!

Pierwszymi zaproszonymi do chwały nieba okazały się betlejemskie dzieci po narodzinach Jezusa Chrystusa. Żydowskim chłopcom z okolic Betlejem, zamordowanym na rozkaz króla Heroda, Augustyn nadał tytuł flores martyrum („pierwiosnki męczeństwa”). Ich kult rozwijał się już w II wieku, a w V w. był już obecny w całym Kościele. O ich męczeństwie pisali już św. Ireneusz z Lyonu i Cyprian z Kartaginy (II-III w.).

Rzeź niewinnych dzieci została opisana w Ewangelii Mateusza oraz w apokryficznej Protoewangelii Jakuba (22,1-2). W opisach tych pojawia się motyw prześladowania dziecka królewskiego, które mają swoje źródło w tradycji żydowskiej – w hagadzie o Mojżeszu, gdzie historii jego narodzenia i ocalenia (Wj 2) nadaje się nowy obrót (zob. Józef Flawiusz, Antiquitates II, 9,2-3; J. Ratzinger – Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu. Dzieciństwo, 144-147). Chłopcy betlejemscy oddają życie, by ocalić nie tyle pretendenta do królewskiego tronu, co samego Syna Bożego.

Bibliści zastanawiają się nad tym, ile było tych niemowląt? Betlejem w owych czasach mogło liczyć ok. 1000 mieszkańców. Niemowląt do dwóch lat w takiej sytuacji mogło być ok. 20-30. Młodziankowie, jak powszechnie zaczęto ich nazywać, nie złożyli świadomie swojego życia za Chrystusa, ale niewątpliwie oddali je z Jego powodu. Stąd nawiązanie do biblijnego krzyku, bólu i płaczu matki Racheli w Rama – miasta w pobliżu Betel (ok. 8 km na płn. od Jerozolimy). Według przepowiedni proroka Jeremiasza jest to wyraz okrutnych doświadczeń wielu matek i ich niewinnych dzieci pomordowanych w imię ideologii, polityki, prześladowań, deportacji, grzechu (por. Jr 31,15).

Święci Młodziankowie z Betlejem zatriumfowali nad złem tego świata i zyskali koronę męczeństwa. Otrzymali tzw. „chrzest krwi” (łac. baptismus sanguinis) – to specyficzna forma chrztu, która odnosi się do męczeństwa tego, kto umiera dla wiary chrześcijańskiej, zanim rzeczywiście otrzymał sakrament chrztu.

W ikonografii chrześcijańskiej scena śmierci Świętych Młodzianków pojawia się na wielu sarkofagach, ewangeliarzach, drzwiach katedr, ambonach, mozaikach i freskach (zob. Giotto, Padova - Cappella degli Scrovegni; Giovanni Francesco Baroto, Mikołaj Poussin, Guido Reni, Dürer, Romanino, Piotr Brueghel, Bartolomeo Schedoni, Rubens i in.).

W Średniowieczu we wspomnienie Świętych Młodzianków (28 grudnia) wybierano dziecięcego biskupa (łac. episcopellus), który zasiadał na tronie i odbierał od dzieci hołd czci i posłuszeństwa; innymi późniejszymi zwyczajami były: błogosławieństwo dzieci (przetrwało do dziś), obdarowywanie ich upominkami oraz zakładanie przez wiejskie dziewczęta wianków niewinności i czystości („Na święte Młodzianki trza się stroić w wianki”; zob. EK XII, 1390).

Święci Młodziankowie są uważani za patronów dzieci nienarodzonych oraz chórów kościelnych. Od 1987 r. w Polsce odprawia się w ich wspomnienie msze św. w intencji obrony poczętego życia oraz podejmuje się Duchową Adopcję Dziecka Poczętego.

W Centrum Młodzieży Niniwa w Kokotku k. Lublińca (diecezja gliwicka), prowadzonym przez Misjonarzy Oblatów NMP, otwarto kaplicę pw. Świętych Młodzianków (3 maja 2022 r.). Podczas homilii bp Grzegorz Suchodolski – Przewodniczącym Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży KEP, nawiązując do fresku przedstawiającego Młodzianków z zielonymi palmami w ręku (zob. fot.), powiedział: „Kiedy patrzymy na te zielone palmy, znak życia – zieleń i jednocześnie patrzymy na tych Młodzianków w kolorze czerwieni, w kolorze męczeństwa, to od razu wiemy, że życie ma swoją cenę, że życie ma swoją wartość, że ono nie jest nam dane jak jakaś chwilowa zabawka do tego, by się w nim trochę pobawić, trochę wykorzystać, trochę z niego wyłuskać, tak, aby być jak najbardziej pragmatycznym i konsumpcyjnym w tym okresie między narodzinami a śmiercią. Ale jest ono nam dane po to, aby naśladować Tego, który kocha – Jezusa. Tego, który umiłował nas do końca”.

Warto w kontekście pierwszych Męczenników Kościoła opowiedzieć sobie jeszcze na kilka pytań:

  • Jakie jest nasze podejście do życia (także do tego nienarodzonego)?
  • Jak słuchamy dziś biblijnego krzyku, płaczu i jęku wielkiego?
  • Co robimy w obronie Dzieci Nienarodzonych – Utraconych – Nieskazitelnych (Ap 14,5)?


Módl się!

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.

Święci Młodziankowie, pierwiosnki męczeństwa – módlcie się za nami!
Święci Młodziankowie, ziemia straciła was, płacząc, Niebo z radością przyjęło,
Święci Młodziankowie, zgładził was władca okrutny, Stwórca przygarnął z miłością, dając wam miejsce przy sobie,
Święci Młodziankowie, którzyście złożyli życie za Chrystusa z Jego powodu,
Święci Młodziankowie, pierwsze ofiary męczeństwa złożone Chrystusowi,
Święci Młodziankowie, którzy stoicie przy tronie Chrystusa odziani jasnością,
Święci Młodziankowie, w świetle Królestwa wiecznego,
Święci Młodziankowie, których radość wiekuista opromienia,
Święci Młodziankowie, których szaty są opłukane we krwi purpurowej Baranka,
Święci Młodziankowie, niewinni, którzy z radością wysławiacie Pana,
Święci Młodziankowie, którzyście spośród ludzi zostali wykupieni na pierwociny dla Boga i dla Baranka,
Święci Młodziankowie, którzy jesteście bez skazy przed tronem Boga,
Święci Młodziankowie, święci śpiewający pieśń nową przed tronem Boga i Baranka,
Święci Młodziankowie, którzyście jeszcze nie potrafili mówić, a już wyznali Chrystusa,
Święci Młodziankowie, wasze słabe ciałka nie były jeszcze zdolne do walki, a już zdobyły palnę zwycięstwa,
Święci Młodziankowie, dzieci niewinne, które zazdrość władzy zgładziła,
Święci Młodziankowie, w białe szaty odziani idziecie w orszaku Baranka,
Święci Młodziankowie, godni chwały męczeństwa…

K: Zatriumfowali nad światem i zyskali koronę męczeństwa. Nie doświadczywszy zła tego świata, pokus ciała i podszeptów szatana.

W: Święci Młodziankowie, męczennicy, patroni pomordowanych i nienarodzonych dzieci, módlcie się za nami!

Módlmy się: Boże, nasz Ojcze, święci Młodziankowie męczennicy obwieścili Twoją chwałę nie słowami, lecz śmiercią. Spraw, abyśmy całym życiem wyznawali wiarę w Ciebie, którą głosimy ustami. Przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana i Boga, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, przez wszystkie wieki wieków. Amen.


Żyj słowem Bożym!

W świetle Pisma Świętego dziecko znajduje się w centrum historii zbawienia. Nie tylko człowiek rodzi się jako dziecko, ale i sam Bóg stał się Dzieckiem. Możemy więc mówić o „Ewangelii dziecka”, Evangelium vitae oraz o różnych obliczach duchowego dzieciństwa. Nie oznacza to jednak propagowania naiwności czy infantylizmu religijnego. Dziecięctwo symbolizuje postawę poczucia własnej niewystarczalności przy równoczesnym otwarciu i zawierzeniu siebie Bogu. Człowiek na mocy chrztu św. zostaje wyniesiony do godności dziecka Bożego. Co zrobiliśmy z tym darem? Wg Worldometer w 2021 roku z powodu aborcji życie straciło co najmniej 42,6 mln dzieci poczętych. Ta liczba znacznie przewyższa statystyki pozostałych przyczyn zgonów, w tym raka, HIV/AIDS czy wypadków drogowych. Warto zatem angażować się w różne inicjatywy Pro-Life, np. Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia, Klubów Pro-Life, Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, Marszów za Życiem czy ruchu modlitewnego „Lions for Life”.

ks. Jan Kochel

fot. Kaplica Świętych Młodzianków – Kokotek k. Lublińca

Pozostałe tematy
Aktualności

Biblijny model wychowania

W parafii NSPJ w Koszęcinie w niedzielę 26 marca br. odbędzie się promocja i prezentacja książki "Drogi wychowania. Elementarz pedagogii biblijnej" oraz spotkanie z rodzicami i wychowawcami. Chodzi o biblijny model wychowania w rodzinach, szkołach i parafiach. Zapraszamy!

więcej

Kazania pasyjne`2023

W bieżącym roku kazania pasyjne będą rozważaniem poszczególnych fragmentów Pasji wg św. Mateusza. Rozważania przygotował ks. Franciszek Koenig - prof UO i proboszcz parafii Znalezienia Krzyża św. z Rusinowic; wprowadzenie; zob. poniżej

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 11829011

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu